IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kunnioitetaanko Suomessa vammaisten ihmisoikeuksia?

Kunnioitetaanko Suomessa vammaisten ihmisoikeuksia?

vaihtoehtojen käyttö, ympäristön muokkaaminen
ja

Kehitysvammaisten ihmisten perusoikeudet, oikeus
syntyä, saada elää ja saada
tarvitsemaarNa hoitoa  vammaisuuden asteesta
riippumatta, ovat ihmiselämän

peruskysymyksiä ja niiden
eettinen pohdinta tärkeää.
Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja
Susanna Lohiniemen HS:ssa

23.12.06  esiin  nostamat  kehitysvammaisten
kohteluun  liittyvät  ihmisoikeusrikkomukset
on vaiettu.  Kehitysvammaistenja erityisesti
autististen ihmisten kuntoutuksen, kasvatuksen
ja opetuksen nimissä lou-

SeUraavan eduskunnan tulee hyviiksyä uudistettu
vammaispalvelulaki.   ten  uhreja,   niin
hyväksikäytölle,  lääkkeiden  väärinkäytölle,
että kaltoin kohtelulle.

Äärimmillään vammainen

Laitosasuminen tulee pur-

asiakkaan kommunikaation kehittäminen eivät ole
hoitoyhteisön suosiossa. Autis-

kil ökohtainen avustaj ajärj es -

teille tarkoitettujen palveluiden tuottajiksi
on päässyt monenlaisia yrittäjiä. Viranomaisten
tarkastukset, joita

kaa  nopeassa   tahdissa.  Hentelmä  ja
omaishoidontuki on saatava lakisääteisiksi.

Suomen  pakotteita koskeva  lainsäädäntö on
uudistettava. Nykyiset pykälät ovat

puutteellisia ja ristiriidassa

tehdään lähinnä toimintaa aloitettaessa, ovat
näennäi-

perustuslain ja Euroopa ihmisoikeussopimukse n

siä ja puuttuvat vain rakenteiden tasoon.

vammaiset Erityisesti maahanmuuttajat ovat mo-

kanssa. YK:n yleiskokous

hyväksyi  13.12.06  sopimuksen  vammaisten
oikeuksis-

ninkertais en syrj äytymisvaa-

ministerikomitea on hyväk-

ran   ja    kaltoinkohtelun   alaisia.
Kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille,
ovat  he   sitten  maahanmuuttajia  tai
kantaväestöä,  on  turvattava  perus-  ja
ihmisoikeudet

tasa-arvoa kunnioittaen.

littisen toimintaohjelman
vuosille 2006-2015. Näiden

asiakirjojen  lupaukset  kehitysvarnmaisten
ihmisarvoisesta  kohtelusta  on  Suomessa
viipymättä lunastettava.

ta ja Euroopan neuvoston

synyt uuden vammaispo-

kataan  perusoikeuksia,  ran- on  eristetty
omaisestaan  ragaistaan  eristämällä,  hal-
joittamalla yhteydenpitoa ja

vennetaan   ja  nöyryytetään,   normaalia
kanssakäymistä.

Psyykenlääkkeillä turrutniin laitoksissa, kuin
myös

Viola Heistonen
maahanmuuttaja, yliopistonopettaja,

Seuraavan eduskunnan  tupiirissäkin. tamista
näytetään pidettä avopalveluiden

Puhumattomat  kehitysvam- vän  ensisijaisena
keinona   lee    hyväksyä   uudistettu
vamkehitysvammaisen lähiomainen

maiset ja autistiset henkilöt hallita haastavaa
käyttäy maispalvelulaki, johon kehitymistä

edunvalvoja, Vantaa
ja
Lääkkeettömien tysvarnmalaki on yhdistetty.
.
ovat helppoja väärinkäytös-

Comments