Vaalirahoitus

1(1)

13.9.2012

EHDOKKAAN VAALIRAHOITUKSESTA ILMOITTAMINEN

Lain ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) mukaan kunnallisvaaleissa valtuutetuiksi
tai varavaltuutetuiksi valittujen tulee laatia ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus
tulee lain mukaan tehdä Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Tarkastusvirasto pyrkii ohjeistamaan ilmoitusvelvollisia ja ehdokkaita ilmoituksen laatimisessa.
Ohessa toimitamme käyttöönne ohjeet, joiden mukaan lain edellyttämä ilmoitus
tulee laatia. Ohjeet ja ilmoituksen laatimiseen liittyvä muu informaatio löytyy
sähköisestä verkkopalvelustamme osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi sekä suomeksi
että ruotsiksi.

Kun vaalien tulos on vahvistettu, lähetämme kaikille ilmoitusvelvollisille henkilökohtaisesti
ohjeen vaalirahoitusilmoituksen laatimisesta.

Haluamme lisäksi kiinnittää huomiotanne ehdokkaiden vapaaehtoiseen mahdollisuuteen
laatia ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan
kuluista. Vapaaehtoisessa ennakkoilmoituksessa on suositeltavaa hyödyntää
tarkastusviraston vahvistamaa ilmoituslomaketta soveltuvin osin.

Ennakkoilmoitukset ja vaalirahoitusilmoitukset voidaan tehdä sähköisessä verkkopalvelussamme
osoitteessa \\ww.vaalirahoitusvalvonta.fi. Tunnistamisessa käytetään tällöin
yleisesti hyväksyttyjä sähköisiä tunnistusmenetelmiä.

Lisätietoja ennakkoilmoituksen sekä vaalirahoitusilmoituksen laatimisesta ja Valtiontalouden
tarkastusviraston valvontatehtävästä voi kysyä tarkastusviraston vaalirahoitusvalvonnan
neuvontapuhelimesta puh. 09 432 5899 (suomeksi) ja puh. 09 432 5898
(ruotsiksi) työpäivinä klo 9.00 -15.00.

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki t Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

Valtiontalouden tarkastusvirasto

U»)

OHJE

Dnro 43/40/20 1 2
27.4.2012

Voimaantulo- ja voimassaoloaika:
28.4.2012 - toistaiseksi. Sovelletaan 28.10.2012
pidettävien kunnallisvaalien vaalirahoituksen ja
vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen.

Muutostiedot:

Säädösperusta:
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 8,
10 ja 12 §

Yksikkö, josta normi on saatavissa:

Valtiontalouden tarkastusvirasto, tietoyksikkö (kirjaamo),
yhteystiedot alatunnisteessa

Yksikkö, joka antaa tarkempia tietoja:

Valtiontalouden tarkastusvirasto, vaalirahoitusneuvonta,
puh. (09) 432 5899 (suomeksi) ja (09) 432
5898 (ruotsiksi), www.vaalirahoitusvalvonta.fi

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN
TEKEMISESTÄ VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEISSA

Kunnallisvaaleissa sovellettavat säännökset vaalirahoituksen ilmoittamisesta

Kunnallisvaaleissa noudatetaan lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009), jäljempänä
vaalirahoituslaki. Lain tavoitteena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden
mahdollisista sidonnaisuuksista.

Vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden valvonta ja julkisen ilmoitusrekisterin ylläpito
on vaalirahoituskin 10 ja 12 §:n mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä. Vaalirahoituskin
oikean ja yhtenäisen soveltamisen edistämiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto
antaa nämä yleisohjeet vaalirahoituksen ilmoittamisesta 28.10.2012 pidettävissä
kunnallisvaaleissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa vaalirahoituskin 8 §:n nojalla vaalirahoitusilmoituksen
tekemisessä käytettävissä olevan lomakkeen (liite 1), alle 800 vaalirahoituksen
vakuutuksessa käytettävän lomakkeen (liite 2) ja vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen tekemisessä
käytettävän lomakkeen (liite 3). Lisäksi liitteessä 4 on lyhyt muistilista vaalirahoitusilmoituksen
tekemiseksi.

Ohjeet vaalirahoitus!Imoituksen laatimiseksi on laadittu noudattaen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
sovellettavaa vaal{rahoituslakia ja muuta lainsäädäntöä. Ohjeessa on otettu

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

2(8)

huomioon vaalirahoituslakiin vuonna 2010 lailla 684/2010 tehdyt muutokset. Ilmoitusvelvollisuus,
ilmoitusmenettely ja vaalirahoitukseen sovellettavat säännökset poikkeavat
näin aikaisemmin kunnallisvaaleissa sovelletusta lainsäädännöstä.

Kuka on velvollinen jättämään vaalirahoitusilmoituksen?

Ilmoitusvelvollinen vaalirahoituksestaan on 28.10.2012 kunnallisvaaleissa valtuutetuksi
tai varavaltuutetuksi valittu. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty vaalirahoituslaissa.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että ilmoitusvelvollisella ei ole ol

lut kampanjakuluja tai ilmoitettavaa vaalirahoitusta.

Ilmoitusvelvollinen vastaa vaalirahoitusilmoituksensa sisällöstä. Laissa säädettyä vastuuta
vaalirahoitusilmoituksen tekemisestä ja sisällöstä ei saa siirtää tai jättää toiselle henkilölle
tai oikeushenkilölle.

Mitä on ehdokkaan vaalirahoitus?

Vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan toteuttamisesta
aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa
vaalipäivän jälkeen aiheutuneita kuluja riippumatta siitä, milloin nämä maksetaan. Vaalipäivä
on 28.10.2012.

Vaalirahoituslain mukaan ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua

1) ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista mukaan luettuina ilmoitusta
annettaessa maksamattomina olevat laskut

2) ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan
yhteisön saamasta tuesta

3) muusta tuesta.

Vaalirahoitukseen kuuluvaksi tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla
tavalla saadut suoritukset. Mikäli tukea ei ole saatu rahana, tulee sen rahamääräinen
käypä arvo arvioida.

Tukena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja.
Tavanomainen talkootyö on vapaaehtoista, palkatonta työtä, jota henkilö tekee ehdokkaan
hyväksi esimerkiksi osana tukiryhmää. Työ katsottaisiin talkootyöksi, vaikka kyseessä
olisi alan ammattilainen, niin kauan kuin työstä ei makseta palkkaa. Ainoastaan luonnollinen
henkilö voi tehdä talkootyötä.

Mitä rajoituksia vaalirahoitukselle laissa asetetaan?

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh

teisö ei saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Tämä ei kuitenkaan koske

tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea.

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö
eivät saa vastaanottaa yhdeltä tukijalta enempää tukea kuin arvoltaan 3 000 euroa.
Tämä ei kuitenkaan koske tukea puolueyhdistyksiltä, jollei se sisällä yli 3 000 euroa
enempää tukea, joka on välitetty muulta tukijalta.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

3(8)

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö
saavat vastaanottaa ulkomaista tukea vaalikampanjaan vain yksityishenkilöiltä sekä
ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä.

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö
eivät saa vastaanottaa tukea vaalikampanjaan valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä,
valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä
eivätkä valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Tämä ei kuitenkaan koske
tavanomaista vieraanvaraisuutta.

Lisäksi ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi
toimivan yhteisön on vaalirahoituslain mukaan huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta
tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen
maksajan nimi. Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista
suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on pienempi kuin 800 euroa.

Mihin mennessä Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä?

Vaalirahoitusilmoitus tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden
kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Vaalilain (714/1998) 95 §:n mukaan vaalien
tulos vahvistetaan 31.10.2012. Vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä valtiontalouden tarkastusvirastolle
viimeistään 31.12.2012.

Muiden kuin ilmoitusvelvollisten vaalirahoitusilmoituksia ei sisällytetä ilmoitusrekisteriin
eikä julkaista Valtiontalouden tarkastusviraston toimesta.

Miten Vaalirahoitusilmoitus tehdään ja mihin se toimitetaan?

Vaalirahoitusilmoitus suositellaan tehtävän valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä
sähköisessä verkkopalvelussa.

Sähköisen verkkopalvelun osoite on www.vaalirahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut
ilmoitukset julkaistaan.

Ilmoitusvelvollisen tunnistamisessa käytetään tällöin yleisesti hyväksyttyjä sähköisiä tunnistusmenetelmiä.

Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, Vaalirahoitusilmoitus voidaan toimittaa
myös kirjallisena käyttämällä valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamaa lomaketta
tai muulla tavoin. Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamaa lomake on tämän yleisohjeen
liitteenä 1. Mikäli vaalirahoitus on alle 800 euroa, kirjallinen vakuutus on tämän
yleisohjeen liitteenä 2.

Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteella

VTV/Vaalirahoitusilmoitus
PL 1119
00101 HELSINKI

Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja eikä niiden kopioita.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI

Puhelin: (09) 4321 * Faksi: (09) 432 5820

--

4(8)

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitettavat tiedot

Ehdokkaan Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitettavat vähimmäistiedot on määritetty vaalirahoituslaissa.
Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi
muita täydentäviä tietoja.

Kunnallisvaaleissa ilmoitusvelvollisen on mahdollisuus täyttää ilmoitusvelvollisuutensa
jättämällä kirjallinen vakuutus, mikäli hänen vaalirahoituksensa jää alle 800 euron. Kirjallisessa
vakuutuksessa ilmoitetaan, että vaalirahoitus oli alle 800 euroa.

6.1. Kirjallisen vakuutuksen sisältö
Kirjalliseen vakuutukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä

2) ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai tehtävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai maininta
siitä, että ehdokas on valitsijayhdistyksen ehdokas ja ehdokkaan vaalipiiri

3) Vakuutus siitä, että ehdokkaan vaalirahoitus on alle 800 euron rajan.

Kirjallisen vakuutuksen lomake on liitteessä 2.

Lisäksi ilmoitukseen voidaan sisällyttää muita ilmoitusvelvollisen tarpeelliseksi katsomia
tietoja.

6.2. Yksityiskohtaisen vaalirahoitusilmoituksen sisältö
Mikäli vaalirahoitus on ollut vähintään 800 euroa tai ilmoitusvelvollinen haluaa muutoin

jättää laajan vaalirahoitusilmoituksen, on vaalirahoitusilmoitukseen sisällytettävä seuraa

vat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä

2) ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai tehtävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai maininta
siitä, että ehdokas on valitsijayhdistyksen ehdokas ja ehdokkaan vaalipiiri

3) ehdokkaan vaalikampanjan kulut yhteensä ja kulujen erittely (tarkempi ohjeistus kohdassa
6.2.1.)

4) ehdokkaan vaalikampanjan rahoitus yhteensä ja rahoituksen erittely (tarkempi ohjeistus
kohdassa 6.2.2.).

6.2.1. Vaalikampanjan kulujen ilmoittaminen ja erittely (yksityiskohtainen vaalirahoitusilmoitus)
Ehdokkaan tulee ilmoittaa vaalikampanjansa kulut yhteensä. Vaalikampanjan kuluina pidetään
kaikkia sellaisia kampanja-aikana syntyneitä kuluja, joiden toiminnallisena tarkoituksena
on edistää ehdokkaan valintaa vaaleissa ja joihin ehdokas voi itse vaikuttaa.

Kampanjakulut tulee eritellä vaalimainontaan sanoma-, ilmaisjakelu ja aikakausilehdissä,
radiossa, televisiossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainontaan,
vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankintaan, mainonnan suunnitteluun
ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki t Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

5(8)

Vaalirahoituslakiin perustuva erittelytarkkuus on huomioitu myös valtiontalouden tarkastusviraston
sähköisessä verkkopalvelussa, joka opastaa vaalirahoituskin mukaisten erittelyiden
esittämiseen. Vaal{rahoituslakiin perustuva erittelytarkkuus on otettu huomioon
myös valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamassa liitteenä l olevassa ilmoituslomakkeessa.
Vastikkeellisen tuen hankintakuluille on varattu oma kohtansa ilmoituslomakkeessa.

6.2.2. Vaalikampanjan rahoituksen ilmoittaminen ja erittely (yksityiskohtainen vaalirahoitusilmoitus)
Ehdokkaan tulee ilmoittaa vaalikampanjansa rahoitus yhteensä ja eriteltynä ehdokkaan
omiin varoihin ja ehdokkaan ottamiin lainoihin mukaan luettuina ilmoitusta annettaessa
maksamattomina olevat laskut sekä kaikkeen ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun
yksinomaan hänen lukemisekseen toimivan yhteisön saamaan ulkopuoliseen tukeen. Ulkopuolinen
tuki tulee edelleen ryhmitellä ehdokkaan itsensä, hänen tukiryhmänsä tai
muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön seuraavilta tahoilta saamaan
tukeen:

yksityishenkilöt
yritykset
puolue
puolueyhdistykset ja
muut tahot.

Tuella tarkoitetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla korvauksetta
saatua suoritusta. Tavanomainen talkootyö ja tavanomaiset ilmaispalvelut eivät ole laissa
tarkoitettua tukea.

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva
yhteisö on ottanut lainaa tai jäänyt velkaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen
tulee ottaa suunnitelma lainan takaisinmaksusta.

Yksittäisten tulosuoritusten ilmoittaminen

Erikseen on ehdokkaan ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos
tuen arvo on vähintään 800 euroa. Useat samalta tukijalta saadut suoritukset ehdokkaan
vaalikampanjan kuluihin lasketaan yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena.

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos
hänen antamansa tuen arvo on alle 800 euroa. Suostumuksen hankinnasta vastaa aina ilmoitusvelvollinen.

Muuna kuin rahana saatu tuki

Tuki, jota ei ole annettu rahana, tulee ilmoitusvelvollisen arvioida ja ilmoittaa euromääräisenä.

Vastikkeellisten tukienja kulujen ilmoittaminen

Annettu tuki on vastikkeellista silloin, kun sen antaja saa ehdokkaalta tavaraa tai palvelua
vastineeksi annetusta tukisuorituksesta. Saatu tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Brutto-

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki t Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 t Faksi: (09) 432 5820

--

6(8)

määräisellä ilmoittamisella tarkoitetaan sitä, että saatu tuki ja tuen hankinnasta aiheutuneet
kulut ilmoitetaan kokonaismääräisinä niitä toisistaan vähentämättä.

Vastikkeellisen tuen hankkimisesta yleensä aiheutuu ehdokkaalle kuluja. Niitä voi aiheutua
esimerkiksi myynti- ja keräystoiminnasta tai seminaarien järjestämisestä. Vastikkeellisen
tuen hankinnasta aiheutuneet kulut ilmoitetaan bruttomääräisenä osana vaalikampanjan
kokonaiskuluja. Vastikkeellisen tuen hankinnasta aiheutuneet kulut voidaan myös eritellä.

Vastikkeellisen tuen osalta yksittäisen tuen antaja ja tuen arvo on ilmoitettava, mikäli tukijalta
saatu nettosuoritus on vähintään 800 euroa. Ilmoittamisvelvollisuus siis syntyy, jos
tukijan tavarasta tai palvelusta maksaman hinnan ja tavaran tai palvelun hankinnasta ehdokkaalle
aiheutuneen menon erotus on vähintään 800 euroa. Nettomääräisyyttä sovelletaan
siten ainoastaan arvioitaessa erikseen ilmoitettavan tuen määrää. Yksityishenkilön
nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa
nettotuen arvo on alle 800 euroa. Suostumuksen hankinnasta vastaa aina ilmoitusvelvollinen.

Välitetty tuki

Jos erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään
800 euroa, on tuen saajan ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. Ehdokkaan
tulisi aina varmistua sisältääkö vastaanotettu tuki myös välitettyä tukea.

Voiko ehdokas ilmoittaa julkaistavaksi ennakkoon vaalikampanjansa rahoitussuunnitelman ja tietoja
vaalikampanjan kuluista?

Ehdokas voi halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää, kuitenkin aikaisintaan ehdokaslisto

jen yhdistelmän laatimisen jälkeen, valtiontalouden tarkastusvirastolle ennakkoilmoituk

sen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkistaa ennakkoilmoituksen viipymättä ilmoitusrekisterissään.

Ennakkoilmoitus suositellaan tehtävän valtiontalouden tarkastusviraston ylläpitämässä
sähköisessä verkkopalvelussa.

