IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Syyttäjä Vastaan Heistonen 01

6

Lauantai 28 rn,-irr,

"Pitäisi
olla iloi
ANU PAKARINEN

VIOLA HEISTONEIN

osaa iloita syyttäjän
kaisusta. Itku on herkii
kun hän miettii kulum
vuotta.

- Pitäisikö minun
iloinen, kun minut val
tettiin siitä, mitä en al
perinkään tehnyt?
Mitä on istua J5 odo

rikoksesta epiiiltynI
kuukautta?Pollisi kuu
teli minua seitsemän I
tia. M inun pni luovu
asuntolan avainkin po
- Ja mitä tämä on tel
tyttärenpojalleni? Hä
laihtunutkin niin. Vair
nen takinan olen jaksa
sanoo Ileistonen katk
na.

Helstosen vierailut I
tion toimintakeskuks
kiellettiin tammiku
pahoinpitelyepäilyjen
dosta.
Myös muu yhteyden
kuten jokapäiväiset, v
jältal eli yhteisellä "tu

kielellä" tehdyt pun
soitot, kiellettiin.
- Olemme kulkenee
dessä pitkån matkan
vostoliitosta Suomee
luumuuttajina. Pojar

temmat vanhemmat

kuolleet. Olen huoleh

hänesta pienestä pi

I kInä en ote häntä
goittanut.
- Nyt poika joutui
maan myös isnäidir
käämixn,

Vlola Heistonen hämmästyI ja järkyttyl kun sai kuulla häneen kohdlstunelsta paholnpttelyepäilyistä. Vuosl on ollut henkisesti hyvin raskas, eika syyttäjän vapauttava ratkaisukaan paljoa lohduta.

Pienikokoinen

Syytta"j'a": Viola Heistonen ei

pahlumia kerrates
Jotain on vuoden
särkynyt, ainakin
luottamus oikeueval,

Heistonen ei tieit
ten jatkaa elämU

pahoinpidellyt lastenlastaan
Raution

neen, että vammat aiheutti
isoäiti lyömällä. Tämän jäl-

toimintakeskuksen
rikosilmoitus joutui
outoon valoon.

keen toimintakeskus teki rikosilmoituksen.

ANU PAKARINEN

kosepäilyistä.
Syyttäjä ei löytänyt merkkeja isoäidin syyllisyydestä,
vaan arvioi 27-vuotiaan vam-

RAUT1ON toimintakeskuksen poliisille tekemä tutkintapyyntö imatralaisesta Vio-

EsItutkInnan jälkeen tehdyssä syyteharkinnassa
Heistonen vapautettiin ri-

yyttäjä
kyseenalaisti
puhevammaisten tulkin
välityksellä
annetun
kertomuksen
luotettavuuden.

olla syntynyt milloin tahansa 5-6 pätvän sisällä.

hessä mitään vammoja, kun

kehitysvammaisen ja autistisen miehen pahoinpitelystä. Mies on Heistosen

mintakeskukseen. Päinvas- vamrnansa ovat aiheutuneet
toin mies oli rauhallinen ja vasta sen jälkeen, kun hän
hänellä vaikutti kaikki ole- oli palannut Raution toimin-

27-vuotias lapsenlapsi.

van hyvin.

takeskukseen. Asiassa ei ole

Miehen kasvoissa havaittiin tammikuussa laaja-alainen mustelma isoäidin luonavietetyn kotiloman jälkei-

Kysyttäessä mies oli myös
näyttänyt käsimerkillä, että
viikonloppu isoäidin kanssa
olimennyt hyvin.

ovat voineet aiheutua myös
tapaturmasta, kihlakunnan-

ta kestänyt rikostutkinta, Hoitaja ei havainnut mie-

tenkin kyseenalaisti puhevammaisten tulkin välityksellä annetun kertomuksen
luotettavuuden.
Puheilmaisun puuttumi-

mintakeskuksessa asuvan hän palasi kotilomalta toi- vaihtoehtoa, että hänen ta.

poissuljettua, että vammat

Syyttäjä nojaa myös kehitysvammalääketieteeseen

erikoistuneen asiantuntijalääkärin lausuntoon, jossa
todetaan, että 27-vuotiaan
yleinen käsityskyky on selvästi alentunut.

Asioiden puutteellinen
syyttäjä Kimmo Pietitäiymmärtäminen saattaa il- Asiassa kuultujen toi- nen toteaa.
Lääkärinlausunnon mu- metä taipumuksena myönmaisten tulkin välityksellä mintakeskuksen työntekimiehen kerrotaan viestittä- jöiden kertomuksista on kaan mustelma oli vaatinut tyväisyyteen ja vastaukseen.

senä päivänä. Puhevam-

seen manom koska
u uata eleemakeix.

