IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Skype

Viola Heistosen punainen

hattu  auttaa Olegia  tunnistamaan isodidin
ruudusta.Viittomilla viesti välittyy.

SKYPE

.

"ilmainen" kuvapuhelin Puhevammaisen ihmisen
osallistuminen itseä Skype-puheluja käyttävät
jo  monet  kiinnostavaan  toimintaan  ja
mahdollisuus oman mielipiteen ilmaisuun itseä
koskevissa asioissa kangertelee kuulovammaiset
Suomessa  yhä,  vaikka  perustuslaki  takaa
kaikille oikeunuoret.

Niistä   den    vuorovaikutukseen   ja
osallistumiseen.   Käytännössä   puhekielen
käyttäminen on kuitenkin voisivat hyötyä usein
ainoa keino saada mielipide toisten kuuluville.
myös toiset viittojat:

Erityisen   vaikeassa  tilanteessa   ovat
jo  aikuisikään  ehtineet  puhevammaiset.
puhevammaiset henkilöt, joiden lapsuudessa ei
ollut Vanhusten vielä tarjolla vaihtoehtoisia
kommunikaatiokeinoja. palvelutaloissakin Monet
heistä   ymmärtävät   puhuttua   kieltä
puutteellisesti.  Skypeä on  kokeiltu Silti
puheen  ja  elekieleen  perustuvan  "oman"
kommunikoinnin  katsotaan  riittävän  heille
jatkossakin,  koska  yhteydenpidossa  heidän
uskotaan olevan jo liian vanhoja opettelemaan

munikaatiokeinoista,    joita   käytetään
päivätoiminnassa ja toiminnan jäsentämisessä.
Sen   sijaan   kommunikaatiokuvien   tai
tukiviittomien hyödyntäminen on vähäisempää -
etenkin silloin, jos asukas ymmärtää jonkin
verran puhuttua kieltä.

omaisiin.

Eija Roisko ei osaa arvioida, kuinka monen
puhevammaisen henkilön käytöshäiriöt johtuvat
kommu-

uusien kommunikaatiokeinojen käyttöä.

Esimerkiksi Kelan kustantamaa puheterapiaa ei

TEKSTI: PÄIVI MARJELUND, KUVAT: P.M. JA PASI
LEPISTÖ

yleensä myönnetä enää aikuisikään ehtineille
kehitysvammaisille henkilöille. Puhevammaisen
ihmisen läheiset ovat ratkaisevassa roolissa,
koska puhevammainen ihminen itse ei useinkaan
ole tietoinen uusista mahdollisuuksista.

Kun  kyse  on  aikuisesta  puhevammaisesta
ihmisestä,  lähipiiriin   kuuluvat  usein
paitsi  omat  vanhemmat, myös  palvelukodin
tai tilapäishoitopaikan  henkilökunta, jonka
mielenkiinnosta uusien keinojen käyttöönotto
myös riippuu. Kehitysvammaliiton alaisuudessa
toimivan  Tikoteekin johtajan  Eija Roiskon
mukaan asuntoloissa ja

Haastava käytös vähenee, kun puhe luistaa

"Arjen  rutiinit ja  asiat pystytään  ehkä
jotenkuten hoita-

maan  eleiden  ja ilmeiden  avulla,  mutta
ihmisellä  on  muutakin kuin  perustarpeet.
Jos  kehitysvammainen   henkilö  haluaisi
ilmaista  itseään  laajemmin  tai  hän  on
vaikkapa  ärsyyntynyt  jostakin,  toimivaa
kommunikaatiokeinoa   ei  löydykään,   ja
seurauksena on haastavaa käytöstä."

nikaation esteistä. Hän kuitenkin huomauttaa,
että  usein  haastava  käyttäytyminen  on
vähentynyt, kun ihmiselle on löytynyt toimiva
kommunikaatiokeino.

Eija   Roisko   painottaa  sitä,   että
kehitysvammaisen henkilön kanssa yhteistyössä
toimiva hoitaja tai ohjaa-

ja on niin sanottu "osaava kumppani", jonka
velvollisuutena on etsiä asiakkaalleen toimiva
kommunikaatiokeino.