Sähköisen verkkopalvelun osoite on wvvw.vaalirahoitusvalvonta.fi, jossa myös vastaanotetut
ilmoitukset julkaistaan. Tunnistamisessa käytetään tällöin yleisesti hyväksyttyjä
sähköisiä tunnistusmenetelmiä.

Mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ennakkoilmoitus voidaan toimittaa
myös kirjallisena käyttämällä valtiontalouden tarkastusviraston vahvistamaa liitteenä 3
olevaa lomaketta tai muulla tavoin.

Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteella

VTV/Vaalirahoitusilmoitus

PL 1119

00101 HELSINKI

Kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa viimeistään
26.10.2012 klo 15.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

7(8)

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaalirahoitusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista. Tässä tarkoituksessa se

1) tarkistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet tässä laissa tarkoitetun ilmoituksen

2) julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset

3) tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen,
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta
ja riittävyyttä.

Vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava valtiontalouden
tarkastusvirastolle kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä
tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden
tarkistamisessa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon talletetaan
ilmoitukseen ja ennakkoilmoitukseen sisältyvät tiedot. Sen estämättä, mitä viranomaisen
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999), julkisuuslaki, 16 §:n 3 momentissa
säädetään, jokaisella on oikeus saada rekisteristä jäljennöksiä sekä tietoja yleisen tietoverkon
kautta. Vaalirahoituksen ilmoitusrekisteri on saatavilla osoitteessa
www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Ilmoitusvelvollisen valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä valtiontalouden tarkas

tusvirastolle antamat kampanjatiliotteet ja ilmoitusta täydentävät tiedot ja selvitykset ovat

julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja.

Mistä saa lisätietoja ja ohjeen tallenteena tai kirjallisesti?

Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä ja tarkastusviraston valvontatehtävästä saa verkkosivuilta
www.vaalirahoitusvalvonta.fi sekä tarkastusviraston neuvontapalvelusta puh.

(09) 432 5899 (suomeksi) ja (09) 432 5898 (ruotsiksi) työpäivinä klo 9.00 - 15.00.
Tämän ohjeen liitelomakkeineen saa sähköisenä tallenteena valtiontalouden tarkastusviraston
verkkosivuilta osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi, Finlex -oikeudellisen tietokannan
kautta osoitteesta www.finlex.fi saatavilla olevasta valtiontalouden tarkastusviraston
määräyskokoelmasta sekä valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamosta sen aukioloaikoina
työpäivinä kello 9.00 - 15.00, käyntiosoite Antinkatu 1, 5 krs. Helsinki, postiosoite
Valtiontalouden tarkastusvirasto, kirjaamo, PL 1119, 00101 Helsinki.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

(8)
10 Ohjeen voimaantulo, muutokset aikaisempiin määräyksiin ja ohjeisiin ja voimassaoloaika

Tämä ohje tulee voimaan 28.4.2012. Ohje on voimassa toistaiseksi. Ohjetta sovelletaan
vaalirahoituksen ilmoittamiseen 28.10.2012 pidettävissä kunnallisvaaleissa.

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 2012

Pääjohtaja

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola

LIITE l
Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistama lomake vaalirahoituksen ilmoittamiseen
28.10.2012 pidettävissä kunnallisvaaleissa

LIITE 2
Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistama lomake kirjallisen vakuutuksen antamiseen
28.10.2012 pidettävissä kunnallisvaaleissa

LIITE 3
Valtiontalouden tarkastusviraston vahvistama lomake ehdokkaan vaalirahoitusta koskevan
ennakkoilmoituksen tekemiseen 28.10.2012 pidettävissä kunnallisvaaleissa

LIITE 4
Kunnallisvaaliehdokkaan muistilista vaalirahoitusilmoituksen tekemiseksi

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite PL 1119,00101 Helsinki * Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

1(3)

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta
Kunnallisvaalit 2012
Ehdokkaan täydellinen nimi
A. Ilmoittajan tiedot
Henkilötunnus
Arvo, ammatti, tehtävä
Kotikunta/Vaalipiiri
Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka
Puhelin Sähköpostiosoite
Puolue / Valitsijayhdistys Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon)
Vaalimainonta
Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet
Radio
Televisio
Tietoverkot
Muut viestintävälineet
Ulkomainonta
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta
Mainonnan suunnittelu
Vaalitilaisuudet
Vastikkeellisen tuen hankintakulut
Muut kulut
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

--

2(3)

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely:

Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma/laina-aika:

eu
eu
eu
eu

2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä
eur

Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tulosuoritusta yksityishenkilöltä

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi
eu
eu
eu

b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä:
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
f, i!
eu
eu
c. Lisätietoja:

2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä
eur
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta yrityksiltä

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä'
Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään SOOeuron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä:
Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro
eu
eu
eu

c. Lisätietoja:
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä
eur
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta puolueelta

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Puolue Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta:
Puolue Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eu
eu

c. Lisätietoja:

--

3(3)

2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä
eur
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta puolueyhdistykseltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia:
Puolueen yhdistys Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
eur
eur
eur
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä'
Puolueen yhdistys Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eur
eur
eur
c. Lisätietoja:

2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
eur
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta muilta tahoilta

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta:
Nimi Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eur
eur

eur

b. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta'
Nimi
Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eur

eur

eur

c. Lisätietoja:
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
eur
a.
Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta tahoilta'
Nimi Y-tunnus tai rek nro (vapaaehtoinen) tuen määrä
eur
eur
eur

b. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta tahoilta'
Nimi Y-tunnus tai rek nro (vapaaehtoinen) tuen määrä
eur
eur
eur

c.
Lisätietoja:
E. Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen
Isäksi muitakin tietoja Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet
ehdokkaalle tai hänen tukiryhmilleen.

F. Allekirjoitus
Päivämäärä
Allekirjoitus

Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa:

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa

www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelu:

Paperilla tehdyt ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

Valtiontalouden tarkastusvirasto

PL 1119. 00101 Helsinki
S-p°S": ^a.,raho,tusvalvonta@vtv.f,

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
»•Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki *• Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 Helsinki

Puhelin: (09) 4321 » Faksi: (09) 432 5820
»www.vaalirahoitusvalvonta.fi www puoluerahoitus valvonta fi »-vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

--

r-

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta (rahoitus aiie soo

Kunnallisvaalit 2012

A. Ilmoittajan ti
Ehdokkaan täydellinen nimi Henkilötunnus

Arvo, ammatti, tehtävä

Kotikunta

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköpostiosoite

Puolue / Valitsijayhdistys Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi

B. Vaalikampanjan rahoitus
Vakuutan, että vaalikampanjani rahoitus kunnallisvaaleissa on jäänyt alle 800 euron.

Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietoje
lisäksi muitakin tietoja Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet
ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen

Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa:

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa

www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai www.puoluerahottusvalvonta.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelu:

Paperilla tehdyt ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

puh. 09-432 5899

Valtiontalouden tarkastusvirasto

s-posti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PL 1119,00101 Helsinki

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
*• Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki *• Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 Helsinki
*• Puhelin: (09) 4321 *• Faksi: (09) 432 5820

www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi *• vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

--

1(3)

Ehdokkaan täydellinen nimi

Arvo, ammatti, tehtävä

Kotikunta/Vaalipiiri

Katuosoite

Puhelin

Puolue / Valitsijayhdistys

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Kunnallisvaalit 2012
A. Ilmoittajan tiedot
Henkilötunnus
Postinumero
Sähköpostiosoite
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi
B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
Postitoimipaikka

Vaalikampanjani rahoitus kunnallisvaaleissa jää alle 800 euron
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) eui
Vaalimainonta
Sanoma-, ilmaisjakelu-ja aikakauslehdet eur
Radio eur
Televisio eur
Tietoverkot eur
Muut viestintävälineet eur
Ulkomainonta eur
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta eui
Mainonnan suunnittelu eur
Vaalitilaisuudet eur
Vastikkeellisen tuen hankintakulut
Muut kulut

--

2(3)

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €

2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä
eur]

Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely:

Lainan nimi: Takaisinmaksusuunnitelma/laina-aika:
eur
eur
eur
eur

2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä
eur

Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä'
Etunimet Sukunimi Kotikunta
eur
eur
eur

b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä'
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
eur
eur
eur
c. Lisätietoja:

2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä
eur
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta yrityksiltä
l

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä'
Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eur

eur

eur

b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään SOOeuron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä'
Yrityksen nimi Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
eur
eur
eur

c. Lisätietoja:
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä
eur

Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta puolueelta

a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Puolue Y-tunnus tai rek nro
eur
eur
eur

b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta'
Puolue Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
eur
eur

eur

c. Lisätietoja:

--

3(3)

2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta puolueyhdistykseltä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia:
Puolueen yhdistys Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
em
eur
eui
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä'
Puolueen yhdistys Y-tunnus tai rek nro Tuen määrä
eu
eur
eur
c. Lisätietoja:

2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä
Ei sisällä yhtään vähintään 800 euron tukisuoritusta muilta tahoilta

a.
Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi
Y-tunnus tai rek.nro

eur

eur

eur

b. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta-
Nimi Y-tunnus tai rek.nro Tuen määrä
eur
eur
eur

c. Lisätietoja:
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta tahoilta-
Nimi Y-tunnus tai rek nro (vapaaehtoinen) tuen määrä
eur
eur
eur

b. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta tahoilta
Nimi Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen)
eur
eur
eur

Lisätietoja:

E. Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen
lisäksi muitakin tietoja Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet
ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen

F. Allekirjoit
Päivämäärä
Allekirjoitus

Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa:

Ilmoituksen täyttämistä koskeviin kysymyksiin vastaa

www.vaalirahoitusvalvonta.fi tai www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvontapalvelu:

Paperilla tehdyt ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

puh. 09 432 5899

Valtiontalouden tarkastusvirasto

s-posti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PL 1119,00101 Helsinki

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
*• Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki * Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 4321 *• Faksi: (09) 432 5820
>• www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi *• vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

--

Valtiontalouden tarkastusvirasto ^v r

 x

1(1)

.-Y X—trtTX '*

Liite 4

KUNNALLISVAALIEHDOKKAAN MUISTILISTA

Kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun tulee laatia vaalirahoitusilmoitus

Vaalirahoitusilmoitus tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään
31.12.2012.

Muiden kuin valtuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi valittujen vaalirahoitusilmoituksia ei
sisällytetä ilmoitusrekisteriin eikä Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaise niitä.

Kaikki ehdokkaat voivat laatia ennakkoilmoituksen

Ennakkoilmoitus voidaan jättää Valtiontalouden tarkastusvirastolle ennen vaalipäivää.
Paperilla toimitettavat ennakkoilmoitukset tulee toimittaa tarkastusvirastoon viimeistään
26.10.2012 klo 15.

Vaalirahoitusilmoitus ja ennakkoilmoitus on helpointa laatia sähköisessä verkkopalvelussa

Kaikki kunnallisvaaleissa Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtävät ilmoitukset voidaan
laatia sähköisessä verkkopalvelussa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Ilmoituksia voidaan myös tarvittaessa täydentää sähköisessä verkkopalvelussa.

Vaalikampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää

Vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitetaan vaalikampanjan kulut vaalikampanja-ajalta ja
vaalirahoitus, joilla kampanjan kulut katetaan. Kampanja-aika päättyy kaksi viikkoa
vaalipäivän jälkeen.

Vakuutus vaalirahoituksen jäädessä alle 800 euron

Mikäli vaalirahoitus on jäänyt alle 800 euron, voidaan vaalirahoitusilmoituksena jättää
siitä kirjallinen vakuutus. Kirjallinen vakuutus voidaan myös jättää Valtiontalouden
tarkastusvirastolle sähköisesti samalla tavalla kuin vaalirahoitusilmoitus.

Kirjalliseen vakuutukseen voidaan myös sisällyttää lisätietoja.

Vaalirahoitusilmoituksen laatiminen kun vaalirahoitus on vähintään 800 euroa

Mikäli vaalirahoitus on vähintään 800 euroa, tulee laatia yksityiskohtainen vaalirahoitusilmoitus.
Tällöin ilmoitukseen on sisällytettävä kaikki vaalirahoituslain edellyttämät
tiedot.

Yksityiskohtainen vaalirahoitusilmoitus voidaan laatia myös vaikka vaalirahoitus olisi
alle 800 euroa. Tällöin ilmoituksen tulee kuitenkin sisältää täydelliset tiedot.

Seuraa vaalikampanjasi menoja ja vastaanottamiasi tukia vaalikampanjan alusta alkaen

Kampanjakulujen ja rahoituksen systemaattinen seuranta vaalikampanjan alusta alkaen

luo hyvät edellytykset Vaalirahoitusilmoituksen tekemiselle. Seurannan avulla selkey

tyy myös ero esimerkiksi yksityistalouden ja vaalikampanjan menojen välillä.

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Postiosoite: PL 1119,00101 Helsinki > Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 4321 > Faksi: (09) 432 5820

--

K»)

Statens revisionsverk

INSTRUKTION

Dnr. 43/40/2012
27.4.2012

Ikraftträdande och giltighetstid:
28.4.2012 - tills vidare. Tillämpas pä redovisning av
valfinansieringen och valkampanjens kostnader vid
det kommunalval som hälls 28.10.2012.

Uppgifter om ändringar:

Stadgegrund:
Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 8,
10 och 12 §

Enhet frän vilken normen kan fas:

Statens revisionsverk, informationshanteringsenheten
(registratorskontoret), kontaktuppgifter i fotnoten

Enhet som ger närmare upplysningar:

Statens revisionsverk, valfinansieringsrädgivning, tfh

(09) 432 5899 (fmska) och (09) 432 5898 (svenska),
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNAINSTRUKTIONER OM REDOVISNING AV VALFINANSIERINGEN
VID KOMMUNALVALET ÄR 2012

Stadganden om redovisning av valfinansieringen som ska tillämpas vid kommunalval

Vid kommunalvalet iakttas lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009), nedan valfinansieringslagen.
Syftet med lagen är att oka öppenheten kring valfinansieringen och informationen
om kandidaternas eventuella bindningar.

Att utöva tillsynen över kandidaternas skyldighet att redovisa valfinansieringen och upprätthälla
ett offentligt redovisningsregister är enligt 10 och 12 § i valfinansieringslagen en
uppgift för Statens revisionsverk. I syfte att främja en riktig och enhetliga tillämpning av
valfinansieringslagen ger Statens revisionsverk dessa allmänna instruktioner om redovisning
av valfinansieringen vid det kommunalval som hälls 28.10.2012.

Statens revisionsverk fastställer med stöd av 8 § i valfinansieringslagen en blankett som
kan användas vid redovisning av valfinansieringen (bilaga l), blankett som används vid
försäkran om valfinansiering under 800 euro (bilaga 2) och en blankett som kan användas
vid förhandsredovisning av valfinansieringen (bilaga 3). Dessutom finns i bilaga 4 en kort
minneslista om uppgörande av redovisningen av valfinansieringen.

Instruktionerna om redovisning av valfinansieringen har utarbetats med iakttagande av

den valfinansieringslag och annan lagstiftning som skall tillämpas pä kommunalvalet är

2012.1 instruktionerna har beaktats de ändringar som är 2010 med lag 684/2010 har

gjorts i valfinansieringslagen. De bestämmelser som tillämpas pä redovisningsskyldighet-

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB1119, FI-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

2(8)

en, redovisningsfbrfarandet och valfmansieringen avviker sälunda frän den lagstiftning

som tidigare har tillämpats pä kommunalval.

Vem är skyldig att lämna redovisning av valfinansieringen?

Skyldig att redovisa sin valfinansiering är den som vid kommunalvalet 28.10.2012 har

valts tili fullmäktigeledamot eller ersättare for en invald. Om redovisningsskyldigheten

har föreskrivits i valfmansieringslagen.

Redovisning av valfinansieringen skall lämnas ocksä i det fall, att den som är skyldig att
lämna redovisning inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering att redovisa.

Den som är skyldig att lämna redovisning svarar för innehället i sin redovisning av valfinansieringen.
Det i lagen stadgade ansvaret för att lämna redovisningen och för dess innehäll
far inte överföras pä eller överlätas at en annan person eller juridisk person.

Vad innebär kandidaters valfinansiering?

Med valfinansiering avses finansieringen av de kostnader för kandidaternas valkampanjer
som uppkommer tidigast sex mänader före valdagen och senast tvä veckor efter valdagen
oberoende av när de betalas. Valdagen är 28.10.2012.