Lausunnon mukaan mies- kuvakommunikaation rajaltä ei ole mhdolIista kuulla lisuuden ja yleisistä käyttäyoikeudessa autismin, alen- tymisnormeista poikkeavan

ei löytynyt, nyyttäjä päitti

olla nostamatta syytettä. Tolmintaksskuks
1.,tös tuli

kolla.

aloit rr-,ta

II eis

oma kertomus. Syyttäjä kui-

tiovaikeudet ilmenevät syytman miehen kasvoissa vasta täjän mukaan hyvin videoseuraavana aamuna, jolloin kuulustelusta. Havaittavissa
myös miehen käytös oli on kysyjän johdattelua, mikä vähentää kertomuksen
muuttunut levottomaksi.
- Nämä seikat tukevat sitä näyttöarvoa ja luotettavuut-

jossa Heistosta epäiltiin toi-

Ratkaisevaa oli todistajana

kuullun hoitajan kertomus.

jännittal totmintalu

Syytettä tuki 27-vuotiaan

la Hetatoseata, 73, on jou- minkin toimintakeskukses- kunta oli havainnut mustelsa.

renpolkanaa rinnsdk

Kaikki mtti sas
teen. käännetälin
kehittyäkseen vähintään jota arvelee kysyjän odotta- tuneen ymmärryskyvyn, pu- käyttäytyrnisensa takia.
heilmaisun puuttumisen.
Koska näyttöä rikoksetta vaataan.
useita tunteja, mutta saattoi van.

mojen syntyneen pikem- päiiteltävissä, että henkilö- sesta johtuvat kommunikaa-

tunut outoon valoon.
Toimintakeskuksen epiiilyistä käynnistyi 11 kuukaut-

iii

kyynelehtil tuskalse:

4Toimintakeskus syyttää simputuksesta
RAUTION toimintakeskus ei ole kommentoinut salassapitovelvollisuudenvuoksi Viola Heistoseen liittyviä syytöksiä millään tavalla.
Jonkinlaisen käsityksen toimintakeskuk.sen
tunnoista saa Vantaan käräjäoikeuden nauhoit-

kuulu.

Heistonen taas katsoi olevansa paras asian-

pidettiin
'27-vuotia:

tuntijalapsenlapsensa asioissa, josta on huoleh- tion toinr
tinut pienestä pitäen. Hän oli erityisen kiinnostun ut miehen lääkityksestä ja pelkäsi, että tätä TolmInti
tamasta oikeudenkäynnistä, jossa käsiteltiin ylilääkitään. Hänestä toimintakeskuksen asian- kastuskål
kemtin ka
Heistosen edunvalvojan aseman purkamista. tuntemus ei riittänyt autistimithen hoitoon,
Tarkast
Kun Heistonen ei saanut vaatimiaan tretoja
Asiassa kuultiin pitkäänmyös toiminnanjohtaja
lääkityksestä, hän aloitti kirjelmöinnin. Kun ta - vaittLI mo
Inkerl Vartiaista
Nauhoitus osoittaa, että toimintakeskuksessa paarnisoikeutta rajoitettiin. mukaan astuivat paikan
toin laani
Viola Heistonen koetaan hyvin hankalaksi omai- myös lakimiehet.
Toimintakeskuksessa epäilyt koettiin lookkan- 27-vuotia
seksi, joka puuttuu asiaan kuin asiaan lapsenMyös y
lapsensa hoidossa. Vartiainen luonnehtii toi- vina, sillä hyvä hoito on sen ylpeydenaihe. Toimintakeskuksen taustavoimana ovat vammars- rnaallsku
mintaa jopa simputukseksi.
ten tiet.oj
ten lastenperheM.
Lopullisesti tilanne karjistyi 27-vuotiaan kas- hittää ku
Välit tulehtuivat jo ennen pahoinnitelyepäilyvoihin ilmestyneen mustelman jälkeen. Vaikka mahdolli
jä.
Krukitta
Toimintakeskuksessa tuskaannuttiin Heisto- hoitaja kertoi miehen palanneen kunnossa isosen lryselyihin ja vaatimuksiin ja katsottiin tä- ätdin luota, poliisille tehtyä tutkintapyyntöä ei talua käsi
onsinain
män ylittävän toimivaltansa edunvalvojana peruttu.
MyÖrs Heistosen edunvalvojuuden poistamista lut
puuttamalla jatkuvasti asioihin, jotka eivät tålle

Comments