Puhevammaisten  kommunikaation  edistämiseen
keskittyneen    Papunet-sivuston   mukaan
kommunikaation  edistämisessä on  lähdettävä
liikkeelle sitä tukevan ympäristön luomisesta.
Puhevammaisen ihmisen toi-

mintaympäritän  n oltv  elnen, i~a  97ntyy
F,ilveluLedei.. .n kyllä tiet.a vaiht.el-Itcvta

fil

inia

34

 lisia tarpeita ilmaista ajatuksiaan, ja jossa
rohkaistaan siihen. Mitä merkityksellisempiä
lähetetyt  viestit ovat  ja mitä  paremmin
ympäristö  pystyy  vastaamaan niihin,  sitä
suurempi  motivaatio kommunikointiin  syntyy
Yhdeksi  etäkommunikaation keinoksi  sopivat
Tikoteekin mukaan  hyvin myös kuvapuhelimet
ja videoneuvottelujärjestelmät. Niiden avulla
läheinen tulee ikään kuin kylään.

Laitteet, laajakaista ja osaaminen maksavat
Skype-puheluohjelman voi  ladata osoitteesta
www.skype.fi.   Skype-puheluyhteys   kahden
tietokoneen välillä ei

imaksa    mitään,    vaikka    yhteys
otettaisiin     toiselle     puolelle
maapalloa.Skype-puheluohjelmalla voi soit-

Oleg opettelee ruudulle viittomista

taa myös tavalliseen  puhelimeen, mutta se
maksaa.

Tukilinja-lehti seurasi muutaman kuukauden

Esimerkiksi ulkomaille soitettaessa tällainen
puhelu

ajan   erään   puhevammaisen   henkilön
kommunikaatiokokeilua.  Oleg  Jakonen  on
puhumaton,  autistinen  henkilö, joka  asuu
Uudenmaan vammaispalvelusäätiön ylläpitämässä
Palvelukoti Mattilankaaressa. Palvelukoti on
perehtynyt  erityisesti  kommunikaation  ja
vuorovaikutuksen tukemiseen.

Viola Heistonen kertoo tehneensä aktiivisesti-
työtä  tyttärenpoikansa  kommunikaa  tion-
kehittämiseksi. Vuosien aikana on kokeiltu-
niin puhelaitetta, kuvakortteja kuin tukiviit -

tulee kuitenkin halvemmaksi kuin tavallisesta
puhe-

koneeseen  liitetään  kuulokkeet,joissa  on
mikrofoni.

limesta soittaminen.

*Tietokoneeseen     voidaan     liittää
web-kamera,jolloin

puhujat voivat nähdä toisensa. Jotta viittomat
välit-

kuntoutuksen ja vapaa-ajan vieton väline, jonka
vuoksi isoäiti päätti hankkia Olegille oman

tietokoneen. Hän onnistui hankkimaan sellaisen
Lions clubin kautta, ja Tikoteekki lainasi

vielä sopivia kuntouttavia opetusohjelmia.

Harjoittelun  avulla  Olegin  luku-  ja
kirjoitustaidon sekä tietokoneen käyttötaitojen
toivotaan kehittyvän niin, että hän pystyisi
kommunikoimaan jatkossa kirjoittamalla.

Tietokoneen    käytön    mahdollisuuksia
monipuolistamiseksi Viola Heistonen hankki sekä
itselleen kotiin että palvelukodissa olevaan
Olegin tietokoneeseen laajakaistayhteyden ja
web-kameran.

Skyp e-nettipuheluohjelman avulla yhteydenpito
isoäidin  ja tyttärenpojan  välillä sujuisi
ilmaiseksi.

tyvät, tarvitaan riittävän nopea (vähintään 512
mb) laajakaistayhteys molempiin suuntiin sekä
hyväta-

Olegilta uuden oppiminen vie aikaa

soinen web-kamera. Halpa, noin 10 euron web-ka-

tomiakin. Uusin kokeilu on ollut Skype-

Eniten Skype-puheluissa maksavat tietokoneet

puheluyhteys.   Oleg  ymmärtää   puhuttua
arkikieltä, mut-

ja  toimivan  laajakaistayhteyden  ylläpito.
Puhumat-

ta oman mielipiteen kertominen on hänelle

tumaan. Jos  tietokone ei ole  tuttu, voi
taitojen kar-

haasteellista. Kun Oleg asui nuorempana iso-

tuttamisen  aloittaa  vaikka  työväenopiston
kurssilla.

Uusiin  asioihin  ja  kommunikaatiokeinoihin
tutustuminen  vaatii  kuitenkin  vammaiselta
henkilöltä  aikaa.  Autistiselle  henkilölle
uusiin asioiden sopeutuminen on neurologisen
vamman vuoksi vielä erityisen haasteellista.