Enligt valfmansieringslagen kan en kandidats valfinansiering bestä av

1) kandidatens egna medel eller Iän som hän eller non har tagit upp inklusive räkningar
som är obetalda vid den tidpunkt da redovisningen lämnas

2) bidrag som kandidaten, kandidatens stödgrupp eller nägon annan sammanslutning som
uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har fätt

3) annat bidrag.

Som valfmansieringsbidrag räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra
motsvarande prestationer. Ifall bidraget inte har erhällits i pengar, bör dess gängse värde i
penningbelopp uppskattas.

Som bidrag betraktas emellertid inte sedvanligt frivilligarbete eller sedvanliga gratistjänster.
Sedvanligt frivilligarbete är frivilligt, oavlönat arbete som en person gör för kandidaten
exempelvis som medlem av en stödgrupp. Arbetet betraktas som frivilligarbete, även
om det är fräga om en yrkesperson pä omrädet, sä länge som för arbetet inte betalas lön.
Endast en fysisk person kan utföra frivilligarbete.

Vilka begränsningar uppställs i lagen för valfinansieringen?

En kandidat, en kandidats stödgrupp eller nägon annan sammanslutning som uteslutande

arbetar för att stödja kandidaten far inte ta emot bidrag vars givare inte kan klarläggas.

Detta gäller dock inte bidrag som erhällits genom sedvanligt insamlmgsarbete.

En kandidat, en kandidats stödgrupp eller nägon annan sammanslutning som uteslutande
arbetar för att stödja kandidaten far inte frän en och samma givare ta emot bidrag tili ett

värde som överstiger 3 000 euro. Detta gäller dock inte bidrag frän partiföreningar om det

inte innehäller bidrag som förmedlas frän nägon annan givare och som överstiger 3 000

euro.

STATENS REV1SIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

3(8)

En kandidat, en kandidats stödgrupp och nägon annan sammanslutning som uteslutande
arbetar för att stödja kandidaten far ta emot utländska bidrag för valkampanjen bara frän
enskilda personer och frän sädana internationella sammanslutningar och stiftelser som företräder
kandidatens ideologiska hällning.

En kandidat, en kandidats stödgrupp och nägon annan sammanslutning som uteslutande
arbetar för att stödja kandidaten fär inte ta emot bidrag för valkampanjen frän staten,
kommuner, samkommuner, statliga eller kommunala affarsverk, offentligrättsliga föreningar,
inrättningar eller stiftelser eller frän bolag som staten eller en kommun har bestämmande
inflytande i. Detta gäller dock inte sedvanlig gästfrihet.

Dessutom ska en kandidat, en kandidats stödgrupp och nägon annan sammanslutning som
uteslutande arbetar för att stödja kandidaten se tili att det av sadan avgiftsbelagd reklam
som ingär i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgär vem som betalar reklamen.
Namnet pä en enskild person far dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke,
om värdet av den reklam som personen betalat för är mindre an 800 euro.

När skall redovisningen av valfinansieringen senast lämnas?

Redovisningen av valfinansieringen skall lämnas in tili Statens revisionsverk inom tvä

mänader frän det att valresultatet har fastställts. Enligt 95 § i vallagen (714/1998) fast

ställs valresultatet 31.10.2012. Redovisningen av valfinansieringen skall lämnas tili Statens
revisionsverk före 31.12.2012.

Redovisningar av valfinansieringen frän andra an de redovisningsskyldiga läggs inte in i
registret över redovisningar och publiceras inte av Statens revisionsverk.

Hur görs redovisningen av valfinansieringen och vart skall den lämnas in?

Det rekommenderas att redovisningen av valfinansieringen görs i den elektroniska vvebbtjänst
som upprätthälls av Statens revisionsverk.

Den elektroniska vvebbtjänstens adress är www.vaalirahoitusvalvonta.fi, där ocksä de redovisningar
som har inlämnats publiceras.

Vid identifieringen av den som är skyldig att lämna redovisning används härvid allmänt
godkända elektroniska identifieringsmetoder.

Ifall elektronisk redovisning inte är möjlig, kan man ocksä lämna redovisningen av valfinansieringen
skriftligt genom att använda den blankett som har fastställts av Statens revisionsverk
eller pä annat sätt. En blankett enligt den modell som har fastställts av Statens
revisionsverk ingär som bilaga l tili denna allmänna instruktion. Ifall valfinansieringen
understiger 800 euro, ingär den skriftliga försäkran som bilaga 2 tili denna allmänna instruktion.

Skriftliga redovisningar lämnas under adress

SRV/Redovisning av valfinansiering
PB1119
00101 HELSINGFORS

Tili redovisningen fogas inte kvitton eller kopior av dem.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Tdefon: 4-358 9 4321 ¥ Telefax: +358 9 432 5820

--

4(8)

Uppgifter som skall lämnas i redovisningeu av valfinansieringen

De minimiuppgifter som skall lämnas i redovisningen av valfinansieringen har slagits fast
valfinansieringslagen. I redovisningen kan säledes förutom de uppgifter som lagen förutsätter
att skall redovisas ocksä förekomma andra kompletterande uppgifter.

Vid kommunalvalet är det möjligt för den redovisningsskyldiga att fullgöra sin redovisningsskyldighet
genom att lämna en skriftlig försäkran, ifall hans eller hennes valfinansiering
understiger 800 euro. I den skriftliga försäkran meddelas, att valfinansieringen understiger
800 euro.

6.1. Innehället i den skriftliga försäkran
Den skriftliga försäkran ska innehälla följande uppgifter:

1) omnämnande av vilket vai det är fräga om

2) kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag, namnet pä det parti som ställt upp honom
eller henne eller omnämnande av att kandidaten har värit kandidat för en valmansförening
och kandidatens valkrets.

3) Försäkran om att kandidatens valfinansiering understiger gränsen 800 euro.

En blankett för skriftlig försäkran finns i bilaga 2.

Dessutom kan i meddelandet inkluderas andra uppgifter som den redovisningsskyldiga
anser vara behövliga.

6.2. Innehället i den detaljerade redovisningen av valfinansieringen
Ifall valfinansieringen har värit minst 800 euro eller den redovisningsskyldiga annars

önskar lämna en omfattande redovisning av valfinansieringen, ska redovisningen av val

finansieringen innehälla följande uppgifter:

1) omnämnande av vilket vai det är fräga om

2) kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag, namnet pä det parti som ställt upp honom
eller henne eller omnämnande av att kandidaten har värit kandidat för en valmansförening
och kandidatens valkrets

3) de totala kostnaderna för kandidatens valkampanj och en specificering av kostnaderna
(närmare anvisningar i punkt 6.2.1.)

4) finansieringen av kandidatens valkampanj totalt och en specificering av finansieringen
(närmare anvisningar i punkt 6,2.2.)

6.2.1. Redovisning och specificering av kostnaderna för valkampanj en (detaljerad redovisning av valfinansieringen)
Kandidaten skall redovisa kostnaderna för sin valkampanj totalt. Som kostnader för valkampanjen
betraktas alla sädana under kampanjtiden uppkomna kostnader, vilkas funktionella
ändamäl är att främja invalet av kandidaten vid valet och vilka kandidaten själv
kan päverka.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax +358 9 432 5820

--

5(8)

Kampanjkostnaderaa skall specificeras enligt kostnaderna för valreklam i dagstidningar,
gratistidningar och tidskrifter, radio, television, datanät och andra medier och för utomhusreklam,
valtidningar, broschyrer och andra tryckalster, reklamplanering och valmöten
samt övriga kostnader.

Den exakthet i specificeringen som baserar sig pä valfmansieringslagen har beaktats

ocksä i Statens revisionsverks elektroniska webbtjänst, som ger handledning om hur spe

cificeringarna enligt valfinansieringslagen görs. Den exakthet i specificeringen som base

rar sig pä valfmansieringslagen har beaktats ocksä i den av Statens revisionsverk fast

ställda redovisningsblanketten som ingär som bilaga l. För kostnaderna för fbrvärvande

av bidrag mot vederlag har reserverats en särskild punkt i redovisningsblanketten.

6.2.2. Redovisning och specificering av finansieringen av valkampanjen (detaljerad redovisning av valfinansieringen)
Kandidaten ska redovisa finansieringen av sin valkampanj totalt och specificerad enligt

kandidatens egna medel och Iän som kandidaten har tagit upp inklusive räkningar som är

obetalda när redovisningen lämnas samt enligt utomstäende bidrag som har erhällits av

kandidaten, kandidatens stödgrupp eller nägon annan sammanslutning som har grundats

för att stödja kandidaten. De utomstäende bidragen ska vidare grupperas i bidrag som

kandidaten själv, kandidatens stödgrupp eller nägon annan sammanslutning som uteslutande
arbetar för att stödja kandidaten har erhällit av följande givare:

enskilda personer

företag

ett parti

partiföreningar och

andra givare.

Som bidrag räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande pre-
stationer som erhällits utan ersättning. Sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster
är inte sädana bidrag som avses i lagen.

Om kandidaten, kandidatens stödgrupp eller nägon annan sammanslutmng som uteslutande
arbetar för att stödja kandidaten har tagit upp Iän eller kvarstar i skuld för att täcka
kostnaderna för valkampanjen, ska redovisningen innehälla en äterbetalningsplan.

Redovisning av enskilda bidrag

Varje enskilt bidrag och dess givare ska redovisas separat, om dess värde är minst 800
euro. Flera prestationer för kostnaderna för kandidatens valkampanj frän en och samma
givare skall räknas samman och redovisas som ett enda bidrag.

Namnet pä en enskild person fär inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet
av det bidrag personen gett är mindre an 800 euro. För inhämtandet av samtycket svarar
alltid den som är skyldig att lämna redovisning.

Bidrag som inte har lämnats i pengar

Bidrag som inte har lämnats i pengar skall uppskattas av den som är skyldig att lämna redovisning
och redovisas i eurobelopp.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

6(8)

Redovisning av bidrag och kostnader mot vederlag

Ett bidrag har getts mot vederlag när dess givare av kandidaten far varor eller tjänster som
vederlag för det givna bidraget. Det erhällna bidraget redovisas tili bruttobelopp. Med redovisning
tili bruttobelopp avses att det erhällna bidraget och kostnaderna för bidragets
förvärvande redovisas som totala belopp utan att avdra dem frän varandra.

Förvärvande av bidrag mot vederlag orsakar i allmänhet kostnader för kandidaten. De kan
uppkomma t.ex. av försäljnings- och insamlingsverksamhet eller av att man ordnar seminarier.
De kostnader som orsakats av förvärvande av bidrag mot vederlag redovisas tili
bruttobelopp som en del av valkampanjens totala kostnader. De kostnader som uppkommit
av förvärvandet av bidrag mot vederlag kan ocksä specificeras.

fräga om bidrag mot vederlag skall en enskild givare av bidrag och bidragets värde re

dovisas, om det av givaren erhällna nettoprestationen är minst 800 euro. Redovisnings

skyldighet uppstär säledes, om skillnaden mellan det pris som givaren har betalat för va

ran eller tjänsten och den utgift som kandidaten har äsamkats av att förvärva varan eller

tjänsten är minst 800 euro. Nettobelopp tillämpas säledes endast när man separat uppskat

tar värdet av ett bidrag som skall redovisas. Namnet pä en enskild person far inte uppges

utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det nettobidrag personen gett understiger

800 euro. För inhämtandet av samtycket svarar alltid den som är skyldig att lämna redo

visning.

Förmedlat bidrag

Om ett enskilt bidrag som ska redovisas separat innehäller ett bidrag som uppgär tili minst
800 euro och förmedlas frän en tredje part, ska mottagaren redovisa även uppgifter om
vem som lämnat det förmedlade bidraget. Kandidaten bör alltid försäkra sig om huruvida
ett mottaget bidrag ocksä innehäller förmedlat bidrag.

Kan en kandidat meddela sin valkampanjs finansieringsplan och lämna uppgifter om valkampanjens
kostnader för att publiceras pä förhand?

Kandidaten kan om hän eller hon sä önskar före valdagen, dock tidigast efter det att sam

manställningen av kandidatlistorna har gjorts, tili Statens revisionsverk lämna in en för

handsredovisning med en pian för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen.

Statens revisionsverk publicerar förhandsredovisningen utan dröjsmäl i sitt register över
redovisningarna.

Det rekommenderas att förhandsredovisningen görs i den elektroniska vvebbtjänst som
upprätthälls av Statens revisionsverk.

Den elektroniska vvebbtjänstens adress är www.vaalirahoitusvalvonta.fi, där ocksä de re

dovisningar som inlämnats publiceras. Vid identifieringen används härvid allmänt god

kända elektroniska identifieringsmetoder.

Ifall elektronisk redovisning inte är möjlig, kan man ocksä lämna in förhandsredovisning

en skriftligt genom att använda en blankett enligt den modell som har fastställts av Statens

revisionsverk och som ingär som bilaga 3, eller pä annat sätt.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

7(8)

Skriftliga redovisningar lämnas under adress

SRV/Redovisning av valfmansiering

PB 1119

00101 HELSINGFORS

De skriftliga förhandsredovisningarna skall vara Statens revisionsverk tillhanda senast

26.10.2012 kl. 15.

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk övervakar att skyldigheten att redovisa valfmansieringen fullgörs. I
detta syfte skall verket

1) kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt denna lag

2) utan dröjsmäl offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit

3) sedän det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra
en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och
tillräcklig.

Enligt valflnansieringslagen ska pä begäran den redovisningsskyldiga genom kampanjkontoutdrag
eller pä nägot annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som
kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga när det kontrolleras om redovis

ningen är riktig och tillräcklig.

Statens revisionsverk upprätthäller ett register över redovisningar av valfmansiering, i

vilket registreras de uppgifter som ingär i redovisningarna och förhandsredovisningarna.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 16 § 3 momentet i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), har var och en rätt att fa avskrifter av samt uppgifter ur

registret genom det allmänna datanätet. Registret över redovisning av valfmansiering

finns tillgängligt pä adressen www.vaalirahoitusvalvonta.fi

De kampanjkontoutdrag och uppgifter och utredningar som kompletterar redovisningen

och som den redovisningsskyldiga pä Statens revisionsverks begäran lämnar tili Statens

revisionsverk är med stöd av offentlighetslagen sekretessbelagda handlingar och uppgif

ter.

Väriträn fas ytterligare upplysningar och instruktionerna i elektronisk form eller skriftligt?

Ytterligare information om hur man gör redovisningen och om revisionsverkets tillsyns

uppgift fas pä webbsidorna www.vaalirahoitusvalvonta.fi samt av revisionsverkets räd

givning tfn (09) 432 5899 (finska) och (09) 432 5898 (svenska) arbetsdagar kl. 9.00

15.00.
Denna instruktion jämte bilageblanketter fas i elektronisk form frän Statens revisions

verks webbsidor pä adressen www.puoluerahoitusvalvonta.fi, frän Statens revisionsverks

föreskriftssamling som finns tillgänglig genom den juridiska Finlex -databasen pä adres

sen www.finlex.fi samt frän Statens revisionsverks registratorskontor under dess öppetti

der arbetsdagar kl. 9.00 -15.00, besöksadress Anttigatan 1, 5:e van, Helsingfors, posta

dress Statens revisionsverk, registratorskontoret, PB 1119, 00101 Helsingfors.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan I, 00100 HELSINGFORS
Telefon; +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

10 Instruktionens ikraftträdande, ändringar i tidigare föreskrifter och instruktioner och giltighetstid

Denna instruktion träder i kraft 28.4.2012. Instruktionen gäller tills vidare. Instruktionen
tillämpas pä redovisning av valflnansieringen vid det kommunalval som hälls 28.10.2012.

