IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Huonoa kohtelua 02

MAANANTAI 19.4.2010

Onko suku pahin

Kun vammalnen Ihmlnen
asuu laitoksessa tal hoivakodIssa,
vol suku kadottaa
yhteyden häneen
täysIn. Taustalla ovat
laltoskäytännöt Ja sUnnot.
TolmInnanJohtaJa
Susanna Lohlnleml
puhuu suoraan vleraan-
MuttamIsesta.
-Kun yhteydenpidosta
tehdään vähän vaikeaa, se jää
pikkuhgjaa kokonaan. Kaikki
sopeutuvat vähitellen vallitsevaan
olotilaan, eikä kehitysvanunainen
asukas lopulta
. r
enää kaipaakaan omalsiaan.
Lohinienai mulstuttaa, että
omaiset ovat voimavara,
eivät rasite.
-Mutta välillä tuntuu, että
vammainen asuu toisten
työpaikoilla eikä työntekijä
ole hänen kodissaan töissä

Pltkö taistelu! Hoitoa vai eristämistä

Pak;urnuUttaja VIola Heistonen
muuttl Vantaalta Irnatralle
'kevaallå 2008. Samalla hånen
Ialkulnen tyttårenpoikansa stirtyl
Vantaan maksusitournuksella
'uuden Raution toimintakeskuksen
asukkaaksl. Alkuun yhteis-
Ityö sujui hyvIrt, ja Heistosella oll
' avaln pojan asuntoon. Hån olI
tyttarenpoikansa edunvalvoja.
Heistosen mukaan tilanne
muuttul, kun hån kysyi psyykelaakkeen
suuresta mååråstå. Toimintakeskuksen
johtaja totesl,
ettel laåldtystkuulu edunvalvejalle.
Isoådi halusi stirtåå nuoren
mtehen paremmin autismiln
perehtyneeseen Villa Kareliaan.
TolmIntakeskus tekl noln
vuosi sitten dkostIrnoituksen
Helstosesta, kun
palasIviikonloppulom.31ta.
tyttårenpoika
Mummoa epalltIln pahoInpltelystå.
HåntårpIdettlin myös
yhtelstyokyvyttömånå. Tolmlntakeskus
haki IshestymIsklellon.
Pojan asiolta holtarnaan
mååråttiln vIrkaedunvalvoja.
rat Syyttäjå eI syyttånyt HeIstosta.
Lähestymisklelto purettlIn
maaliskuun alussa. Koska
isoåltI el ole edunvalvoja, hån
ei saa nyt mitaan tletoa tyttsrenpojastaan.
Helstonen sanoo,
ettei toimintakeskus oerustele
tapaarnisten est,SmIstå.
-
Hetstosen mlelestå tolmlntakeskus
on laklin vedoten
eristanyt hånet tyttarenpojastaan
ja loukkaa vammalsen
nuoren mlehen Ihmlsolkeuksla.
Helstonen on efittåln
huollssaan puhumattomasta
tyttårenpojastaan, joka on
varttunut venajanklellsessa
ympårlstösså ja tottunut
kommunlkolmaan omIlla
vilttomIlla mummortsa kanssa

DSCN0690.pdf


Comments