Skype-puheluiden   käyttö  Oleg   Jakosen
etäkommunikaatiokeinona aloitettlin sen vuoksi
palvelukoti  Mattilankaaressa kolmen  viikon
päivittäisellä harjoittelulla. Oleg tarvitsee
Skype-yhteyden avaamiseen

äitinsä kanssa, eleet ja ilmeet olivat hänen

Samaa voi suositella myös puhekumppanin asuin-

ohjaajien tukea, mutta lyhyiden, sanallisten

pääasiallinen   viestintäkeinonsa.   Arjen
jäsentämisen tukena käytettiin myös runsaasti
kuvakortteja. Joskus Oleg kirjoitti lyhyitä
viestejä tai yritti piirtäen ilmaista asiaansa.

Myös tukiviittomien käyttöä harjoiteltiin.

paikkana olevan laitoksen henkilökunnalle.

ohjeiden avulla puhelu isoäitinsä kanssa pääsee
alkuun. Kuvayhteyden ansiosta Viola Heisto-

mera riittää vain , jos viittomia ei käytetä.

*  Puhetta käyttäviä  Skype-puheluja varten
tietoEdullisimmat saa noin 20 eurolla.

takaan siitä tietotaidosta, joka saa toimeen
tart-

viimeksi kolme vuotta sitten Tikoteekissa, jos-

tää vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinoja

nen  pystyy  käyttämään  puheensa  tukena
tukiviittomia. Heistoselle  on myös tärkeää
Olegin ilmeiden näkeminen, sillä Oleg käyttää
puhelun ajkana puhetta vain muutaman sanan
alkutavun verran. Jutuntekotilanteessa käydyn
Skype-puhelun aikana Viola Heistonen kyselee
Olegin

sa päädyttiin kehittämään kuviin perustuvaa

tulisikin  kehittää,  mutta mistä  koulutus
heille?

kuulumisia ja laulaa hänelle. Tutut laulut
ilah-

kommunikaatiota. Alussa Olegilla oli vaikeuk-

Vielä viime vuonna kehitysvamma-alan

duttavat Olegia. Oma lempiraulu saa hänet

sia ymmärtää kuvien symbolista merkitystä,

asuntolat   ja   laitokset   tarjosivat
henkilöstölleen

mutta arviointijakson aikana hän omaksui kuvien
käytön PECS-kuvanvaihtokommunikaation avulla.
Olegille on laadittu myös

täydennyskoulutuksena tulkkipalvelukoulutukseen
liittyvää koulutusosiota,  jossa käsiteltiin
kieli- ja kommunikointiympäristön tuen muotoja.

Uudistetussa koulutuksessa tällaista osiota ei
enää ole tarjolla. Taitojen kehittäminen jää
jatkossa puhevammaisten ihmisten lähiympäristön
oman aktiivisuuden varaan.

tapailemaan laulun sanoja, mutta toinen laulu
tuo kyyneleet Olegin ToistuvaSta harjoitterusta
huolimatta Oleg

"Tärkeintä oli, että Oleg sai rauhassa kertoa

asioitaan:' Olegille on tehty kommunikaation
arvio

kommunikaatiokansio. Viime kesänä Oleg Jakonen
sai puhetulkik-

seen  Sanna   Vallius-Kauhaniemen.  Hänen
tuellaan kommunikaatiomahdollisuuksia pyritään
kehittämään edelleen. Viola Heistosen mukaan
puhetulkki on jo muutaman työssäolokuukautensa
aikana aktivoinut Olegin kuvakommunikaatiota.
Olegin  tapaan  kaikilla  puhevammaisilla
henkilöillä on oikeus tulkkipalvelun käyttöön
maksutta vähintään 120 tunnin ajan vuodessa.

Tulkkipalvelua voi käyttää esimerkiksi työhön,
opiskeluun,  asiointiin,  yhteiskunnalliseen
osal-

vammaisilla  on  oikeus  tulkkipalveluun.
Koulutettuja puhetulkkeja ei kuitenkaan riitä
kaikkiin tarpeisiin. Omaisten sekä asuntoloiden
ja palvelukotien ohjaajien taitoja käyt-

Palvelukoti  Mattilankaaressa kommunikointiin
pyritään kiinnittämään huomiota.

Omahoitaja  Auli Aarnikosken  mukaan Olegin
käytössä olevat kommunikaatiokansiot ja kuvat
tuovat  kommunikaation  luotettavuutta  ja
selkeyttä.