Helsingfors den 27 april 2012

Generaldirektör

Redovisningsrevisionschef

BILAGA l Av Statens revisionsverk fastställd blankett för redovisning av valflnansieringen vid det
kommunalval som hälls 28.10.2012
BILAGA2 Av Statens revisionsverk fastställd blankett för lämnande av skriftlig fbrsäkran vid det
kommunalval som hälls 28.10.2012
BILAGA 3 Av Statens revisionsverk fastställd blankett för förhandsredovisning av kandidaters valfinansiering
vid det kommunalval som hälls 28.10.2012
BILAGA 4 Minneslista för kandidater i kommunalvalet om uppgörande av redovisningen av valflnansieringen

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB 1119, F1N-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Teleforu +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

1(3)

Redovisning av en kandidats valfinansiering
Kommunalval 2012
A. Uppgifter om den som gör redovisningen
Kandidatens fullstandiga namn Personbeteckning
Namn, titel, uppdrag
HemkommunA/alkrets
Gatuadress Postnummer Postanstalt
Telefon E-postadress
Parti / Valmansförening Namn pä kandidatens eventuella stödgrupp
B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av v
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt eur
2.1 Finansieringen innehäller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehäller av kandidaten och stödgruppen upptagna Iän totalt eur
2.3 Finansieringen innehäller av enskilda personer erhällna bidrag totalt eur
2.4 Finansieringen innehäller av företag erhällna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehäller av partiet erhällna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehäller av partiföreningar erhällna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehäller av andra givare erhällna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehäller frän andra givare förmedlade bidrag totalt eur
C. Specifikation av
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstaende tabell)
Valreklam
Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter e.:'
Radio eur
Television eur
Datanät eur
övriga media eur
Utereklam eur
Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker eur
Planering av reklam eur
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eui
Övriga kostnader eur

--

2(3)

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen tili valkampanjen
Namnet pä en enskild person fär inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre an 1 500 €

2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan)
eur
2.1 Finansieringen innehäller egna medel totalt
eur
2.2 Finansieringen innehäller av kandidaten och stödgruppen upptagna Iän totalt
eur

Specifikation av Iän som upptagits av kandidaten och stödgruppen:

Länets namn: Aterbetalningsplan/länetid:
eur
eur
eur
eur

2.3 Finansieringen innehäller av enskilda personer erhallna bidrag totalt
eur

|~| Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av enskilda personer

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer'
Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp
eur
eur
eur
b. Bidraget innehäller mot vederlag erhallna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda perse
Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter:

2.4 Finansieringen innehäller av företag erhallna bidrag totalt
Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av företag

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag'
Företagets namn FO-nummer eller reg.nr. Bidragets belopp
eur
eur

eur

b. Bidraget innehäller mot vederlag erhallna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag:
Företagets namn FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur

eur

c. Tilläggsuppgifter:
2.5 Finansieringen innehäller av partiet erhallna bidrag totalt
Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av partiet

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande partier1
Parti
FO-nummer eller reg nr. Bidragets belopp
eur
eur
eur

b.
Bidraget innehäller mot vederlag erhallna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier:
Parti FO-nummer eller reg.nr. Bidragets belopp
eur
eur
eur

c. Tilläggsuppgifter:

--

3(3)

2.6 Finansieringen innehäller av partiföreningar erhällna bidrag totalt
Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro:
Partiförenmg FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
cur
eur
b. Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreninga
Partiförening FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter:

2.7 Finansieringen innehäller av andra givare erhällna bidrag totalt
Q| Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av andra givare

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare1
Namn
FO-nummer eller reg.nr äidragets belopp
eur
eur
eur

b. Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare'
Namn
FO-nummer eller reg.nr 3idragets belopp
eur
eur
eur

c. Tilläggsuppgifter:
2.8 Finansieringen innehäller förmedlat bidrag totalt
eur
a.
Bidraget innehäller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare'
Namn FO-nummer eller reg nr (frivillig) Bidragets belopp
eur
eur
eur

b. Bidraget innehäller förmedlade bidragsprestationer tili nettobelopp om minst 800 euro av följande givare'
Namn
FO-nummer eller reg nr (frivillig) Bidragets belopp
eur
eur
eur

c.
Tilläggsuppgifter:
E. Frivillig specifikation
valfinansienngslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som atminstone ska lämnas i redovisningen 1 redovisningen kan saledes inga ocksa andra uppgrfter forutom
dem som lagen förutsätter att ska redovisas Kandidaten kan lämna uppgrfter om t. ex sadant bidrag fran utomstaende som partiorgamsationer eller andra motsvarande viktiga
parter har erhallit och nktat tili kandidaten eller dennas stodgrupp

F. Underskrift
Datum
Underskrift

Redovisningen gors elektroniskt pa adressen:

Forfragmnqar angaende ifyllandet av redovisningen besvaras av

www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Statens revisionsverks radgivnmg:

Pa papper gjorda redovisnmgar sänds tili adress: 09-4325898
Statens revisionsverk

e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PB 1119, 00101 Helsingfors

STATENS REVISIONSVERK
>• Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors >• Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
*• Telefon (09) 4321 > Fax (09) 432 5820
>• www vaalirahoitusvalvonta fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi >• vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

--

Redovjsning av kandidats valfinansiering(finansieringunder8ooeuro)

Kommunalval 2012

A. Ilmoittajan ti
Kandidatens fullständiga namn Personbeteckning

Namn, titel, uppdrag

Hemkommun

Gatuadress Postnummer Postanstalt

Telefon E-postadress

Parti / Valmansförening Namn pä kandidatens eventuella stödgrupp

Finansieringen av valkampai

Jag försäkrar att finansieringen av min valkampanj vid kommunalvalet har understigit 800 euro.

D. Frivillig specifikation
valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som atminstone ska lämnas i redovisningen l redovisningen kan saledes inga ocksa andra uppgifter förutom
dem som lagen förutsätter att ska redovisas Kandidaten kan lämna uppgifter om t ex sadant bidrag fran utomstaende, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktig
parter har emallit och riktat tili kandidaten eller dennas stödgrupp

Redovisningen görs elektroniskt pä adressen:

Forfragmngar angäende ifyllandet av redovisningen besvaras av

www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Statens revisionsverks rädgivning:

Pä papper gjorda redovisningar sands tili adress:

tfn 09-432 5898

Statens revisionsverk

e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PB 1119, 00101 Helsingfors

STATENS REVISIONSVERK
Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors > Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
*• Telefon (09) 4321 >• Fax (09) 432 5820
www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi > vaalirahoitusvalvonta@vtv fi

--

1(3)

Förhandsredovisnjng av en kandidats valfinansiering

Kommunalval 2012

A. Uppgifter om den som gör redovisningen
Kandidatens fullständiga namn Personbeteckning

Namn, titel, uppdrag

HemkommunA/alkrets

Gatuadress Postnummer Postanstalt

Telefon E-postadress

Parti / Valmansförening Namn pä kandidatens eventuella stödgrupp

1111 r 11 i«l rl» f- VM A«KI «i p. i« m 11p• t»J i mansieringen av vaikampanjen
Finansieringen av min valkampanj vid kommunalvalet är under 800 euro

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt eur
2.1 Finansieringen innehäller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehäller av kandidaten och stödgruppen upptagna Iän totalt eur
2.3 Finansieringen innehäller av enskilda personer erhällna bidrag totalt eur
2.4 Finansieringen innehäller av företag erhällna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehäller av partiet erhällna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehäller av partiföreningar erhällna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehäller av andra givare erhällna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehäller frän andra givare förmedlade bidrag totalt eur
C. Specifikation av kostnaderna för valkam

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstäende tabell) eur
Valreklam
Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
Radio eui
Television eur
Datanät BUI
Övriga media eur
Utereklam eui
Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker eur
Planering av reklam eui
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eui
Övriga kostnader eui

--

2(3)

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen tili valkampanjen
Namnet pä en enskild person fär inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre an 1 500 €

2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan)
2.1 Finansieringen innehäller egna medel totalt
2.2 Finansieringen innehäller av kandidaten och stödgruppen upptagna Iän totalt
eur

Specifikation av Iän som upptagits av kandidaten och stödgruppen:
Länets namn: Aterbetalningsplan/länetid:

eu
eu
em
eu

2.3 Finansieringen innehäller av enskilda personer erhällna bidrag totalt
f] Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av enskilda personer

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer;
Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragels belopp
eur
eur
eur
b. Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda perse
Förnamn Släktnamn Hemkommun Bidragets belopp
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter:

2.4 Finansieringen innehäller av företag erhällna bidrag totalt
eur

Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av företag

a.
Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag'
Företagets namn FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur
eur

b. Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag:
Företagets namn FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur
eur

c. Tilläggsuppgifter:
2.5 Finansieringen innehäller av partiet erhällna bidrag totalt
i—i eur
Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av partiet

a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande partier
Parti FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur

eur

b.
Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande oartier:
Parti FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur
eur

c. Tilläggsuppgifter:

--

3(3)

2.6 Finansieringen innehäller av partiföreningar erhällna bidrag totalt
InnehSller inga bidrag om minst 800 euro av partiföreninga
cur
a. Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro:
Partiförening FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
eur
eur
eur

b.
Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningai
FO-nummer eller reg nr
eu
eu
ei n

c.
Tilläggsuppgifter:
2.7 Finansieringen innehäller av andra givare erhällna bidrag totalt

Innehäller inga bidrag om minst 800 euro av andra givare

a.
Bidraget innehäller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare
Namn F O-nummer eller reg nr Bidragets belopp
b.
Bidraget innehäller mot vederlag erhällna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare-
Namn FO-nummer eller reg nr Bidragets belopp
c.
Tilläggsuppgifter:
2.8 Finansieringen innehäller förmedlat bidrag totalt
eur

a. Bidraget innehäller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av föliande givare'
Namn
FO-nummer eller reg nr (fnvillig) Bidragets belopp
e,;'

eu
eu

Bidraget innehäller förmedlade bidragsprestationer tili nettobelopp om minst 800 euro av följande givare1
Namn FO-nummer eller reg.nr (frivilligi Bidragets belopp

eu

eur

c. Tilläggsuppgifter;
E. Frivillig specifikation
valfinansieringslagen föresknvs endast om de minimiuppgifter som atminstone ska lämnas i redovisningen l redovisningen kan saledes inga ocksa andra uppgifter förutom
dem som lagen förutsätter att ska redovisas Kandidaten kan lämna uppgifter om t ex sadant bidrag fran utomstaende. som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga
parter har ertiallit och riktat tili kandidaten eller dennas stödgrupp

Underskrift

Datum
Undersknft

Redovisningen gors elektroniskt pä adressen:

Förfrägningar angäende ifyllandet av redovisningen besvaras av

www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Statens revisionsverks radgivning:

Pa papper gjorda redovisningar sänds tili adress:

tf n 09-432 5898

Statens revisionsverk

e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PB 1119. 00101 Helsingfors

STATENS REVISIONSVERK
Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors > Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
Telefon (09) 4321 > Fax (09) 432 5820
>• www vaalirahoitusvalvonta.fi www puoluerahoitusvalvonta fi >• vaalirahortusvalvonta@vtv.fi

--

 K^£NS *#

Statens revisionsverk 1(1)
Bilaga 4

MINNESLISTA FÖR KANDIDATERIKOMMUNALVALET

Den som vid kommunalvalet valts tili fullmäktig eller ersättare bör göra en redovisning av valfinansieringen

Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas tili Statens revisionsverk senast 31.12.2012.

Redovisningar av valfinansieringen frän andra an de som valts tili fullmäktigeledamöter eller
ersättare läggs inte in i registret över redovisningar och Statens revisionsverk publicerar dem
inte.

Alla kandidater kan göra en förhandsredovisning

En förhandsredovisning kan lämnas tili Statens revisionsverk före valdagen. Förhandsredo

visningar som lämnas pä papper ska lämnas in tili revisionsverket senast 26.10.2012 klockan

15.
Det gär enklast att göra redovisiiingen av valfinansieringen och förhandsrcdovisningen i den elektroniska
webbtjänsten

Alla redovisningar som ska lämnas tili Statens revisionsverk i samband med kommunalvalet
kan göras upp i den elektroniska webbtjänsten pä adressen ww.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Redovisningarna kan ocksä vid behov kompletteras i den elektroniska webbtjänsten.

Valkampanjtiden börjar sex mänader före valdagen

redovisningen av valfinansieringen redovisas valkampanjens kostnader under valkampanjtiden
och den finansiering, med vilken kostnaderna för kampanjen betalas. Kampanjtiden upphör
tvä veckor efter valdagen.

Försäkran ifall valfinansieringen understiger 800 euro

Ifall valfinansieringen har understigit 800 euro, kan som redovisning av valfinansieringen

ocksa lämnas en skriftlig försäkran om detta. Den skriftliga försäkran kan ocksä lämnas tili

Statens revisionsverk pä samma sätt som redovisningen av valfinansieringen.

den skriftliga försäkran kan ocksä inkluderas tilläggsuppgifter.

Uppgörande av redovisning av valfinansieringen när valfinansieringen är minst 800 euro

Ifall valfinansieringen är minst 800 euro, ska man göra en detaljerad redovisning av valfinansieringen.
Da ska i redovisningen lämnas alla uppgifter som förutsätts i valfinansieringslagen.

Man kan göra upp en detaljerad redovisning av valfinansieringen ocksä om valfinansieringen
skulle understiga 800 euro. Da ska redovisningen emellertid innehälla fullständiga uppgifter.

Folj med Din valkampanjs kostnader och vilka bidrag Du tar emot allt frän valkampanjens början

Att systematiskt följa med kampanjkostnaderna och finansieringen allt frän valkampanjens
början ger goda forutsättningar för att lämna redovisningen av valfinansieringen. Med hjälp
av uppföljningen blir ocksä skillnaden mellan exempelvis den privata ekonomin och utgifterna
för valkampanjen klarare.

STATENS REVISIONSVERK

Postadress: PB1119, FIN-00101 HELSINGFORS, FINLAND > Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS
Telefon: +358 9 4321 > Telefax: +358 9 432 5820

--

1 (1)

13/09/2012

ЭКСПРЕССИЯ Финансирование выборов

Выборы кандидатов в финансировании закон (273/2009), что на муниципальных выборах в качестве уполномоченного
или заместитель представителя должны быть выбраны, чтобы сделать заявление о выборах финансирования. Объявление
, согласно закону, сделать Государственного аудиторского офиса.

Инспекция призвана обеспечить руководящие принципы для долгом заявить, и уведомление о кандидатах составлен.
Здесь мы доставим Ваш утилизации отходов в соответствии с которым закон требует уведомления
должны быть установлены. Инструкции, связанные с подготовкой и уведомления о другую информацию можно найти в
Электронный онлайн на www.vaalirahoitusvalvonta.fi в финском
и шведский языки.

Когда результат выборов был подтвержден, мы вышлем все поставщики информации в лицо
Руководство составлении декларации финансирования выборов.

Мы также хотели бы обратить Ваше внимание на возможность кандидатов на добровольную
на предварительное уведомление, которое включает в себя план финансирования избирательной кампании и
затраты. Добровольное предварительного уведомления рекомендуется воспользоваться
Аудит установленной формы декларации, соответственно.

Предварительного уведомления и всеобщих выборов могут быть сделаны в электронном виде на нашем сайте
в \ \ ww.vaalirahoitusvalvonta.fi. Затем используется для идентификации
общепринятых методов электронной идентификации.

Для получения дополнительной информации, а также предварительное уведомление о выборах финансирования и декларации о состоянии экономики
Аудит на надзорную роль может обратиться в избирательную инспекции финансового контроля
горячая линия тел 09 432 5899 (на финском языке) и Тель-09 432 5898
(На шведском языке) по рабочим дням с 9.00 до 15.00 часов.

Генеральный директор Марьятта Киммо

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Helsinki т Фактический адрес: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

Госконтроль

U »)

ПОМОЩЬ

J. 43/40/20 1 февраля
27/04/2012

Вступление в силу и срок действия:
28/04/2012 - до сих пор. Применить 28.10.2012
проведены муниципальные выборы и выборы финансирования
отчетность о расходах избирательной кампании.

Подробная информация о изменениях:

На основании:
Выборы кандидатов в финансировании закон (273/2009) 8,
10 и § 12

Группа, в которой норма есть в наличии:

Национальное контрольно-ревизионное управление, блок знаний (реестр),
Связаться колонтитул

Устройство, которое обеспечивает более подробную информацию:

Национальное контрольно-ревизионное управление, выборы в финансовые консультации,
Телефон (09) 432 5899 (на финском языке) и (09) 432
5898 (на шведском языке), www.vaalirahoitusvalvonta.fi

National Audit Office руководящие принципы для всеобщих выборов
ВЫВОД 2012 года на местных выборах

В муниципальных выборах, применимых положений Финансирование выборов

В муниципальных выборах, закона наблюдается финансирования избирательных кандидатскую (273/2009), именуемый в дальнейшем
Закон о выборах финансов. Закон призван повысить прозрачность избирательного финансирования и информации о кандидатах
потенциальных интересов.

