IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vammaisten ihmisoikeudet kuntoon lainuudistuksella

Vammaisten ihmisoikeudet
kuntoon lainuudistuksella
Kr
immo Hämäläisen provo-
: Soiva. mielipidekitjoitus
(HS 9. 4.) vain tetveitten
lasten oikeudesta syntyä
oli taas yksi ilmentymä yhteiskuntamme
vammaisvihamielisestä ilmapiiristä.
Maailinan kärsimyksiä
voisi vähentää munllakin tavalla
kuiri '''Varninaisia lå"Psia . eliminoi.-.
malla.
Samanlaista vammaiskielteistäsuhtautumista
on mielestäni hallituksen
vammaislakien uudistami-
Sen vitkuttelussa.. . . . ,
Vanhasen ensimmäisen hallituksen
.. aikana . aloitettu kehitysvarw
malain ja varnmaispalvelulain ,yh- .
teensovittarilinen ,piti saada Val-,
miiksi vuonna 2007. Vanhasen toi--.
sen hallituksen aikana saatiin sentään
vammaispalvelulakiin henkilökohtainen-
apujärjestelmä vuonna
2009, :inuttayanha vuonna 1977
säädetty kehitysvammalaki. jäi
edelleen .voimaan loissijaisena lakina.
Tämän - hallituksen aikana
tuskin ehditään enempää.
Suomen . kehitysvammåhuolto
etää edelleen yli 30 vuotta, vanhan
lain henåsessä, jossa kehitysvam-
Maisuus määritellään vamman,
sairauden tai. vian .aiheuttamaksi.
Kehitysvammaisten erityishuollosta
annettu laki ja sen pakkokeinopykälä
("erityishuollossa oleyaan
'henkilöön saadaan soveltaa pakkoa
vain siinä määrin kuin erityishuollon.
järjestäminen tai toisen henkilön
turvapisuus välttämättä vaa-
. tii") antavat lähes rajattorriat mah-,
dollisuudet erilaisten pakkokeinojen,.
eristämisen jä tapaamisrajoitteiden
käYttöön. .
Pakkokeinopykälästä ei ole ,edes*:-
valitusoikeutta kuten mielenterveyslain
tai lastensuojelulain pak-
:kokeinoista.
Suomi ei ole pystynyt ratifiOimaan
YK:n yammaisten oikeuksia
koskevaa sopimusta, koska varnmaisten
perns- ja ihmisoikeuksia
, koskeva lainsäädäntömme . ei ole
sopimuksen edellyttämällä tasolla.
Eduskunnan oikeusasiamies va,ati
jo vuonna .1996 tarkkarajaisia pe-.
rusteita pakon käytölle kehitysyämmalakiin.
.Hän uudisti vaatimuksensa vuonna 2009 ,sanoen, että
kehitysvammaisten Ahmiiteri
itsemääräämisoikeuden .,rajoituksista,
tulisi Säätää lailla..
. Kehitysvaminahuollon vakiintuneita
käytäntöjä ja toimintatapoja,
»rapaudenriistoa, eristämistä,. Pakottamista,
nöyryyttämigk ja,;pak--. " kälääk4stä eimuutetä pelkästään
Tarvitaan .*,
, mittaista yhteiskunnalliSta tceskustehia
ja käuluttainista, mutta .myös.
ohjäusta ja vahroiltaa. .
- Omaisten yritykset puuttua ih
misciikeusrikkoMuksiin kilpiStyvät
helposti. rankkoihin sanktioihin
Omaisia kohtaan. Hankalat, valit--
tavat omaiset kikkaillaan viranomaisedunvalvojilla:
pelistä pois,
Hallitus rypee Min syVällä Vaali-
- rahoitussotkujen pohjamudissa,
teivät vammaisten asiat voisi vähempää
kiinnostaa. .Nyt tarvittaisiin,
yhteiskunnan korkeampien atvojohtajien
puuttinnista vammaisten
ihmisoikeusloulckauksiin, kutenJnaahanmutittajaisoäitien
kohdalla on tapahtunut. Poliittista ,tahtoa
näyttää löytyvän -ulkomaalais-.
.lain. muuttarniseen. .

Pirkko Leskinen
omaishoitaja
Sipoo

"Hallitus rypee niin
syvällä'vaalirahoitussotkujen
pohjamudissa,
etteivät vammaisten
asiat voisi vähempää
kiinnostaa."

2012-07-10-12-39-51-01.pdf


Comments