IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Syyttäjä Vastaan Heistonen 02

+Toimintakeskus syyttää simputuksesta
RAUTION toimintakeskus ei ole kommentoinut salassapitovelvollisuuden vuoksi Viola Heistoseen liittyviä syytöksiä millään tavalla.

Jonkinlaisen käsityksen toimintakeskuksen
tunnoista saa Vantaan käräjäoikeuden nauhoittamasta oikeudenkäynnistä, jossa käsiteltiin
Heistosen edunvalvojan aseman purkamista.
Asiassa kuultiin pitkään myös toiminnanjohtaja

Inkeri Vartiaista.
Nauhoitus osoittaa, että toimintakeskuksessa
Viola Heistonen koetaan hyvin hankalaksi omai-

kuulu.

Heistonen taas katsoi olevansa paras asiantuntija lapsenlapsensa asioissa, josta on huolehtinut pienestä pitäen. Hän oli erityisen kiinnostunut miehen lääkityksestä ja pelkäsi, että tätä
ylilääkitään. Hänestä toimintakeskuksen asiantuntemus ei riittänyt autistimiehen hoitoon.

Kun Heistonen ei saanut vaatimiaan tietoja
lääkityksestä, hän aloitti kirjelmöinnin. Kun ta-

paamisoikeutta rajoitettiin, mukaan astuivat
myös lakimiehet.

Toimintakeskuksessa epäilyt koettiin loukkaaseksi, joka puuttuu asiaan kuin asiaan lapsenlapsensa hoidossa. Vartiainen luonnehtii toi- vina, sillä hyvä hoito on sen ylpeydenaihe. Toimintakeskuksen taustavoimana ovat vammaismintaa jopa simputukseksi.
ten lasten perheet.
Lopullisesti tilanne kärjistyi 27-vuotiaan kasVällt tulehtuivat jo ennen pahoinpitelyepäilyvoihin ilmestyneen mustelman jälkeen. Vaikka
jä.
Toimintakeskuksessa tuskaannuttiin Heisto- hoitaja kertoi miehen palanneen kunnossa isosen kyselyihin ja vaatimuksiin ja katsottiin tä- äidin luota, poliisille tehtyä tutkintapyyntöä ei
män ylittävän toimivaltansa edunvalvojana peruttu.
Myös Heistosen edunvalvojuuden poistamista
puuttunialla jatkuvasti asioihin, jotka eivät tälle

pidettiin edelleen välttämättömänä. Ilman sitä
27-vuotias ei olisi saanut jatkaa asumistaan Rau-

tion toimintakeskuksessa.

TolmIntakeskukseen tehtiin alkuvuonna tarkastuskäynti Heistonen lääninhallitukseen tekemän kantelun johdosta.
Tarkastuksessa ja muissa selvityksissä ei havaittu moitteen sijaa. Heistosen toivomaa hoitopaikan siirtoa ei pidetty tarpeellisena, päinvastoin lääninhallitus katsoi ratkaisussaan, että on
27-vuotiaan etujen mukaista jatkaa Rautiossa.
Myös yhteydenpidon rajoittamista tammimaaliskuussa pidettiin perusteltuna senhetkisten tietojen perusteella. Päätökseen olisi tullut
liittää kuitenkin lainmukainen osoitus valitusmahdollisuudesta.
Kaikilta osin lääninhallitus ei Heistosen kantelua käsitellyt, koska se oli jätetty edunvalvojan

ominaisuudessa, jota hän ei sittemmin enää ollut.

Comments