Выборы финансирования раскрытию управления и обслуживания государственного реестра для
vaalirahoituskin составляет 10 и § 12 Задача Национального бюро аудита. Vaalirahoituskin
правильного и единообразного применения государственного аудита
дать эти руководящие принципы финансирования выборов, состоявшихся 28/10/2012
муниципальные выборы.

Госконтроль подтверждает vaalirahoituskin § 8 уведомления в соответствии с финансированием выборов
Используя форму (Приложение 1), менее чем в 800 избирательных финансирования
Декларация формы используются (Приложение 2) и финансирования выборов предварительного уведомления
используемой формой (Приложение 3). Кроме того, Приложение 4, краткий перечень избирательных уведомления финансирования
решений.

Помощь финансирования выборов! Imoituksen препарат подготовлен в соответствии с 2012 года муниципальные выборы
применимые Ваал {финансов Закон и иное законодательство. Это руководство принимает во

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

2 (8)

закона о выборах финансов в 2010 году Закона 684/2010 с изменениями и дополнениями. Чтобы объявить,
Процедура уведомления и финансирования выборов положения, применимые к отличаются
так в прошлом муниципальных выборах в соответствующее положение законодательства.

Кто обязан представить уведомление о выборах финансирования?

С учетом обязанность уведомления о финансировании избирательных разрешения муниципальных выборах 10/28/2012
или заместитель советника выбран. В отчетном требования, изложенные в законы о выборах финансирования.

Уведомление финансирование избирательных кампаний должно быть сделано, даже если требование о раскрытии не было

пороков кампания расходы или сообщить о выборах финансирования.

Уведомление обязательства несет ответственность за содержание уведомления избирательной финансирования. Нормативные ответственности
Финансирование выборов и содержания уведомления не могут быть переданы другому лицу или оставить
физическое или юридическое лицо.

Что такое финансирование избирательной кампании кандидата?

Выборы финансирования относится к финансирования для покрытия избирательной кампании
ранее чем за шесть месяцев до дня выборов, и по крайней мере две недели
Расходы, понесенные в день выборов, независимо от того, когда они были оплачены. День выборов
является 28.10.2012.

Избирательная финансов Закон о выборах финансирования может состоять из

1) собственные средства кандидата и кредитов, полученных кандидатом, в том числе уведомления
Администрация неоплаченные счета

2) поддержка кандидата, кандидатов группе или другие исключительно для кандидата для поддержки работы
Сообщество поддержки, оказываемой

3) другие виды поддержки.

Выборы финансирование, поддержку деньгами, товарами, услугами и другими подобными
в качестве оплаты получил. Если возврат не получил наличными, сумма
Оценку справедливой стоимости.

Помощи не считается нормальным самонесущие, а не обычным бесплатным.
Обычно Добровольная работа является добровольной, неоплачиваемой работы человека в кандидаты
Например, в составе группы поддержки. Работа, которая будет рассматривать добровольную работу на ночь, даже если она
должна быть специалистом в данной области, пока работа не оплачивается. Только натуральные
человек может сделать добровольную работу.

Что касается ограничений на избрание множества финансирования закона?

Кандидат, поддержку кандидата группу, а другой исключительно для кандидата для поддержки эффективного партнера

Предприятие не может получить поддержку, донором не может быть определена. Это, однако, не применяется

нормальной деятельности коллекцию за поддержку, оказанную.

Кандидат, кандидат группы поддержки и другие исключительно для кандидата, чтобы поддерживать сообщество действий
не может появиться одно tukijalta больше поддержки, чем стоимость EUR 3 000.
Это не относится к поддержке ассоциации партии, если только это не более, чем 3 000
больше поддержки, которая была направлена ​​в другую tukijalta.

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

3 (8)

Кандидат, кандидат группы поддержки и другие исключительно для кандидата, чтобы поддерживать сообщество действий
могут быть получены иностранными избирательной кампании помощи только к физическим лицам, а также
идеологическая ориентация кандидатов являются представителями международного сообщества и фондов.

Кандидат, кандидат группы поддержки и другие исключительно для кандидата, чтобы поддерживать сообщество действий
не могут получать государственную поддержку избирательной кампании, муниципалитет, местное самоуправление,
Государственных или муниципальных предприятий, государственный орган, учреждение или фонд
и не государственные или муниципальные управления от компании. Это, однако, не применяется
обычное гостеприимство.

Кроме того, поддержку кандидата, кандидатов группе и другим исключительно для кандидата, чтобы поддерживать
лицо, действующее в качестве закона финансирование выборов, чтобы убедиться, что избирательная кампания принадлежащего
или поддержать его называют заплатил объявление будет показано объявление
плательщика имя. Имя человека не должна разглашаться без его или ее экспресс
согласия, если он заплатил за объявление значение меньше 800 евро.

К этому времени раскрытия финансирование избирательных кампаний должно быть сделано?

Уведомление о выборах финансы должны быть представлены в Бюро государственного аудита в течение двух месяцев
после того, как результаты выборов. Избирательный закон (714/1998) 95 § выборов
Результат подтвердил 31.10.2012. Уведомление финансирование избирательных кампаний должны быть внесены в контрольно-ревизионное управление
не позднее 31.12.2012.

Другие, чем объявить выборы финансовые отчеты не включены в декларацию для регистрации
или опубликованные Национальным аудиторским бюро.

Как выборах раскрытия финансирование производится и то, что она поставила?

Уведомление о выборах финансов рекомендуется запускать государственного аудита
электронный сервис онлайн.

Электронный адрес сети www.vaalirahoitusvalvonta.fi, который также получил
уведомления будут опубликованы.

Затем используется для определения раскрытия общепринятые методы электронной идентификации.

Если онлайн-уведомление не является возможным, финансирование избирательных кампаний могут быть отправлены
Также написано Государственный контроль фиксированной формы
или иным образом. Национальное контрольно-ревизионное управление приняло форму этого циркуляра
Приложение 1 Если бы выборы финансирования составляет менее 800 евро, письменное заявление этом
общих руководящих принципов в Приложении 2

Письменные уведомления направляются по адресу

VTV / финансировании избирательных Уведомление
PO Box 1119
00101 Хельсинки

В уведомлении не включают поступления или их копии.

Госконтроль
Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki

Телефон: (09) 4321 * Факс: (09) 432 5820

-

4 (8)

Финансы уведомления избирательной информация

Финансирование выборов кандидаты заявили в минимальном количестве установлен в законы о выборах финансирования.
Уведомление может быть ограничено законом таким образом, чтобы быть указана в дополнение к информации, требуемой согласно
другую дополнительную информацию.

В муниципальных выборах, раскрытие может заполнить свои обязательства по отчетности
, подав письменное подтверждение своего избрания финансирование составляет менее $ 800. В письменном
Декларация гласит, что финансирование избирательных кампаний было меньше 800 евро.

6.1. Письменное заявление содержание
Письменное заявление должно содержать следующую информацию:

1) указание на которой выборы находятся под угрозой

2) имя кандидата, должность, профессия или должность, которая установила его в название партии или слова
, что кандидат является кандидатом избирательного округа и кандидат избирателей

3) заявление, что финансирование избирательной кампании кандидата составляет менее 800 евро.

Письменное заявление форме в Приложении 2

Кроме того, уведомление может быть включено в раскрытии рассмотреть соответствующие
данные.

6.2. Подробное содержание декларации о финансировании избирательных
Если бы выборы финансирование было по крайней мере 800 евро, или иным образом хочет сделать заявление

Листья широкие всеобщие выборы, на объявление выборов финансирования включены следующие

следующую информацию:

1) указание на которой выборы находятся под угрозой

2) имя кандидата, должность, профессия или должность, которая установила его в название партии или слова
, что кандидат является кандидатом избирательного округа и кандидат избирателей

3) избрание кандидата расходы и расходы на (более конкретные указания в
Раздел 6.2.1).

4) кандидата финансирования избирательных кампаний и полный провал финансирования (подробные инструкции
в разделе 6.2.2.).

6.2.1. Избирательная кампания отчетности о расходах и анализа (подробное раскрытие финансирования выборов)
Кандидат должен объявить его расходы избирательной кампании. Расходы избирательной кампании
любой кампании в фактических затрат, с функциональным назначением
является содействие отбора кандидатов и выборы, на которых кандидат не может влиять.

Кампания расходы должны быть разбиты выборов рекламу в газетах, журналах и бесплатное распространение,
радио, телевидения и компьютерных сетей, и других средствах массовой информации, наружной рекламы,
Выборы газеты, журналы и другие печатные материалы приобретение, рекламный дизайн
и используется в предвыборных собраниях расходов и прочих операционных расходов.

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 т Хельсинки Отдых адресу: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

5 (8)

Избирательный закон финансов, основанный на анализе также принимает во внимание точность государственного аудита
электронная онлайн сервис, который поможет vaalirahoituskin в соответствии со спецификациями
презентация. Ваал {финансовых уставной спецификации точности учитывается
Госконтроль подтверждается прилагаемым л в информационном документе.
Для рассмотрения на расходы на приобретение выделяются своей собственной линии в информационном документе.

6.2.2. Избирательная кампания раскрытия финансы и информация (подробное раскрытие финансирования выборов)
Кандидат должен заявить о своем финансировании избирательной кампании в целом и в разбивке по кандидату
собственных и привлеченных средств сократился на кандидата, в том числе момента уведомления
неоплаченных счетов, а также всех кандидатов, кандидатов группе поддержки или других
только его lukemisekseen сообщество функционирования чтобы получить поддержку извне. Внешний
Поддержка будет продолжаться, чтобы сгруппировать самого кандидата, его группа поддержки или
Единственным кандидатом для поддержки функционирования сообщества из следующих Сторон
Поддержка:

лицам
Компании
партия
Партийные организации и
другие.

При поддержке означает, денег, товаров, услуг и других подобных достижений
итоговую производительность. Обычные и общепринятые добровольной работы бесплатных услуг не действуют
на помощь.

Если кандидат, группа поддержки кандидата, и других операционных исключительно в поддержку кандидата
сообществу взял кредит или все еще должны избирательную кампанию, чтобы покрыть расходы, уведомление
Следует принять такой кредит.

Индивидуальные отчетности об исполнении доходов

Отдельно указать кандидата, стоимость каждого вклада и имя донора, если
поддерживают значение по меньшей мере $ 800. Несколько пожертвования от исполнения кандидата
Расходы избирательной кампании складываются вместе и представлены как одно поддержку.

Имя человека не может быть дано без его согласия, если
его в своей поддержке значение меньше 800 евро. Согласие закупленных всегда обязан уведомить.

Безналичные субсидии

Поддержка, которой не было в наличные, при условии раскрытия информации будет оценивать и сообщать в евро.

Рассмотрение tukienja отчетности о расходах

Поддержка подлежит рассмотрению, когда донор получает продукт или услугу кандидату
в обмен на поддержку на производительность. Поддержка со стороны сообщили брутто. Валовой

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 т Хельсинки Отдых адресу: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321 т Факс: (09) 432 5820

-

6 (8)

деноминированные уведомление означает, что получил поддержку и поддерживать прямые затраты
Расходы сообщили в полном объеме друг против друга.

Для рассмотрения на расходы на приобретение нормально, понесенные кандидата. Они могут быть вызваны
Например, продажи и деятельности по сбору и семинаров. Для рассмотрения
поддерживать расходы на валовые представлены как часть предвыборной кампании
от общей суммы расходов. Материальный интерес на стоимости может быть указан.

Накопительной поддержки для отдельных доноров и значение субсидия предоставляется, если tukijalta
в результате чистые выплаты по меньшей мере $ 800. Обязанность указывать, следовательно, возникает, если
сторонник товаров и услуг, цены, уплаченной и покупку товара или услуги кандидатов
вызванной разницей между стоимостью не менее $ 800. Чистая отцовства применяется
Следовательно, только оценки объема помощи будет сообщено отдельно. Частное лицо
Название не может быть дан без их согласия, если он дал
Чистая стоимость субсидии составляет менее 800 евро. Согласие закупленных всегда обязан уведомить.

Переадресованные поддержки

Если вы укажете ли лицо помощь включает третьей стороны, через поддержку по крайней мере,
EUR 800, получатель также указывается информация, передаваемая по-страховщика. Кандидат
Следует всегда проверять наличие также получил поддержку через в поддержке.

Может ли кандидат объявить о публикации предвыборных план финансирования кампании и информации
Расходы избирательной кампании?

Кандидат может выбрать для доставки до дня выборов, но не ранее, чем через партийные списки

Джен комбинация была составлена, Государственной контрольно-ревизионное управление ennakkoilmoituk

тот, который содержит план финансирования и расходов избирательной кампании.

Госконтроль опубликует уведомление ilmoitusrekisterissään.

Предварительное уведомление рекомендуется запускать государственного аудита
электронный сервис онлайн.

Электронный адрес сети wvvw.vaalirahoitusvalvonta.fi, который также получил
уведомления будут опубликованы. Затем используется для выявления общепринятых
электронных методов идентификации.

Если онлайн-уведомление не является возможным, заблаговременное уведомление может быть доставлен
Также написано Государственный контроль установленных в Приложении 3
форме или в любой другой форме.

Письменные уведомления направляются по адресу

VTV / финансировании избирательных Уведомление

PO Box 1119

00101 Хельсинки

Предварительное письменное уведомление должно быть получено Государственного контроля не позднее чем
26.10.2012: 15

Госконтроль

Почтовый адрес PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

7 (8)

Национальное контрольно-ревизионное управление задачами управления

Национальное контрольно-ревизионное управление контролирует избирательные фонды требования по отчетности
соблюдение. Для этого

1) проверить, что всех кандидатов на выборах сделали заявление, предусмотренное в настоящем Законе

2) опубликовать сразу все доклады, полученные

3) проверка деклараций необходимо сообщать, если это необходимо призывы сделать новое объявление
в дополнение к уже выступил с докладом или расследовать правильность уведомления
и адекватности.

Избирательный Закон о финансах, раскрытие, по просьбе центрального правительства
Ревизионного управления банковских выписок или аналогичных средств дополнительного уведомления
информации и доказательств того, что может быть необходимо отметить, точности и адекватности
рассмотрение.

Национальное контрольно-ревизионное управление ведет реестр политических пожертвований от уведомления, который будет храниться в
объявление и информация, содержащаяся в предварительного уведомления. Несмотря на авторитет
Деятельности правительства законе (621/1999), Законом о свободе информации, 16 § 3 подраздела
вниз, каждый человек имеет право получить копии реестра, а также информацию о сети передачи данных общего
до конца. Регистрация для финансирования выборов можно ознакомиться на
www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

С учетом раскрытия по просьбе Управления государственного аудита Государственного контроля

Кампания ния путем выписки из банковского счета и уведомление о дополнительной информации или разъяснений является

Открытость на основе конфиденциальных документов и информации.

Где я могу получить дополнительную информацию и инструкции в письменном виде или записи?

Для получения дополнительной информации и уведомления инспекции надзорные функции могут быть веб-сайт
www.vaalirahoitusvalvonta.fi Audit Office, а также консультационные услуги по тел.

(09) 432 5899 (на финском языке) и (09) 432 5898 (на шведском) в рабочие дни с 9.00 - 15.00.
Это руководство будет дополнением к электронным записям государственного аудита
сайт www.vaalirahoitusvalvonta.fi, FINLEX-правовой базы
по крайней www.finlex.fi доступны в Государственный контроль
Заказ коллекции, а также Управления Государственного аудиторского офиса регистратора в рабочее время
в рабочие дни с 9.00 - 15.00, адрес Antinkatu 1, 5-й этаж. Хельсинки, почтовый адрес
Национальное контрольно-ревизионное управление, офис регистратора, PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия.

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

(8)
10 Руководство вступления в силу поправок к предыдущей правил и руководящих принципов, и срок действия

Настоящая инструкция вступает в силу с 04.28.2012. Инструкция действительна до дальнейшего уведомления. Это правило относится к
Финансирование выборов 28.10.2012 состоялось муниципальных выборах.

