IMATRA‎ > ‎

Klubitalo 04

MIKÄ IHMEEN
KLUBITAL0?_
Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien
ja palkatun henkilökunnan muodostama
jäsenyhteisö.
Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeis-
` taan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea.
Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen
Fountain House -toimintamalliin,
jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujien
elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta
ja tukea paluuta työelämään.
Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen
päivän ympärille. Työpainotteisen päivän aikana
voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön
rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia
vuorovaikutussuhteita.
Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta osallistuvat
tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun,
kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteutta-
' miseen.
Kaikki Klubitalon ylläpitämiseen liittyvä työ
pyritään tekemään omin voimin. Henkilökunta
valmentaa, tukee ja ohjaa, mutta ei tee puolesta.
Lisäksi Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus
osallistua sekä kotimaisen että kansainvälisen
klubitaloverkoston toimintaan.
Mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäseneksi
voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut
vakavia mielenterveysongelmia.
Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton
ja aikarajoitteeton. Poissaolot ja niiden
pituus eivät vaikuta jäsenyyteen, vaan jäsen
voi palata milloin tahansa Klubitalolle.
lu-11,1111.,111=1111,1111111.9f11,1111.1MONFIC.Nr,1,10«. 117111,7111-1151111
L.O.,^0.1",11111,-.1111.21+.11.,11alt-
KLUBITALO TARJOAA MODERNIN,
INHIMILLISEN JA YHTE1SKUNNALLE
EDULLISEN KUNTOUTUMISVAIHTOEHDON.
KLUBITALO:
Tarjoaa mielekästä tekemistä
Ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää
laitostumista
Lisää tärkeiden ystävyys- ja ihmissuhteiden
määrää
Vähentää tutkitusti sairaalahoidon
tarvetta
Parantaa työelämä- ja opiskeluvalmiuksia
Vähentää mielenterveyskuntoutujien
leimautumista
Klubitalomalli on hyväksi havaittu
jo 30 maassa (yli 400 Klubitaloa
maailmanlaajuisesti)
KLUBITALON PALVELUT MUODOSTAVAT
MONIPUOLISEN KOKONAISUUDEN,
JONKA AVULLA VASTATAAN
KUNTOUTUJIEN ERILAISIIN TARPEISIIN;
LAADUN MITTAPUU
Palvelujen laadun arviointi ja kehittäminen
ovat oleellinen osa Klubitalojen toirnintaa.
Laadun arvioinnin avulla Klubitalot saavat tietoa
omista vahvuuksista ja kehittämistarpeista.
Klubitalotoiminnan laadun ."
mittapuuna käytetään
ICCD:n (International Center
for Clubhouse Development)
vahvistamia laatusuosituksia.
Niiden täyttämistä selvitetään arviointiprosessissa,
joka muodostuu itsearvioinnista ja kansainvälisestä
vertaisarvioinnista. Arvioinnin
perusteella Klubitalolle voidaan myöntää laatutodistus
joko yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.
Järjestelmällinen laadunhallinta takaa sen,
että palvelujen taso pysyy korkeana. Koska
Klubitalot ovat aitoja jäsenyhteisöjä, niiden
toiminta lähtee aina kuntoutujien omista tarpeista
käsin. Laatusuositukset takaavat kuntoutuksen
kannalta tärkeiden lähtökohtien
toteutumisen: vapaaehtoisuuden, voimavaralähtöisyyden
ja yksilön kunnioituksen.
Työpainotteinen päivä, joka koostuu
yhteisön ylläpitämiseen liittyvistä töistä
Vertaistuki
Siirtymätyöohjelma
Opintoryhmät sekä kurssit
Yhteydenpito talosta poissa oleviin
jäseniin
Edullinen ja terveellinen ruokallu
Kansainvälinen Klubitalojen
kehittämiskeskus ICCD myönsi
Imatran Klubitalolle
kolmen vuoden laatutodistuksen 2011
Laatutodistus voimassa 31.5.2014 asti.
ICCD:n konsultit:
Alexander Wilson,
Fort Wayne Clubhouse, Indiana, USA
ja
Annette Callow,
Caledonia Clubouse, Falkirk, Skotlanti.

2012-07-23-15-33-02-01.pdf


Comments