IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Oleg Jakonen

Oleg Jakonen näyttää kansiostaan kuvaa, jonka
avulla hän  kertoo olleensa  koulun kanssa
keilaamassa.  Ilman  kuvaa asia  ei  olisi
selvinnyt, sillä Oleg ei puhu lainkaan.

Kuvat kommunikoinnin välineeksi Kuvien merkitys
kommunikoinnissa  selvisi  Olegille  vasta
hiljattain,  kun  hänen  kanssaan  alettiin
harjoitella niiden käyttämistä kuvan vaihdon
avulla: Oleg sai haluamansa asian antamalla
tätä asiaa tarkoittavan kuvan juttukumppanille.
Olegilla on ollut aiemminkin kuvia käytössään
neljän kansiollisen verran. Hän katseli kyllä
kuvia mielellään, mutta ei yrittänyt ilmaista
niillä asioita.

Kuvat eivät toimineet kommunikoinnin välineenä
ja paljon sanottavaa jäi sanQmatta.

Asuttuaan  kolme  vuotta  laitoksessa  Oleg
pääsi  muuttamaan   kaksioon  asuntolaan,
jossa  on  saatavilla  ympärivuorokautinen
tuki  tarvittaessa.Aktiivisen  ja  osaavan
henkilökunnan ansiosta kuvien kommunikatiivinen
merkitys  aukesi  Olegille  nopeasti.  Sekä
koulussa että asuntolassa otet-

Oleg  jakon'en  ja  opettaja  Tiina  Alkio
keskustelevat edellisviikon tapahtumista.

Lähihenkilöiden  osuus  on  erittäin  tär-
keää  kommunikoinnin  mallittamisessa,  ke-
hittämisessä, tukemisessa ja ylläpitämises- sä.
Jos valtaosalla asiakkaista - asuntolas- sa,
koulussa tai työkeskuksessa - on vai- keuksia
vuorovaikutuksen alueella, lisään- tyy myös
henkilöstön tiedon saannin tarve.

haaste hyvin vastaan ja työntekijät tukivat

Aktiivisen kuvien käytön  kautta Olegin ja
lähi-ihmisten kommunikointi on muuttu-

Olegia eteenpäin.

nut vastavuoroisemmaksi. Oleg on oivalta-

nut, että hänen viesteillään on merkitystä

ja hän pystyy vaikuttamaan niillä asioihin.

Tämän  myötä  Oleg  on  aktivoitunut  myös
viittomaan ja ääntelemään.

tiin kommunikoinnin kehittämiseen Iiittyvä

Mailittaminen  Olegin  kommunikointikansiot
suunniteltiin uudestaan  järjestämällä kuvat
aiheittain hel-

pommin löydettäviksi.Lisäksi kuvavalikkoon

Työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus opis-

lisättiin määreitä merkitseviä kuvia. Niiden

Lähihenkilöiden tuki tärkeää

kella ja saada tarvitsemaansa tietoa puhet-

avulla Oleg pystyy laajentamaan yhdellä ku-

Mitä toimivampi kommunikointi on tuonut

ta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin

valla kertomansa asian tarkoittamaan joko

tullessaan? Olegin isoäiti, Viola Heisto-

mahdollisuuksista. Tätä kautta lähi-ihmis-

mennyttä tapahtumaa, pyyntöä, kysymystä,

nen, on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.

ten taidot vuorovaikutuskumppaneina ke-

totearnista tai jotakin toista henkilöä.

Hänen mukaansa kommunikoinnin kehitty-

hittyvät ja yhteisössä löydetään oma "kie-

käyttöön. Jos lähi-ihmiset luopuvat kuvien

misen myötä Oleg  on saanut itsevarmuutta,
tullut onnellisemmaksi ja rauhoittunut. Myös
ahdistuneisuus on vähentynyt. Samaa

li",  jota kaikki  ymmärtävät ja  pystyvät
käyttämään. Mahdollisuus  kommunikointiin on
jokaisen ihmisen perusoikeus.Tämän pitäi-

aktiivisesta käyttämisestä, myös Oleg saat-

mieltä ollaan asuntolassa. Olegin koulu ja

si toteutua keinoista riippumatta.

taa palata vanhaan kommunikointitapaansa.

Lisäksi tarvitaan vielä paljon aktiiyista kuvi-

asuntola  sekä  muu  lähipiiri  on  tehnyt
aktiivista työtä yli puolen vuoden ajan tukien

en käytön  harjoittelua arkitilanteissa.Tätä
kautta Olegin taidot kehittyvät.

Olegin      kommunikointia      kohti
vuorovaikutuksellisuutta.Tämä    työ   on
kannattanut.

Vaikka Oleg ymmärtää hyvin kuulemansa puheen,
hän tarvitsee mallia kuvien

Annakaisa Ojanen, puheterapeutti

,

Comments