Хельсинки, 27 Апрель 2012

Генеральный директор

Менеджер по аудиту Jaakko Eskola

Приложение L
Национальное контрольно-ревизионное управление подтвердило Форма Финансирование выборов
28.10.2012, удерживаемых муниципальных выборах

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Госконтроль подтверждается письменным заявлением форме
28.10.2012, удерживаемых муниципальных выборах

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Национальное контрольно-ревизионное управление подтвердило форме представления кандидатур для избрания финансирования
предварительного уведомления, муниципальных выборов, состоявшихся 10/28/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Муниципальные выборы Контрольный список кандидатов для избрания в финансировании представления доклада

Госконтроль

Почтовый адрес PO Box 1119,00101 * Хельсинки Фактический адрес: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

1 (3)

Уведомление о финансировании выборов
Местные выборы 2012
Полное имя кандидата
А. Информация о продавце
Персональный идентификационный номер
Название, профессию, работу
По месту жительства / округ
Улица Post Office
Телефон Электронная почта
Партии / кандидата название группы поддержки
1. Расходы избирательной кампании
2. Избирательная кампания финансирования в общем объеме
2.1 Финансовые капитал включает в себя в общей сложности
2,2 Финансирование и поддержка группы входят общая сумма заимствований кандидата
2.3 Финансовый включает в себя человек получили помощь на общую сумму
2,4 Финансовая поддержка включает в себя компании, из общего числа
2.5 включает партии финансовую поддержку получили в общей сложности
2,6 Финансовые включает в себя партийных объединений за поддержку, оказанную в общей сложности
2,7 Финансирование включает в себя поддержку, полученную из других источников, общая
2,8 финансовую поддержку через содержит в общей сложности
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1. Избирательная кампания расходы (расходы, указанные в таблице ниже)
Выборы рекламы
Газеты, журналы и бесплатно
Радио
Телевизор
Сети
Другие связь
Наружная реклама
Выборы журналах, брошюрах и других печатных материалах приобретения
Дизайн рекламного объявления
Избирательная события
Для рассмотрения на расходы на приобретение
Прочие расходы
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-

2 (3)

D. Финансирование избирательной кампании и поддержке спецификации
Имя человека не может быть дано без его согласия, если он дал поддержка значение меньше 1 500 €

2. Финансирование избирательной кампании, всего (финансовая пробоя в этих столбцов) EUR
2.1 Финансовые капитал включает в себя в общей сложности
2,2 Финансирование и поддержка группы входят общая сумма заимствований кандидата
Кандидата и группа друзей Спецификация кредитов:

Название кредита: Погашение план / погашения:

Евросоюз
Евросоюз
Евросоюз
Евросоюз

2.3 Финансовый включает в себя человек получили помощь на общую сумму
EUR

Есть не менее 800 евро выплате доходов от частного лица

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей от следующих лиц
Имя Фамилия
Евросоюз
Евросоюз
Евросоюз

б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом алиментов из следующих лиц:
Имя Фамилия Имя Возврат Родной город
F, I!
Евросоюз
Евросоюз
с. Для получения дополнительной информации:

2,4 Финансовая поддержка включает в себя компании, из общего числа
EUR
Есть не менее 800 евро поддерживаем деятельность компаний

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей от следующих компаний
Название компании или бизнес-ID Regno возвраты
б материального поддержка будет включать в себя по крайней мере SOOeuron за вычетом алиментов из следующих компаний:
Название компании или рег бизнес-ID
Евросоюз
Евросоюз
Евросоюз

с. Для получения дополнительной информации:
2.5 включает партии финансовую поддержку получили в общей сложности
EUR
Есть не менее 800 евро за поддержку партии производительности

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей очередную партию
Партия Бизнес-ID или Regno возвраты
б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом алиментов из следующих партий:
Партия ID Бизнес или дата регистрации не объем помощи
Евросоюз
Евросоюз

с. Для получения дополнительной информации:

-

3 (3)

2,6 Финансовые включает в себя партийных объединений за поддержку, оказанную в общей сложности
EUR
Есть не менее 800 евро поддерживает производительность партии ассоциации
Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки услуг:
Партия ассоциации бизнес-ID или Regno возвраты
EUR
EUR
EUR
б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом алиментов из следующей партии ассоциаций
Объединение партии номер плательщика НДС или дата регистрации не объем помощи
EUR
EUR
EUR
с. Для получения дополнительной информации:

2,7 Финансирование включает в себя поддержку, полученную из других источников, общая
EUR
Есть не менее 800 евро за исполнение поддержку от других партий

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро на поддержку со стороны других лиц, являются следующие:
Название ID Бизнес или дата регистрации не объем помощи
EUR
EUR

EUR

б Эта поддержка будет включать минимум 800 евро в качестве компенсации материального чистые выплаты поддержку следующих других партий
Имя
Номер плательщика НДС или дата регистрации не объем помощи
EUR

EUR

EUR

с. Для получения дополнительной информации:
2,8 финансовую поддержку через содержит в общей сложности
EUR

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро переданы алиментов из следующих сторон
Название бизнес-идентификационный номер или дату регистрации (опционально), объем помощи
EUR
EUR
EUR

б Эта поддержка будет включать минимум 800 евро чистой передается алиментов из следующих сторон
Название бизнес-идентификационный номер или дату регистрации (опционально), объем помощи
EUR
EUR
EUR

с.
Для получения дополнительной информации:
E. Добровольное Спецификация
Избирательная финансов Закон предусматривает только минимальную информацию о том, что заявления по меньшей мере включены в уведомление может быть ограничено законом к информации, необходимой должны быть указаны
Отец другие данные могут предоставить информацию о кандидате в качестве примера внешней поддержки со стороны партийной организации, или другие подобные päätahot получили и руководствуясь
Кандидат или его группы поддержки.

Подпись F.
Дата
Подпись

Уведомление должно быть сделано в Интернете по адресу:

Заполнение декларации отвечая на вопросы

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahoitusvalvonta.fi

National Audit Office телефону:

На бумаге, уведомления, сделанные направлять по адресу:

Госконтроль

PO Box 1119. 00101 Хельсинки
S-Р ° S ': ^, Raho, tusvalvonta@vtv.f,

Госконтроль
»• Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Helsinki * • Посещение адресу: Antin 1, 00100 Helsinki, Finland

Телефон: (09) 4321 »Факс: (09) 432 5820
»Www.vaalirahoitusvalvonta.fi WWW участник финансового контроля RU» выборы финансовых control@vtv.fi

-

г

Уведомление о выборах финансирования (финансовый aiie Су

Местные выборы 2012

А. Декларант Вт
Полное имя кандидата стиль

Название, профессию, работу

По месту жительства

Улица Post Office

Телефон Электронная почта

Партии / кандидата название группы поддержки

B. финансирования избирательной кампании
Я подтверждаю, что финансирование избирательной кампании на местных выборах упала ниже $ 800.

Избирательная финансов Закон предусматривает только минимум информации, которые должны быть включены в уведомлении, по крайней мере. В уведомлении поэтому может быть по закону обязаны быть указаны tietoje
В дополнение к другой информации, заявитель может предоставить информацию в качестве примера внешней поддержки со стороны партийной организации, или другие подобные päätahot получили и руководствуясь
кандидат или его помощникам,

Уведомление должно быть сделано в Интернете по адресу:

Заполнение декларации отвечая на вопросы

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahottusvalvonta.fi

National Audit Office телефону:

На бумаге, уведомления, сделанные направлять по адресу:

тел 09-432 5899

Госконтроль

Электронная почта: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PL 1119,00101 Хельсинки

Госконтроль
* • Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Helsinki * • Посещение адресу: Antin 1, 00100 Helsinki, Finland
* • Телефон: (09) 4321 * • Факс: (09) 432 5820

www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi * • vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

-

1 (3)

Полное имя кандидата

Название, профессию, работу

По месту жительства / округ

Адрес

Телефон

Партия /

Предварительное уведомление о финансировании избирательных кандидатских

Местные выборы 2012
А. Информация о продавце
Персональный идентификационный номер
Почтовый код
Адрес электронной почты
Кандидат это название группы поддержки
B. Расходы и финансирование резюме избирательной кампании
Почтовое отделение

Финансирование избирательной кампании на местных выборах меньше, чем 800 евро
1. Избирательная кампания расходы EUR
2. Избирательная кампания финансирование на общую сумму
2.1 Финансовые капитал включает в себя в общей сложности EUR
2.2 Финансовые и включает в себя поддержку кандидата группу займов на общую сумму
2.3 Финансовый включает в себя лиц получили помощь на общую сумму
2,4 Финансовая поддержка включает в себя компании, из общего числа EUR
2.5 включает партии финансовую поддержку получили в общей сложности EUR
2,6 Финансовые включает в себя партийных объединений за поддержку получило в общей сложности EUR
2,7 финансирования из других источников включают поддержку получили в общей сложности EUR
2,8 Финансовая поддержка включает в себя через в общей сложности EUR
1. Избирательная кампания расходы (расходы, указанные в таблице ниже) EUI
Выборы рекламы
Газеты, журналы бесплатно и евро
Радио евро
Телевидение EUR
Сети EUR
Другое EUR связи
Открытый EUR Реклама
Выборы журналах, брошюрах и других печатных материалах закупок EUI
Рекламный дизайн EUR
Избирательная событий EUR
Для рассмотрения на расходы на приобретение
Прочие расходы

-

2 (3)

2 (3)

D. Финансирование избирательной кампании и поддержке спецификации
Имя человека не может быть дано без его согласия, если он дал поддержка значение меньше 1 500 €

2. Финансирование избирательной кампании, всего (финансовая пробоя в этих столбцов) EUR
2.1 Финансовые капитал включает в себя в общей сложности EUR
2,2 Финансирование и поддержка группы входят общая сумма заимствований кандидата
EUR]

Кандидата и группа друзей Спецификация кредитов:

Название кредита: Погашение план / погашения:
EUR
EUR
EUR
EUR

2.3 Финансовый включает в себя человек получили помощь на общую сумму
EUR

Есть не менее 800 евро помощи платеж от частных лиц

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей от следующих физических лиц
Имя Фамилия Имя Родной город
EUR
EUR
EUR

б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом алиментов из следующих физических лиц
Имя Фамилия Имя Возврат Родной город
EUR
EUR
EUR
с. Для получения дополнительной информации:

2,4 Финансовая поддержка включает в себя компании, из общего числа
EUR
Есть не менее 800 евро поддерживаем деятельность компаний
л

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей от следующих компаний
Название компании ID Бизнес или дата регистрации не объем помощи
EUR

EUR

EUR

б материального поддержка будет включать в себя по крайней мере SOOeuron за вычетом алиментов от следующих компаний
Название компании или бизнес-ID Regno возвраты
EUR
EUR
EUR

с. Для получения дополнительной информации:
2.5 включает партии финансовую поддержку получили в общей сложности
EUR

Есть не менее 800 евро за поддержку партии производительности

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки платежей очередную партию
Партия бизнес-идентификационный номер или дату регистрации
EUR
EUR
EUR

б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом платежей поддержку партии
Партия Бизнес-ID или Regno возвраты
EUR
EUR

EUR

с. Для получения дополнительной информации:

-

3 (3)

2,6 Финансовые включает в себя партийных объединений за поддержку, оказанную в общей сложности
Есть не менее 800 евро поддерживает производительность партии ассоциации
Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для поддержки услуг:
Партия ассоциации бизнес-ID или Regno возвраты
ет
EUR
EUI
б материального поддержка будет включать как минимум 800 евро за вычетом алиментов из следующей партии ассоциаций
Объединение партии номер плательщика НДС или дата регистрации не объем помощи
Евросоюз
EUR
EUR
с. Для получения дополнительной информации:

2,7 Финансирование включает в себя поддержку, полученную из других источников, общая
Есть не менее 800 евро за исполнение поддержку от других партий

Эта поддержка будет включать минимум 800 евро для следующих платежей поддержку от других партий
Имя
Бизнес-ID или рег

EUR

EUR

EUR

б Эта поддержка будет включать минимум 800 евро в качестве компенсации материального сеть поддержки от других партий, таковы-
Название бизнес-ID или Regno возвратов
EUR
EUR
EUR

с. Для получения дополнительной информации:
2,8 финансовую поддержку через содержит в общей сложности
Эта поддержка будет включать минимум 800 евро переданы алиментов из следующих партий,
Название бизнес-идентификационный номер или дату регистрации (опционально), объем помощи
EUR
EUR
EUR

б Эта поддержка будет включать минимум 800 евро чистой передается платежей поддержку от следующих Сторон
Название бизнес-ID или Regno (опционально)
EUR
EUR
EUR

Для получения дополнительной информации:

E. Добровольное Спецификация
Избирательная финансов Закон предусматривает только минимальную информацию о том, что заявления по меньшей мере включены в уведомление может быть ограничено законом к информации, необходимой должны быть указаны
В дополнение к другой информации, заявитель может предоставить информацию в качестве примера внешней поддержки со стороны партийной организации, или другие подобные päätahot получили и руководствуясь
кандидат или его помощникам,

F. подписей
Дата
Подпись

Уведомление должно быть сделано в Интернете по адресу:

Заполнение декларации отвечая на вопросы

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahoitusvalvonta.fi

National Audit Office телефону:

На бумаге, уведомления, сделанные направлять по адресу:

Тел 09 432 5899

Госконтроль

Электронная почта: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PL 1119,00101 Хельсинки

Госконтроль
* • Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Helsinki Адрес для посещения *: 1 Antin, 00100 Хельсинки, Финляндия
Телефон: (09) 4321 * • Факс: (09) 432 5820
> • www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi * • vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

-

Национальное управление аудита ^ V R

 х

1 (1)

. X-Y trtTX '*

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ КАНДИДАТ

В муниципальных выборах, или уполномоченным советником заместителя выбран должен быть составлен раскрытия финансированием выборов

Уведомление о выборах финансы должны быть представлены государственного контроля не позднее чем
31.12.2012.

За исключением случаев, разрешено или избран депутатом отчеты выборах советник финансов не
включены в реестр и уведомлением National Audit Office опубликовать их.

Все кандидаты могут составить предварительное уведомление

Предварительное уведомление может быть подано, Государственного аудиторского офиса до дня выборов.
Документ, представленный на предварительном докладе должны быть представлены в Агентство не позднее инспекции
26.10.2012: 15

Уведомление о выборах финансов и прогноз это самый простой способ создать электронную сеть обслуживания

Все муниципальные выборы в канцелярии Государственного контроля уведомить может быть
создание электронных услуг сети на www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Отчеты могут быть также дополнены электронным сервис онлайн.

В период избирательной кампании начинается за шесть месяцев до дня выборов

Финансирования избирательных уведомление сообщил кампанию расходов на период избирательной кампании и
Выборы финансирования для покрытия расходов на кампанию. Кампания период заканчивается через две недели
В день выборов.

Финансирование Страхование выборов падает ниже 800 евро

Если бы выборы финансирование упала ниже $ 800, вы можете оставить vaalirahoitusilmoituksena
письменное заявление. Письменное заявление может быть также состоянием экономики
Контрольно-ревизионное управление с помощью электронных средств в том же порядке, что и раскрытия финансирования выборов.

Письменное заявление может также включать дополнительную информацию.

Всеобщие выборы при составлении избирательных финансирования по крайней мере, 800 евро

Если бы выборы финансирования не менее 800 евро, будет составлять подробное раскрытие финансирования выборов.
В этом случае, сообщение должно содержать все избирательному закону о финансировании необходимых для
данные.

Подробное раскрытие финансирования выборов также могут быть сделаны из, хотя финансирование избирательных кампаний должны быть
менее 800 евро. В этом случае, однако, уведомление должно содержать полные данные.

Следуй за своей избирательной кампании расходов и платежей полученные, с начала избирательной кампании

Кампания финансовых расходов и систематический мониторинг избирательной кампании с самого начала

создать хорошие условия для всеобщих выборов состоится. Это позволяет не только ясность

ТУУ например, разница между частными финансами и кампании расходов.

Госконтроль

Почтовый адрес: PO Box 1119,00101 Хельсинки> Адрес для посетителей: Antin 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820

-

K »)

K »)

Госконтроль

ИНСТРУКЦИЯ

Рег. 43/40/2012
27/04/2012

Вступление в силу и срок действия:
28/04/2012 - до дальнейшего уведомления. Заявка на презентацию
выборы и расходов избирательной кампании в
последних муниципальных выборах выливают 28.10.2012.