"Vaihtoehdot esitetään kuvienkin avulla, jos se
vain on mahdollista:'

listumiseen tai vapaa-aikaan liittyvissä tilan-

Kuvapuheluissa voi käyttää viittomia

teissa. Opiskeluun  liittyvää tulkkipalvelua
tulee saada niin paljon kuin hakija tarvitsee
selviytyäkseen  opinnoistaan.  Puhevammaisten
lisäk-

Vastavuoroisen kommunikaation kehit-

si vaikeasti kuulovammaisilla ja kuulonäkö-

neen todettiin olevan hänelle myös tärkeä

tämiseksi  Olegille  on  suositeltu  myös
tietokoneen  käyttöä.  Tikoteekin  arviossa
tietoko-

Jakonen  ei  vielä  kokenut  Skype-yhteyttä
omakseen. Kuvapuhelin sijasta hän soitti mie-

luummin isoäidilleen tavallisella puhelimella.
Mutta ehkäpä ajan kanssa uuteenkin puhelimeen
tottuu.

Esimerkiksi kuurot ja kuulovammaiset henkilöt
pystyvät  Skype-puheluiden  avulla  käymään
puhelinkeskustelut  omalla  äidinkielellään,
viittomakielellä.  Heidän  keskuudessaan  ne
ovatkin  yleistyneet,  vaikka  he  joutuvat
hankkimaan laitteet ja yhteyden omin varoin.

Kuntien   sosiaaliviranomaiset   suosivat
apuvälineenä  yhä   tekstipuhelinta.  C1)
-www.papunet.net  (Yleiskielisiltä  sivuilta
valitaan   ylävalikosta   kohta"tietoa'.9
-www.skype.fi  (Sivulta  löytyvät  selkeät
toimintaohjeet.Ohjelma on ilmainen, mutta sen
lisäpalvelut ovat maksullisia.)

35

tuk ilinja

 eri-ikäisillä ja -taitoisilla lapsilla pitäisi
olla  mahdollisuus  kehittyä  valitsemassaan
lajissa.    Erityisryhmässä    tällaiseen
yksilöllisten  taitojen  kartuttamiseen  iän
myötä ei  aina ole  mahdollisuuksia, koska
ryhmän ikähajonta on suuri. Murrosikäistä tai
taidoissaan pidemmälle edennyttä

harrastajaa leikinomainen harrastaminen paljon
itseä nuorempien joukossa ei välttämättä jaksa
kiinnostaa. Iän karttuessa voi etsiä it-

Urheiluseurassa:

selleen    sopivan    kilpaharrastuksen
vammaisurheilun parista.

Etsi kokeilemalla sellainen liikuntamuoto tai
laji, joka oikeasti kiinnostaa lasta.

Seurat  ovat   jo  huomanneet  kysynnän
Urheiluseurojen suorat yhteydenotot ovat Sari
Raution mukaan selvä  merkki asenteiden ja
yleisen liikuntakulttuuriin muutoksesta.

"Seurat  vastaavat  kysyntään.  Kun  yhä
useampi  vanhempi  kyselee erityistä  tukea
tarvitsevalle  lapselleen  harrastusryhmää,
aletaan miettiä oman toiminnan soveltuvuutta
kaikille  lapsille."  Jotta  erityislapsen
osallistuminen urheiluseuran liikuntaryhmään

Oppimisvalmiuksia    kehittää   parhaiten
monimutkainen ja vaativa kehon käyttäminen,
kuten telinevoimistelu, tanssi sekä nopeat,
fyysiset  joukkuepelit. Niissä  keho joutuu
tekemään kovasti työtä,

ja motorisiin suorituksiin pitää keskittyä.

Kysy   rohkeasti   oman   paikkakunnan
urheiluseurasta omalle erityislapselle sopivaa
ryhmää.

sujuisi,  vanhempien  kannattaa  kuitenkin
kertoa  heti reilusti  lapsen oppimis-  ja
toimintavaikeuksista.  Joissakin  seuroissa
kaikkien osallis-

*.1

Jos  sellaista ei  ole, pyydä  perustamaan
sellainen.

Kerro,  että  sellaisia  on  jo  muilla
paikkakunnilla.

tujien     erityistarpeista    kysytään
automaattisesti  ilmoittautumisen yhteydessä.
Näin koulutetut  ohjaajat osaavat huomioida
erityistarpeen ja ottaa sen ryhmätilanteessa
oikealla tavalla huomioon.

