IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Kunnioitetaanko Suomessa vammaisten ihmisoikeuksia?

Kehitysvammaisten ihmisten
perusoikeudet, oikeus
syntyä, saada elää ja saada
tarvitsemaansa hoitoa vammaisuuden
asteesta riippumatta,
ovat ihmiselämän
peruskysymyksiä ja niiden
eettinen pohdinta tärkeää.
Kehitysvammaisten Tukiliiton
toiminnanjohtaja Susanna
Lohiniemen HS:ssa
23.12.06 esiin nostamat kehitysvammaisten
kohteluun
liittyvät ihmisoikeusrikkomukset
on vaiettu.
Kehitysvammaisten ja erityisesti
autististen ihmisten
kuntoutuksen, kasvatuksen
ja opetuksen nimissä loukataan
perusoikeuksia, rangaistaan
eristämällä, halvennetaan
ja nöyryytetään,
niin laitoksissa, kuin myös
avopalveluiden piirissäkin.
Puhumattomat kehitysvammaiset
ja autistiset henkilöt
. . nc-

vaininaispalten
uhreja, niin hyväksikäytölle,
lääkkeiden väärinkäytölle,
että kaltoin kohtelulle.
Äärimmillään vammainen
on eristetty omaisestaan rajoittamalla
yhteydenpitoa ja
normaalia kanssakäymistä.
Psyykenlääkkeillä turruttamista
näytetään pidettävän
ensisijaisena keinona
hallita haastavaa käyttäy
tymictä 1
vaihtoehtojen käyttö, ympäristön
muokkaaminen ja
asiakkaan kommunikaation
kehittäminen eivät ole hoitoyhteisön
suosiossa. Autisteille
tarkoitettujen palveluiden
tuottajiksi on päässyt
monenlaisia yrittäjiä. Viranomaisten
tarkastukset, joita
tehdään lähinnä toimintaa
aloitettaessa, ovat näennäisiä
ja puuttuvat vain rakenteiden
tasoon.
Erityisesti vammaiset
maahanmuuttajat ovat moninkertai
s en syrj äytymi svaaran
ja kaltoinkohtelun alaisia.
Kehitysvammaisille ja
autistisille henkilöille, ovat
he sitten maahanmuuttajia
tai kantaväestöä, on turvattava
perus- ja ihmisoikeudet
tasa-arvoa kunnioittaen.
Seuraavan eduskunnan tulee
hyväksyä uudistettu vammaispalvelulaki,
johon kehitucuarnmalalri
nn
Laitosasuminen tulee purkaa
nopeassa tahdissa. Henkilökohtainen
avustajajärjestelmä
ja omaishoidontuki on
saatava lakisääteisiksi.
Suomen pakotteita koskeva
lainsäädäntö on uudistettava.
Nykyiset pykälät ovat
puutteellisia ja ristiriidassa
perustuslain ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen
kanssa. YK:n yleiskokous
hyväksyi 13.12.06 sopimuksen
vammaisten oikeuksista
ja Euroopan neuvoston
ministerikomitea on hyväksynyt
uuden vammaispolittisen
toimintaohjelman
vuosille 2006-2015. Näiden
asiakirjojen lupaukset kehitysvammaisten
ihmisarvoisesta
kohtelusta on Suomessa
viipymättä lunastettava.
Viola Heistonen
maahanmuuttaja, yliopistonopettaja,
kehitysvammaisen lähiomainen
;..,-1...,.1.,...;. v..+..
1
'
,
I
veluläki.
.ääldrp.11-Ämion


Seuraavan
eduskunnan
tulee hyväksyä
uudistettu
vaininaispalveluläki.

2012-07-10-20-11-50-01.pdf


Comments