Подробная информация о изменениях:

Stadgegrund:
Закон о выборах финансированию (273/2009) 8;
10 и § 12

Единицы, из которых норма может фазы:

Национальное контрольно-ревизионное управление, управления информацией
(ЗАГС) контактную информацию в сноске

Устройство, которое содержит подробную информацию:

National Audit Office, valfinansieringsrädgivning, TFH

(09) 432 5899 (fmska) и (09) 432 5898 (шведском)
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
National Audit Office ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ финансированием выборов
Общественный выбор IS 2012

Положения об отчетности о финансировании выборов, которые должны применяться в муниципальном

На местных выборах Закон о выборах финансированию (273/2009), в дальнейшем valfinansieringslagen.
Целью закона является повышение прозрачности финансирования выборов и информации
на кандидатов любых облигаций.

Чтобы осуществлять надзор ответственность кандидатов, чтобы сообщить о выборах и вертикальном заливке
Бухгалтерский учет общественного находятся под 10 и § 12 valfinansieringslagen один
Задача Национального аудиторского офиса. В целях обеспечения правильного и единообразного применения
valfinansieringslagen дает Национального аудиторского офиса Генерального Инструкцию по бухгалтерскому учету
избирательного финансирования на муниципальном налил 28.10.2012.

Госконтроль определяется в соответствии с § 8 из valfinansieringslagen форме
может быть использована для учета финансирования выборов (Annex L), форма, используемая в
Декларация о финансировании за 800 евро (Приложение 2) и форме, которая может быть использована
Заранее отчетности о выборах финансирования (Приложение 3). Кроме того, см. Приложение 4 на короткий
Список пожеланий для составления счетов избирательных финансирования.

Инструкции по отчетности о финансировании избирательных была подготовлена ​​в соответствии с

valfinansieringslag и другим законодательством, применимым к муниципальным выборам

2012,1 инструкции были рассмотрены поправки в 2010 году с Законом 684/2010 имеет

сделал valfinansieringslagen. Правила применяются к подотчетности

National Audit Office

Почтовый адрес: PB1119, FI-00101 ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

2 (8)

один, redovisningsfbrfarandet и valfmansieringen отличается Таким образом, из законодательства

Ранее были применены к муниципальным выборам.

Кто несет ответственность за обеспечение учета финансированием выборов?

Обязаны сообщать о своих финансирования выборов является то, что на муниципальных выборах 28.10.2012 имеет

Тили избран советником или замены в течение одного избран. Если подотчетности

были введены в valfmansieringslagen.

Отчетность о финансировании избирательных должны быть предоставлены даже в том случае, если требуется
обеспечить учет не имела кампания расходы или финансирования избирательных сообщить.

Любой, кто обязан представить бухгалтерские счета внутри общества в своей отчетности избирательного финансирования.
Закон законом ответственность обеспечить учет его содержания залить
Не могут быть переданы или поручается другому физическому или юридическому лицу.

Что Финансирование выборов?

С финансированием выборов при условии, финансирование расходов из кандидатов кампанию
, понесенные не ранее чем за шесть месяцев до выборов и не позднее чем через две недели после дня выборов
независимо от того, когда они были оплачены. День выборов 28/10/2012.

По valfmansieringslagen может финансирования выборов кандидата состоят из

1) собственных средств кандидата или Ян, как ссылка или не подняли в том числе счетов
, что не оплачивается в момент да финансовой отчетности

2) взносы кандидата, группы поддержки кандидата или любого другого лица
исключительно рабочим поддержать кандидатов не получил

3) Еще один вклад.

Как valfmansieringsbidrag рассчитывает достижения в денежные средства, товары и услуги, и другие
эквивалентную производительности. Если возврат не получил наличными, его текущее значение в
денежную сумму приблизительно.

Поскольку взносы считается не нормальным добровольной работы или обычных бесплатных услуг.
Обычное добровольной работы является добровольной, неоплачиваемой работой, что человек делает для кандидатов
Например, в качестве члена группы поддержки. Работа считается добровольной работы, в том числе
В случае профессиональный человек в области, пока работа не оплачивается заработной платы.
Только физическое лицо может выполнять волонтерскую работу.

Какие ограничения, налагаемые законом на выборах финансирования?

Кандидат, группа поддержки кандидата или любую другую ассоциацию, которая исключительно

рабочих в поддержку кандидата не должен принимать вклады которых доноры не могут быть уточнены.

Это не распространяется на взносы, полученные с помощью обычных insamlmgsarbete.

Кандидат, группа поддержки кандидата или любую другую ассоциацию, которая исключительно
работа по поддержке отца кандидата не от тех же доноров получают взносы на

стоимостью, превышающей EUR 3 000. Это не распространяется на взносы от партийных объединений, если

Не внутрь льется взносы передаются от любых других доноров и более 3 000

евро.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ REV1SIONSVERK

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

3 (8)

Кандидат, группа поддержки кандидата и любые другие группы исключительно
работа по поддержке отца кандидатом на получение иностранной вклад только от предвыборной кампании
лиц и от международных организаций и фондов, представляющих
Кандидат идеологических заливки.

Кандидат, группа поддержки кандидата и любые другие группы исключительно
рабочих в поддержку кандидата не может принимать взносы для избирательной кампании со стороны государства,
муниципалитеты, совместные муниципальных советов, государственных или муниципальных предприятий, общественных объединений,
учреждения или фонды или компании, которые государство или муниципалитет имеет контроль
влиять дюйма Это не относится к обычным гостеприимством.

Кроме того, кандидат, группы поддержки кандидатов, и любое другое юридическое лицо
исключительно рабочим поддержать кандидата см. Тили, что такая реклама платы
как часть кампании, или предназначено для поддержки показывает, кто платит за рекламу.
Определение отец человека не разглашается без их согласия;
значение рекламы, человек заплатил меньше чем за 800 евро.

Когда отчетности о финансировании избирательных позже предусмотрено?

Отчетность о финансировании выборов должны быть представлены Тили National Audit Office в течение двух

месяца результаты выборов были определены. В соответствии с § 95 Закона о выборах (714/1998)

Сброс 10/31/2012 результатов выборов. Отчетность о финансировании выборов должны быть предоставлены государством Тили
Контрольно-ревизионное управление до 31.12.2012.

Доклады выборов финансирование из других, чем ответственные офицеры не добавляются в
Регистрация финансовой отчетности и не опубликованных Национальным аудиторским бюро.

Как отчетного выборов и где оно должно быть представлено?

Рекомендуется отчетности финансирования выборов осуществляется в электронном vvebbtjänst
поддерживается Национальным аудиторским бюро.

Электронный адрес vvebbtjänstens является www.vaalirahoitusvalvonta.fi, который также приходится
, которые были представлены будет опубликован.

При определении лица, ответственного за обеспечение учета используется здесь в целом
утвержденных электронных методов идентификации.

Если электронная отчетность не представляется возможным, вы также можете оставить отчетности о финансировании выборов
письменном виде с использованием формы, установленные Национальным аудиторским бюро
или иным образом. Форме, соответствующей образцу, установленные Национальным
Audit Office приведен в Приложении л Тили этой общей инструкцией. Если финансирование избирательных кампаний
меньше, чем 800 евро, включая показания под присягой в Приложении 2 Тили этой общей инструкцией.

Письменные отчеты принимаются по адресу

SRV / Отчетность финансирования
PB1119
00101 Хельсинки

Тили счетов прикреплен к квитанции или их копии.

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Tdefon: 4-358 9 4321 ¥ Факс: +358 9 432 5820

-

4 (8)

Информация, предоставляемая в redovisningeu финансирования избирательных

Минимальная информация, подлежащая представлению в отчетности финансирования избирательных была создана
valfinansieringslagen. Отчет может таким образом дополнение к информации, требуемой по закону
быть признаны также другие дополнительные данные.

В муниципальных выборах, это возможно для учета, необходимые для выполнения его подотчетности
путем подачи письменного заявления, если его или ее финансированием выборов
менее 800 евро. Письменное заявление удовлетворяется, финансирование избирательных кампаний ниже
800 евро.

6.1. Содержание под присягой
Письменное заявление должно включать заливки следующую информацию:

1) упоминание о котором вай случае

2) имя кандидата, должность, профессия или обязанностей, название партии, которые выдвинули его
ее или упоминания о кандидате был кандидатом в избирательном округе ассоциации
и избирательному округу кандидата.

3) Заявление о финансировании избирательных кандидатов является ниже предела EUR 800.

Форме письменного заявления в Приложении 2.

Кроме того, в сообщении включены другие сведения, которые подотчетны
сочтет это необходимым.

6.2. Содержание детальный учет финансированием выборов
Если бы выборы финансирование было не менее 800 евро или иначе подотчетны

хотим представить всеобъемлющий учет выборов финансирования, отчетности о выборах

Финансирование включает заливки следующую информацию:

1) упоминание о котором вай случае

2) имя кандидата, должность, профессия или обязанностей, название партии, которые выдвинули его
ее или упоминания о кандидате был кандидатом в избирательном округе ассоциации
и избирательному округу кандидата

3) общая стоимость избирательной кампании кандидата и разбивка расходов
(Более подробная информация в разделе 6.2.1).

4) финансирование общей кампании кандидатов и разбивка финансирования
(Более подробная информация в разделе 6,2.2).

6.2.1. Бухгалтерский учет и уточнение стоимости одной акции (подробный отчет о финансировании избирательных)
Кандидат на счет для своей избирательной кампании в целом. Поскольку стоимость избирательной кампании
рассматривать все такие в период избирательной кампании, понесенные, чья функциональная
Цель заключается в содействии своего избрания кандидатом на выборах и сам кандидат
влиять.

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс +358 9 432 5820

-

5 (8)

Kampanjkostnaderaa быть определена как стоимость избирательной рекламы в газетах,
Бесплатные газеты и журналы, радио, телевидение, компьютерные сети и другие средства массовой информации и наружную рекламу,
valtidningar, брошюр и другой печатной продукции, планирование рекламы и митингов
и другие расходы.

Точность спецификации на основе valfmansieringslagen были рассмотрены

Кроме того, в National Audit Office электронных онлайн-сервис, который дает рекомендации о том, как спе

cificeringarna по valfinansieringslagen сделал. Точность в спецификации, которая базируется

RAR на valfmansieringslagen были рассмотрены также Национального аудиторского офиса

консолидированном виде счетов приведен в Приложении L. Стоимость fbrvärvande

взносов, для рассмотрения зарезервирован специальный пункт в учете формы.

6.2.2. Бухгалтерский учет и спецификация финансирования избирательной кампании (подробный отчет о финансировании избирательных)
Кандидат должен сообщить о финансировании своей избирательной кампании общем и расписаны под

собственных средств кандидата и Ян в качестве кандидата поднял, в том числе законопроекты, которые являются

неоплачиваемые когда финансовая отчетность, а также внешних грантов, полученных от

кандидат, кандидат группы поддержки или другой группе, которая была создана

в поддержку кандидата. Внешних взносов в дальнейшем разделить на вклады

Сам кандидат, поддержку кандидата группу или любое другое объединение, что исключительно
рабочих в поддержку кандидата получила от доноров следующие:

лицам

Бизнес

партии

участник соединений и

других доноров.

В качестве вклада рассчитывать достижения в деньгах, товарах и услугах и соответствующие предварительные
станции получили никакой компенсации. Обычное добровольчества и регулярные бесплатные услуги
Такие взносы не определены в законе.

Если кандидат, группа поддержки кандидата или иной sammanslutmng исключительно
рабочих в поддержку кандидата поднята или Ян оставил звезду в долг, чтобы покрыть
расходы на избирательную кампанию, учетная запись должна включать заливки есть план выплат.

Признание индивидуальных взносов

Каждый индивидуальный вклад и его доноры должны представляться отдельно, если его значение не менее 800
евро. Несколько производительность для покрытия расходов на избирательную кампанию кандидата от одной
доноры будут объединены и представлены как одного гранта.

Идентификация одного человека не может быть раскрыта без их согласия, если
вклада человек дал меньше, чем 800 евро. Для получения согласия ответы
всегда тот, кто обязан представить счета.

Взносы, которые не из денег

Взносы, которые не получили денежных средств должна быть оценена по лицу, обязан передать счета
, которые зафиксированы в евро.

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

6 (8)

Учет взносов и для рассмотрения

Грант был дан на рассмотрение, когда донор отца кандидата товара или услуги
рассмотрения для данного гранта. В результате вклад признается Тили общей суммы. Бухгалтерский учет
Тили общей суммы означает, что результирующая премии и стоимости премии
Приобретение представлены как общая сумма без вычета их друг от друга.

Приобретение взносов, для рассмотрения обычно вызывает расходы на кандидата. Они могут
возникают, например, продаж и сбора средств или организовать семинары.
Расходы, понесенные на приобретение грантов для рассмотрения сообщил Тили
общая сумма как часть общих затрат избирательной кампании. Расходы, понесенные
приобретение грантов для рассмотрения также может быть указан.

Для гранты для рассмотрения индивидуальных взносов доноров и повторного грант значения

сообщило, если датчик результате чистая производительность не менее 800. Бухгалтерский учет

обязательство, которое возникает, если разница между ценой, по которой донор заплатил за ха

RAN или услуги и расходы, понесенные кандидатом на приобретение товаров или

Служба по меньшей мере 800 человек. Чистая сумма, поэтому применяется только тогда, когда отдельно приблизительно

принимает значение вклада может быть распознан. Идентификация лица не должны заявил,

без его прямого согласия, если стоимость чистых вклад человека приведены ниже

800 евро. Для получения согласия всегда отвечаю, что требуется сделать готовый

просмотре.

Опосредованное взносов

Если индивидуальный вклад в представляться отдельно в льется грант в размере Тили мере
800 евро и передается от третьей стороны, получатель должен сообщить также подробности
кто оставил его посредничестве гранта. Кандидат должен всегда убедиться в том,
получили гранты также включать заливки опосредованный вклад.

Может ли кандидат объявит свою предвыборную кампанию план финансирования и предоставления информации о ходе избирательной кампании
Расходы будут опубликованы в заранее?

Кандидат может, если он так хочет до дня выборов, но не ранее чем через образцов

составление списков кандидатов были сделаны, Тили National Audit Office представить порядке

рук с Pian для финансирования выборов и стоимость избирательной кампании.

National Audit Office публикует предварительный отчет без задержки в свой реестр
отчетности.

Рекомендуется предварительных заявлений в электронном vvebbtjänst как
вертикально переливается Национального аудиторского офиса.

Электронный адрес vvebbtjänstens является www.vaalirahoitusvalvonta.fi, где также они вновь

dovisningar представленные будет опубликован. При идентификации используется здесь вообще хорошо

Известно электронных методов идентификации.

Если электронная отчетность не представляется возможным, вы можете также представить предварительный доклад

один в письменном виде с использованием формы, соответствующей образцу, установленные Национальным

Контрольно-ревизионное управление и включены в качестве приложения 3, или иным образом.

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

7 (8)

Письменные отчеты принимаются по адресу

SRV / Отчетность valfmansiering

PO Box 1119

00101 Хельсинки

Письменного заявления должны быть Госконтроль не позднее

26.10.2012 в. Пятнадцатой

National Audit Office надзорные функции

Национальное контрольно-ревизионное управление контролирует отчетность valfmansieringen выполнены. Индиана
этого агентства

1) проверить, все ли подотчетным данного учета в соответствии с настоящим Законом

2) оперативно публиковать все отчеты получено

3) Так как аудированной консолидированной финансовой отчетности, в случае необходимости призывать подотчетными
новые бухгалтерского учета, дополнять их учета или показать, что доклад является точным и
достаточно.

По valflnansieringslagen быть по просьбе ответственность в рамках кампании заявлением
или в любом другом подобно тому, как данные и документация
дополняет учета может быть необходимо выяснить, является ли учет

ния является правильной и достаточной.

Национальное контрольно-ревизионное управление ведет реестр сообщений о valfmansiering в

которых записаны данные, содержащиеся в записи и предыдущие заявления.
Несмотря на положения 16 § 3 Закона о гласности в правительство
операций (621/1999), каждый имеет право вызывать копии, и информацию из

зарегистрироваться через общественные сети передачи данных. Регистр учета valfmansiering

доступна по адресу www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Кампания заявления и информацию и отчеты в дополнение к финансовой отчетности

и как ответственность на запросы Национального бюро аудита, чтобы оставить Тили государство

Аудит Работа выполнена при поддержке Открытость конфиденциальных документов и данных

тер.

