IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

Harrasta kävelyä

katukanava

Harrasta kävelyä

Ikäinstituutin mukaan iäkkäiden osuus Suomen väestössä kasvaa kolmanneksi nopeim- min EU-maissa. Yli 75-vuotiaita on jo yli 390 000. Viidentoista vuoden kuluttua heitä on jo satatuhatta enemmän. Imatra ei ole poikkeus, on laskettu, että vuonna 2015 joka neljäs imatralainen on

täyttänyt 65 vuotta. Vanhuus on tila, jossa ihmisen fyysiset ja psyykkiset voimavarat heikentyvät. Pitene-

vä elinikä ja sen mukanaan tuomat sairaudet lisävät lihasten surkastumista ja liikkumisen hidastumista. Vanhuutta ei voi väistää, mutta jonkin verran hidastaa kyllä, esimerkiksi terveillä elämäntavoilla ja ulkona liikkumisella. Vanhe- nemisen ja sairauksien ohella toimint kyä vähentevänä keskeisenä tekijänä pidetäänkin liikunnan vähäisyyttä.

Iän tuoma liikkumisen väheneminen lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja se uhkaa ikäihmisten selviämistä kotioloissaan ja voi johtaa ennenaikaiseen laitostumiseen, joten erityi- sesti pitäisi kiinnittää huomiota kotona asuKävelyliikunnan ohjaaja, fysiologian ja

Olisikin entistä tärkeämpää huolehtia kas-vavan väestötryhmän hyvinvoinnista ja juu-,,

ri täälle kohderyhmälle lisätä ajoissa kun- , touttavaa kotihoitoa ja terveysliikuntapalvelyuita kunnassa, mutta ensisijaisesti pitäi- ' si edistää ikäihmiset kävelemään. Kävely on terveysliikunnan kuningaslaji, se on lähes, kaikille sopiva liikuntamuoto, helposti toteuttavissa ja ei vaadi kalliita varusteta.

YW kaksi miljoonaa suomalaista ilmoittaa har-' rastavansa kävelyä.

Kävely vaikuttaa edullisesti terveyteen j fyysiseen kuntoon. Se pane tuki- jaliikunta elimistön sekä hengityksen ja verenkierro käyntiin, kehittää aineen vaihduntaa, ylläpi tää lihasvoimaa ja tasapainoa, parantaa iäk kään ihmisen elämänlaatua, pitää yllä sosi4 aalisia suhteitakin...

Terveyden kannalta on edullisesti kävellä reippaasti vähintään noin 10 minuuttia ker-

rallaan, yhteensä vähintään 30 minuuttia päivittäin.

Viola Heistonen
anatomian opettaja.

toimintakyvyltään heikentyneiden

2012-06-01-14-49-24-01.pdf


Comments