IHMISOIKEUDET‎ > ‎Kehitysvammaiset‎ > ‎

Villin lännen säännöt siirtymässä lainsäädäntöön

Villin lännen säännöt siirtymässä lainsäädäntöön

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätös pakkohoidosta ja pakkolääkityksestä on merkittävä kannanotto kansalaisten perustuslaillisista oi- _ keuksista, minkä pitäisi vaikuttaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) parhaillaan valmistelemaan lakiesitykseen potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Lakiesitysluonnoksen perusteluissa todetaan lain tavoitteena olevan asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämisen.

Kuitenkin vammaisten ja vanhusten kohdalla lakiin ollaan kirjaamassa 21:ssä eri pykälässä erilaisia itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä, niiden toteuttamista ja valvontaa. Näitä pakkokeinoja - erilaisia sitomisia, välineitä, erityisvaatteita, kiinnipitämistä, eristämistä, lukitsemista ja yhteydenpidon rajoituksia - ollaan laillistamassa avohuoltoon, kehitysvammaisten ja muistisairaiden koteihin (asumispalveluihin ja kotipalveluun) ja työpaikoille (työ- ja päivätoimintaan).

EIT antoi huomautuksen pakkohoidossa annetusta pakkolääkityksestä. Itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteiden joukkoon ei ole kirjattu kemiallista sitomista, vaikka se on tiedostettu vanhuspalveluissa. Kehitysvammaisten kohdalla ylilääkitys on vielä tabu, johon puuttumisesta usein seuraa toinen pakkotoimi eli omaisille yhteydenpidonrajoitus. WHO on vuosi sitten ottanut kemiallisen pahoinpitelyn pahoinpitelykategoriaansa

TäUä hetkellä vanhus- ja vammaishuollossa vallitsevat villin lännen säännöt ja tavat ollaan nyt siirtämässä lainsäädännön piiriin, jolloin vahvinta valtaa käytetään heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Lain antama valitusohjaus tuskin toteutuu näiden ihmisten kohdalla, omaiset eivät uskalla valittaa, koska pelkäävät tapaamisrajoitteita.

Hälytyskellojen

pitäisi soida.

Jää nähtäväksi, puuttuvatko viranomaisedunvalvojat päämiehiinsä käytettyihin pakkokeinoihin ja valittavatko EITiin asti?

Viranomaisvaltaa ollaan antamassa myös yksityisille palvelukodeille, joilla olisi lain säätämisen jälkeen oikeus tehdä pakkotoimipäätöksiä ja käyttää pakkotoimia

Lakia sovellettaisiin henkilöihin, jotka eivät kykene ymmärtämään tekojensa seurauksia. On pakko kysyä, mahtavatko lakia valmistelevat virkamiehet ja lain mahdollisesti hyväksyvät kansanedustajat ymmärtää laatimansa lain seurauksia

Hälytyskellojen pitäisi nyt soida. Suostummeko avohuoltoon, vanhusten ja vammaisten koteihin ja työpaikoille tuotaviin pakkokeinoihin? Miksi media ja vammais- ja omaisjärjestöt ovat hiljaa? Ainoastaan EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on älähtänyt ja vaatinut lain valmistelun lopettamista

Onko YK:n vammaissopimuksen henki ymmärretty väärin, kun ratifiointiin vedoten ollaan säätämässä pakkovaltaa vammaisten ja vanhusten elämään?

Pirkko Leskinen

Pirkko Leskinen: Villin lännen säännöt siirtymässä lainsäädäntöön


Comments