IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Omaiset voisivat olla tärkeä voimavara hoitotyössä

Omaiset voisivat olla tärkeä voimavara hoitotyössä

Olen ihmetellyt kuinka
vaikea on toteuttaa suomalaisessa
palvelukulttuurissa
ammattilaisten ja omaisten
välistä tasa-arvoista yhteistyötä.

väksi rasitteeksi. On hyvin

masentavaa kuulla, kuinka nuoretkin työntekijät
sekä ikääntyneen että ke-

on nopeasti opetettu, talon
tavoille epäystävällisesti ja
nöyryyttävästi kohtelemaan
itseään usein huomattavasti
iäkkäämpiä omaisia.

hitysvannnaisen,2:iiinaiseni

loukkaa syvästi

Minulla on kokemusta

ja lääkityslistat.
Salailu synnyttää epäilyksiä,
etenkin kuin kehitysvammaisten hoidossa on

vätkö nämä tavat täytä jo
omaisen kiusaamisen kri-

teerejä.
Monet omaiset ovat hiljaa

nyt tullut esille lääkkeiden

Viola Heistonen

väärinkäyttöä ja epäiltyjä

pelosta ja antavat periksi,
koska pelkäävät vammai-

surmia.

inkeriläinen yliopistonopettaja, Imatra

omaisia yritefäh ahstaa,

sia kohdellaan usein kuin

ta perheenjäsentämme, kyseenalaistaa
meidän kykyämme toimia edunvalvojana,
jos olemme uskaltaneet

tä ei nähdä eikä kuulla.
Omainen koetaan vain ikä-

sen puolestapuhujana ja

Omaisia on jopa usutettu toistensa kimppuun.
Ei-

havaitessani, kuinka meitä

tää ja halveksuntaa puolustaessani omaiseni
ihmisoikeuksia.
Kehitysvammahuollon
puolella kokemuksieni mukaan omaisen yli
kävellään
usein samalla tavalla kuin
vammaisen asiakkaan, hei-

oikeuden tohnia"Crammai-

tyksen oikeellisuutta.

kohdallå" inoniargnattitt:

Erityisesti olen ammattilaisten puolelta kokenut
maahanmuuttajana syrjin-

vontalaki edellyttävät ja
mahdollistavåt omaiselle

ja yhdenvertaisesta yhteistyöstä asiakkaan,
omaisten
ja ammattilaisten kesken.
Omaisverkosto on tärkeä
voimavara moniammatillisessa yhteistyössä.

Omaiset
tuntevat läheisensä elämänkaaren, hänen
arvomaailmansa, kulttuuritaustansa

antavat oikeuden -tutustua
vammaista asiakaSta koskevaan asiakast49.3toon.
Käytäntö qn ,knifenkin
toinen, omaisen 'pYytämiä
hoitoraportteja-ja lääkelistoja ei anneta
nähtäväksi,
ainoastaan lääninhallituksen velvoittamana
hoitopaikka on ohjeistettu näyttämään
potilaskertomukset

sesta yhteistyöstä.
Ihmettelen kuinka omaikarjaa.

nompaa kohtelua.
Potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki ja
edunval-

estää tåpaamas-tå vamm ais-

epäillä läheisemme lääki-

sensa saavan vieläkin huo-

ja toiveensa hyvästä elämästä. Puhevammaisten,
muistisairaiden ja maahanmuuttajien
kohdalla omai-

set ovat erityisen tärkeitä
puhe- ja kulttuuritulkkeja
ja edunvalvojia.
Eikö nyt jo olisi aika demokraattiselle
palvelukult-

tuurille ja omaisia arvostavalle
moniammatilliselle
yhteistyölle.

Minulla on myös hyviä
kokemuksia arvostavasta
WrIlncss for your body

Palvelu-

hakemisto

Comments