* Kerro avoimesti lapsesi toimintavaikeuksista,
diagnoosilla ei  ole niinkään  väliä. Myös
vammaisen lapsen harrastus voi olla

Vanhempien keskuudessa  sana kiirii hyvistä
liikuntaryhmistä.   Parhaimmillaan   tieto
saavuttaa myös lapsen toiminta- tai fysiotera-

maksullinen.Terapia on eri asia.

peutin tai hoitavan lääkärin. Näin on käynyt
Helsingissä toimivan telinejumppaseura Touhis
ry:n  kanssa. Toiminnanjohtaja  Tuire Autio
kertoo hoitavien tahojen suosittelevan nykyään
lapsille osallistumista Touhiksen toimintaan
jatkoterapian  tai  toisen  viikoittaisen
terapiakerran

1,

sijasta.

Di Koulussa: rft

Koulujen  liikuntatunneilla kuuluu  kaikkien
saada liikkua. Erityistä

tukea  tarvitsevan  oppilaan  liikuntatuntia
voidaan yksilöllistää.Kysy neu-

voa oppilaan fysioterapeutilta tai lääkäriltä.
Lapsi osaa kertoa, mistä

pitää, myös vanhemmat tuntevat oman lapsensa
taidot ja mieltymykset.

Suunnittele liikuntatunnit mielenkiintoisiksi
ja vaihtele pelattavia

,,,,,

W,,/,,111 NII//

\

Monia liikuntaryhmiä pyörittävän helsinkiläisen
Kehitysvammatuki

57:n toiminannajohtaja  Päivi Aalto-Rauhalan
mielestä yhteistyötä  urheiluseurojen kanssa
tarvitaan myös vammaisurheilun puolella.

Sen avulla lahjakkaat urheilijat voivat edetä
kilpatasolle vammaishuippuurheilussa.

Sari Rautio  ei innostu  ajatuksesta, että
erityislapset mukaan ottavien liikuntaryhmien
yhteystiedot  koottaisiin  nettiin.  "Sen
sijaan   pitäisi   kehittää   alueellista
liikuntatiedotusta.  Erityislasten vanhempien
pitäisi  oppia  käyttämään oman  kotikunnan
ja SLU:n  piirijärjestön nettisivuja, jotka
voisivat jatkossa kertoa toiminnastaan tyyliin

`Harrastustoimintamme soveltuu kaikille'. Kyse
on pohjimmiltaan tasa-arvosta:'

pelejä. Monipuolisesta  tarjonnasta jokainen
löytää mieleisensä.

ii

Ristikkäisiä   käsien   taputteluleikkejä,
musikkileikkejä tai muuta

Leirikesä kutsuu erityislapsiakin

taukoliikuntaa voidaan tehdä luokkahuoneessa
opetuksen lomassa.

Tänä  kesänä  sadoilla  erityistä  tukea
tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus

Se tuo sopivaa taukoa opiskeluun, ja myös
rauhoittaa oppilaita.

osallistua     Suomen     Urheiluliiton
piirien   järjestämille   Sporttileireille.
Vammaisurheilujärjestöjen  ja  paikallisten
urheilujärjestöjen     yhteistyö     on
tuottanut   kautta   aikojen   laajimman
liikuntaleirivalikoiman kaikille

Mitä enemmän keskittymistä motorinen suoritus
vaatii, sitä parem-

min se palvelee oppimista.

Opettajille   on   tarjolla   liikuntaan
liittyvää lisäkoulutusta myös erityisopetuksen
näkökulmasta.

lapsille.

Eri  puolilla Suomea  järjestetään yhteensä
14  Sporttileiriä  5-14vuotiaille  lapsille.
Erityistukea tarvitsevat lapset osallistuvat
Iiikuntaleireille joko yhteisissä ryhmissä tai
erillisillä,  soveltavilla  Sporttileireillä.
Leireillä   majoitutaan   teltoissa   tai
koululuokkien  lattialla  ja  leireillä  on
mukana yleisavustaja. Ainakin myöhemmin kesällä
järjestettäville leireille voi vielä löytyä
tilaa.

Liikuntaa      kaikille      lapsille
-hanke:   Ikl.sporttisaitti.com/   Leirit:
Ikl.sporttisaitti.com/sporttileirit/ tai oman
alueen SLU:n piirijärjestö.

Oppaita           erityisliikunnasta:
lkl.sporttisaitti.com/oppaat_ja_materiaalit

33

tukilinja

Comments