IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Vammaisten ihmisoikeudet kuntoon lainuudistuksella

7
Vammaisten ihmisoikeudet W.
4.
kuntoon lainuudistuksella
immo Hämäläisen provosoiva
mielipidekirjoitu
(AS 9. 4.) vain terveitten
lasten oikeudesta syntyä
oli staas yksi.ilmentymä yhteiskuntamme
vammaisvihamielisestä
Maailinan .kärsimyksiä
voisf vähentää tavalla
kuin *.varrimaisia
malla. :
Samantaista Vammaiskieiteistäsulitautumista
on mielestäni halli.-
tuksen .vammaislakien ..uudistami-
Sen vitkuttelussa. .
Vanhasen ensimmäisen hallituksen
aikana .aloitettu .kehitysvammalain
ja varnmaispalvelulain yhteensovittarriinen
piti saada valmiiksi
vuonna 2007..Vanhasen toi-..
sen hallituksen aikana saatiin sen-.
tään varnmaispalvelulakiin henkilökohtainen.
apujärjestelmä -vuonna
2009, inutta,vanha vuonna 1977
säädetty kehitysvammalaki jäi
edelleen voimaan toissijaisena lakina.
Tämän hallituksen aikana
tuskin, ehditään enempää.
kehitysvammahuolto. Suomen
eiää edelleen yli 30 vuotta vanban
lain hengessä, jossa kehitysvarn-
Maisuus määritellään vamman,
sairaudefi .tai vian .aiheuttamaksi.
Kehitysvammaisten erityishuollos-.
ta annettu laki ja sen pakkokeinopykälä
("erityishuollossa olevaan,
henkilöön saadaan.soveltaa pakkoa
vain- siinä määrin kuin erityishuollon
järjestäminen tai toisen henkilön
turvalisuus välttämättä vaatii")
antavat lähes rajattomat mah-,
dollisuudet erilaisten pakkokeino-.
jen,- eristämisen ja tapaamisrajoitteiden.
käyttöön. .
Pakkokeinopykälästä ei- ole edesvalitusöikeutta'
kuten mielenter:
veyslain tai lastensuojelulain. pakkokeinoista.
'Suorni ole .pystynyt ratifioimaan
YK:n vammaisten oikeuksia
.koskevaa sopimusta, koska varrimaisten
perus- ja ihmisoikeuksia
kefflceva lainsäädäntömrne , ei ole
sopimuksen edellyttämäliä tasolla.
Eduskunnan oikeusasiamies vaati
jo vuonna .1996 tarkkarajaisia perusteita
pakon käytölle. kehitysvammalakiin.
.Hän uudisti vaati
"Hallitus rypee niin
syvällä vaalirahoitussotkujen
pohjamudissa,
etteivät vammaisten
asiat voisi vähempää
kiinnostaa?'
t.'i;.1"?..1.1.
.muksensa vuonna 2009 sanoen, että
kehitysvammaisten -Ahmisten
itsemääräämisoiketiden rajoituk- *.
sista tulisi säätää lailla.. ,
Kehitysvaminahuolion vakiintuneita
käytäntöjä ja töimintatapoja,,
eristänristä; pa-
.< kottamista,nöyryyttämiStä ja pak-j, '
kolääkifitä 'ef.mutitetä PelkåStåän-
Tarvitaan,...laaja- .`
mittaista yhteiskunnalliSta keskus7'
telua. ja köuluttainista, mutta myöS,
ohjausta ja valvontaa. ,
Omåisten yritykset puuttua ih-.
misciikeusiikkoinukslin kilpistyVät
helposti rankkoihin sanktioihin
omaisia. kohtaan. Hankalat,. .
tavat omaiset kikkaillaan viranornaisedunva1vojillaJ3.
elistä pois.
Hallitus .rypee .niin* syvällä vaalirahoitussotkujen
pohjamudissa, et-.
teivät, vammaisten asiat voisi- vä
hempää kiinnostaa. Nyt tarvittai,
siin yhteiskunnan korkeampien arvojohtajien
puuttiimista vammaisten
ihmisbikeusloukkauksiin, kuten
rnaahanmuuttajaisoäitien kohdalla
on tapahtunut..Poliittista tahtoa
näyttää löytyvän ulkomaalaislain
Pirkko Leskineh
omaishoitaja
Sipoo
muullakin
lapsia eliminoiei
vapaudenriistoa,
lairtsäädännöllä.
valitmuuttamiseen.
ilmapiiristä.

2012-07-10-13-44-32-01.pdf


Comments