IHMISOIKEUDET‎ > ‎Maahanmuutto‎ > ‎

Puhe: suunnata positiivisen erityiskohtelun kautta

suunnata positiivisen erityiskohtelun kautta erityisiä osallisuuden kokem jksia
kartuttavia kotouttamistoimenpiteitä.
oikeuksien valvojat ja edistäjät
Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien valvominen, puolustaminen
ja etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen on turvallisuuden, yhteiskuntarauhan
säilymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden kasvattamisen
kannalta välttämätöntä. Tietyillä vähemmistöryhmillä on lakisääteinen edustuselin, jota
kuullaan kyseisiä ryhmiä koskevien lainvalmistelujen yhteydessä. Edustettuina ovat
saamelaiskäräjät, Svenska Finlands Folkting ja Romaniasiain neuvottelukunta. Lisäksi
Suomessa on lukuisia aktiivisia kansalaisjärjestöjä (maahanmuuttajajärjestöt), jotka
tekevät arvokasta työtä monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden, etnisen
yhdenvertaisuuden ja etnisten ryhmien oikeuksien parantamiseksi.
Romaniasiain neuvottelukunnan tehtäväksi on määritelty romaniväestön
yhdenvertaisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien sekä taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolojen edistäminen.
Saamelaiskäräjistä on laissa säädetty seuraavaa: "tehtävänä on hoitaa saamelaisten
omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat.
Tehtäviin kuuluvissa asioissa se voi viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa
lausuntoja." Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia neuvottelemaan saamelaiskäräjien
kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat
saamelaisten asemaan alkuperäiskansana, ja jotka koskevat määrättyjä asioita
saamelaisten kotiseutualueella.
Svenska Finlands Folkting -järjestöstä on puolestaan säädetty, että sen "tehtävänä on
edistää Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksien toteutumista ja toimia tämän
väestön olojen kehittämiseksi." Se hoitaa edellä mainittua tehtävää antamalla
lausuntoja lakien valmistelussa, valvomalla ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien
toteutumista, koordinoimalla puolueiden yhteistyötä ja suomenruotsalaisten
intressiryhmien toimintaa tutkimustoiminnan ja käännöspalvelujen tarjoamisen myötä.
etnisten suhteiden neuvottelukunta on tärkeä toimija hyvien etnisten suhteiden
rakentamisessa ja maahanmuuttajien osallisuuden parantamisessa. Etnisten
suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen
asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä
yhdenvertaisuutta, kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä valtakunnallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi etnisten suhteiden neuvottelukunta toimii
asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueiden kehittämisessä,
osallistuu maahanmuuttajien järjestötoiminnan edistämiseen, tiedottaa
maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä
monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana.
Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten
vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä
hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Hän voi tehdä etnisten vähemmistöjen ja
ulkomaalaisten asemaa koskevia aloitteita. Esimerkiksi valtuutettu voi ohjein, neuvoin

2012-07-10-12-59-19-01.pdf


Comments