Väriträn фазы Дополнительную информацию и инструкции в электронном виде, или в письменном виде?

Более подробную информацию о том, как сделать учет по надзорной Национальное управление аудита

Информация доступна на сайте www.vaalirahoitusvalvonta.fi и Национальным аудиторским бюро рейд

пожертвования тел (09) 432 5899 (финский) и (09) 432 5898 (шведском) работает на. 9:00

15.00.
Эта инструкция плюс bilageblanketter фазы в электронном виде с Национальным контрольно-ревизионным

Этот сайт FMV на www.puoluerahoitusvalvonta.fi из Национального аудиторского офиса

Нормативные доступны через правовую базу FINLEX по адресу

Поздно www.finlex.fi и с Управлением национального регистратора контрольно-ревизионное управление во время часы работы

дер работают на. 9:00 до 15:00, адрес Антти Street 1, 5 фургон, Хельсинки, сообщение

Платье National Audit Office, Office Регистратора, PO Box 1119, 00101 Хельсинки.

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Путь В, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

10 оперативных целей, изменения в предыдущие правила и инструкции и действия

Настоящая инструкция вступает в силу с 28.04.2012. Инструкция действует бессрочно. Инструкция
применяются к презентации valflnansieringen на последних муниципальных выборах выливают 28.10.2012.

Хельсинки, 27 апреля 2012

Общий

Бухгалтерский учет Аудит

Приложение L National Audit Office установленной форме отчетности valflnansieringen на
муниципальных налил 28/10/2012
BILAGA2 Национального бюро аудита определяется формой для представления письменных fbrsäkran на
муниципальных налил 28/10/2012
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Госконтроль определяется форма предварительного учета Финансирование выборов
на последних муниципальных выборах выливают 10/28/2012
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Перечень документов для кандидатов на муниципальных выборах составления счетов valflnansieringen

National Audit Office

Почтовый адрес: PO Box 1119, F1N-00101 ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Teleforu +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820

-

1 (3)

Выражение финансирования выборов кандидата
Муниципальные выборы 2012
А. Информация о человеке, делая заявления
Полное имя кандидата Номер социального страхования
Имя, должность, назначение
HemkommunA / alkrets
Улица Почтовый индекс Город
Телефон E-mail
Оптовая / избирательному округу ассоциации названия группы поддержки любого кандидата
B. Сводка расходов и финансирования V
Первый Расходы на кампанию на общую сумму
Вторая Финансирование избирательной кампании на общую сумму
2,1 финансирования внутри льет собственных ресурсов на общую сумму
2,2 финансирования льется внутрь кандидатов и групп поддержки включены Ян на общую сумму
2.3 Финансирование льется внутрь лиц поступили взносы на общую сумму
2.4 Финансирование содержит экстракты компании получили вклады на общую сумму
2,5 финансирования льет внутри партии поступили взносы на общую сумму
2,6 финансирования льет внутри партии Соединения, полученные гранты на общую сумму EUR
2,7 финансирования выливается в других доноров поступили взносы на общую сумму
2,8 финансирования внутри льется из других доноров посредничестве грантов на общую сумму EUR
C. Спецификация
Первый Стоимость кампании общее (стоимость должна быть указана в таблице nedanstaende)
Выборы рекламы
Газеты, бесплатные газеты и журналы, е '
Радио евро
Телевидение EUR
Компьютерные сети EUR
других средств массовой информации EUR
Открытый EUR Реклама
Приобретение valtidningar, брошюр и другой печатной EUR
Планирование рекламной EUR
Valsammankomster EUR
Стоимость приобретения грантов для рассмотрения EUI
Прочие расходы EUR

-

2 (3)

D. Спецификация финансирования и грантов Тили кампании
Идентификация одного человека не может быть раскрыта без их согласия, если стоимость вклада данного человека меньше, чем € 1500

Вторая Финансирование избирательной кампании в целом (финансирование, указанных в пунктах ниже)
EUR
2,1 финансирования внутри льет собственные ресурсы на общую сумму
EUR
2,2 финансирования льется внутрь кандидатов и групп поддержки включены Ian общего
EUR

Спецификация Ян поднял кандидатом и группы поддержки:

Округа имя: Aterbetalningsplan / Срок кредита:
EUR
EUR
EUR
EUR

2.3 Финансирование вливает в людей получили взносы на общую сумму
EUR

| ~ | В Халлер никаких взносов не менее 800 евро физических лиц

Вклад в льется премии производительность не менее 800 евро для следующих физических лиц
Имя Фамилия Место нахождения суммы пособия
EUR
EUR
EUR
б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных производительность, по крайней мере чистую сумму 800 евро на следующие отдельные серовато-синий
Имя Фамилия Место нахождения суммы пособия
EUR
EUR
EUR
C Для получения дополнительной информации:

2.4 Финансирование содержит экстракты компании получили взносы на общую сумму
Внутри Щедрая никаких взносов не менее EUR 800 фирм

Вклад в льется премии производительность не менее 800 евро на следующие компаний
Название фирмы Бизнес ID или reg.no. Сумма гранта
EUR
EUR

EUR

б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных производительность, по крайней мере в чистой сумме 800 евро для следующих компаний:
Название компании ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR

EUR

C Для получения дополнительной информации:
2,5 финансирования льет внутри партии субсидии, полученные общего
Внутри Щедрая никакого вклада не менее € 800 много

Вклад в льется с премиальными эксплуатационными характеристиками, по крайней мере EUR 1 500 на следующий partier1
Оптовая торговля
ID Бизнес или регистрационный номер. Сумма гранта
EUR
EUR
EUR

си
Грант, содержащихся льется на рассмотрение субсидий, полученных выступления по крайней мере, 800 евро чистой сумме следующих сторон:
Оптовая Бизнес ID или reg.no. Сумма гранта
EUR
EUR
EUR

C Для получения дополнительной информации:

-

3 (3)

2,6 финансирования льет внутри партийных объединений получила взносы на общую сумму
Внутри Щедрые взносы не менее 800 евро партийных перед любым
Вклад в льется премии производительность не менее 800 млн. долл. США:
Partiförenmg ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
текущ.
EUR
б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных производительность, по крайней мере в чистой сумме 800 евро для следующих партий перед любым
Оптовая ID Бизнес клуб или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR
EUR
C Для получения дополнительной информации:

2,7 финансирования выливается в других доноров получены взносы на общую сумму
Q | Внутри Халлер никаких взносов не менее 800 евро другими донорами

Вклад в льется премии производительность не менее 800 евро за следующей секунды датчика1
Имя
Бизнес-ID или reg.nr äidragets сумму
EUR
EUR
EUR

б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных спектакли не менее 800 евро, чистая сумма другими донорами
Имя
Бизнес-ID или reg.nr 3idragets сумму
EUR
EUR
EUR

C Для получения дополнительной информации:
2,8 финансирования внутри льет опосредованное взносы на общую сумму
EUR

Грант включены заливки посредничестве взносов спектакли не менее 800 евро за следующие доноров
Название ID Бизнес или регистрационный номер (опционально) от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

б вклад в льется посредничестве взносов выступления Тили чистую сумму по крайней мере 800 евро для следующих доноров
Имя
ID Бизнес или регистрационный номер (опционально) от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

С
Для получения дополнительной информации:
E. Добровольное Спецификация
valfinansienngslagen предоставляется только при минимальной информации, предоставляемой по крайней мере один из счетов заявления могут таким образом, не второй, тоже uppgrfter того
те, которые требуются по закону сообщать кандидат может представить uppgrfter Например, если такой вклад аутсайдера, partiorgamsationer или другие подобные важные
Стороны приобрели и nktat Тили кандидатом или его постоянной группы

Подпись F.
Дата
Подпись

Эти данные сообщил в электронном виде на адрес:

Forfragmnqar о завершении доклада, пожалуйста, свяжитесь с

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahoitusvalvonta.fi

National Audit Office radgivnmg:

Па бумаги, redovisnmgar послал Тили адрес: 09-4325898
Госконтроль

Электронная почта: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PO Box 1119, 00101 Хельсинки

National Audit Office
> • Почтовый адрес PO Box 1119, 00101 Хельсинки> • Адрес Антти Street 1, 00100 Helsinki
* • Телефон (09) 4321> Факс: (09) 432 5820
> • WWW vaalirahoitusvalvonta Fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi> • vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

-

Redovjsning кандидата финансирования (finansieringunder8ooeuro)

Муниципальные выборы 2012

А. Ilmoittajan ти
Полное имя кандидата Номер социального страхования

Имя, должность, назначение

Местожительство

Улица Почтовый индекс Город

Телефон E-mail

Оптовая / избирательному округу ассоциации названия группы поддержки любого кандидата

Финансирование valkampai

Я уверяю, что финансирование своей кампании на муниципальных выборах было меньше, чем 800 евро.

D. Добровольные Спецификация
valfinansieringslagen предоставляется только при минимальной информации, предоставляемой по крайней мере в л бухгалтерская отчетность может таким образом нет других задач, кроме того, слишком
те, которые требуются по закону быть представлены кандидатом может предоставить информацию о, например, такой вклад аутсайдером, а партийные организации или другие подобные важные
Стороны emallit и направленный Тили кандидата или его группы поддержки

Эти данные сообщил в электронном виде на:

Forfragmngar о завершении доклада, пожалуйста, свяжитесь с

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahoitusvalvonta.fi

National Audit Office советы:

На бумаге выступили с заявлениями песков Тили адресу:

тел 09-432 5898

Госконтроль

Электронная почта: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PO Box 1119, 00101 Хельсинки

National Audit Office
Почтовый адрес PO Box 1119, 00101 Хельсинки> Адрес Антти Street 1, 00100 Helsinki
* • Телефон (09) 4321> • Факс: (09) 432 5820
www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi> vaalirahoitusvalvonta @ VTV Fi

-

1 (3)

Förhandsredovisnjng избирательного финансирования кандидатов

Муниципальные выборы 2012

А. Информация о человеке, делая заявления
Полное имя кандидата Номер социального страхования

Имя, должность, назначение

HemkommunA / alkrets

Улица Почтовый индекс Город

Телефон E-mail

Оптовая / избирательному округу ассоциации названия группы поддержки любого кандидата

1111 г 11 в «л Свобода» F чемпионата мира "CI" в р «м 11p • т» J mansieringen из vaikampanjen
Финансирование своей кампании на муниципальных выборах более 800 евро

Первый Расходы на кампанию на общую сумму
Вторая Финансирование избирательной кампании на общую сумму
2,1 финансирования внутри льет собственных ресурсов на общую сумму
2,2 финансирования льется внутрь кандидатов и групп поддержки включены Ян на общую сумму
2.3 Финансирование льется внутрь лиц поступили взносы на общую сумму
2.4 Финансирование содержит экстракты компании получили вклады на общую сумму
2,5 финансирования льет внутри партии поступили взносы на общую сумму
2,6 финансирования льет внутри партии Соединения, полученные гранты на общую сумму EUR
2,7 финансирования выливается в других доноров поступили взносы на общую сумму
2,8 финансирования внутри льется из других доноров посредничестве грантов на общую сумму EUR
C. Спецификация valkam расходы

Первый Стоимость кампании общее (стоимость должна быть указана в таблице nedanstäende) EUR
Выборы рекламы
Газеты, бесплатные газеты и журналы EUR
Радио EUI
Телевидение EUR
Компьютерные сети BUI
Другие СМИ EUR
Наружная реклама EUI
Приобретение valtidningar, брошюр и другой печатной EUR
Планирование рекламной EUI
Valsammankomster EUR
Стоимость приобретения грантов для рассмотрения EUI
Прочие расходы EUI

-

2 (3)

D. Спецификация финансирования и грантов Тили кампании
Идентификация одного человека не может быть раскрыта без их согласия, если стоимость вклада данного человека меньше, чем € 1500

Вторая Финансирование избирательной кампании в целом (финансирование, указанных в пунктах ниже)
2,1 финансирования внутри льет собственные ресурсы на общую сумму
2,2 финансирования льется внутрь кандидатов и групп поддержки включены Ian общего
EUR

Спецификация Ян поднял кандидатом и группы поддержки:
Округа имя: Aterbetalningsplan / Срок кредита:

Евросоюз
Евросоюз
м.
Евросоюз

2.3 Финансирование вливает в людей получили взносы на общую сумму
F] не содержит вклада не менее 800 евро физических лиц

Вклад в льется премии производительность не менее 800 евро для следующих лиц;
Имя Фамилия Место нахождения Bidragels сумму
EUR
EUR
EUR
б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных производительность, по крайней мере чистую сумму 800 евро на следующие отдельные серовато-синий
Имя Фамилия Место нахождения суммы пособия
EUR
EUR
EUR
C Для получения дополнительной информации:

2.4 Финансирование содержит экстракты компании получили взносы на общую сумму
EUR

Внутри Щедрая никаких взносов не менее EUR 800 фирм

Грант включены заливки взносов выступления по крайней мере, 800 евро следующими компаниями "
Название компании ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

б вклад в льется на рассмотрение субсидий, полученных производительность, по крайней мере в чистой сумме 800 евро для следующих компаний:
Название компании ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

C Для получения дополнительной информации:
2,5 финансирования льет внутри партии субсидии, полученные общего
Я-EUR
Внутри Щедрая никакого вклада не менее € 800 много

Вклад в льется с премиальными эксплуатационными характеристиками, по крайней мере EUR 1 500 для следующих сторон
Оптовая ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR

EUR

си
Грант, содержащихся льется на рассмотрение субсидий, полученных выступления по крайней мере, чистая сумма 800 евро для следующих oartier:
Оптовая ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

C Для получения дополнительной информации:

-

3 (3)

2,6 финансирования льет внутри партийных объединений получила взносы на общую сумму
InnehSller никаких взносов не менее 800 евро партийных перед любым
текущ.
Вклад в льется премии производительность не менее 800 млн. долл. США:
Оптовая ID Бизнес клуб или регистрационный номер от суммы гранта
EUR
EUR
EUR

си
Грант, содержащихся льется на рассмотрение субсидий, полученных выступления по крайней мере, чистая сумма 800 евро для следующих partiföreningai
ID Бизнес или регистрационный номер
Евросоюз
Евросоюз
е н

С
Для получения дополнительной информации:
2,7 финансирования выливается в других доноров получены взносы на общую сумму

Внутри Щедрые взносы не менее 800 евро другими донорами

Грант включены заливки взносов спектакли не менее 800 евро за следующие доноров
Название F O номер или регистрационный номер сумма гранта
си
Грант, содержащихся льется на рассмотрение субсидий, полученных выступления по крайней мере, 800 евро Чистая сумма другими донорами,
Название ID Бизнес или регистрационный номер от суммы гранта
С
Для получения дополнительной информации:
2,8 финансирования внутри льет опосредованное взносы на общую сумму
EUR

Вклад в льется посредничестве взносов спектакли не менее 800 евро föliande доноров
Имя
ID Бизнес или регистрационный номер (fnvillig) от суммы гранта
е; '

Евросоюз
Евросоюз

Грант включены заливки посредничестве взносов выступления Тили чистую сумму по крайней мере 800 евро для следующих датчика1
Название бизнес-ID или reg.nr (суммы пособия frivilligi

Евросоюз

EUR

С Дополнительная информация;
E. Добровольное Спецификация
valfinansieringslagen föresknvs только если минимальный информации, предоставляемой по крайней мере в л бухгалтерская отчетность может таким образом нет других задач, кроме того, слишком
те, которые требуются по закону быть представлены кандидатом может предоставить информацию о, например, такой вклад аутсайдером. которые партийных организаций или других подобных важных
Стороны ertiallit и направленный Тили кандидата или его группы поддержки

Подпись

Дата
Undersknft

Эти данные сообщил в электронном виде на:

Запросы, касающиеся завершения работы над докладом, пожалуйста, свяжитесь

www.vaalirahoitusvalvonta.fi или www.puoluerahoitusvalvonta.fi

National Audit Office советы:

Па бумаги выступили с заявлениями послал Тили адресу:

Исполняющий обязанности п 09-432 5898

Госконтроль

Электронная почта: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

PB 1119th 00101 Хельсинки

National Audit Office
Почтовый адрес PO Box 1119, 00101 Хельсинки> Адрес Антти Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: (09) 4321> Факс: (09) 432 5820
> • WWW WWW vaalirahoitusvalvonta.fi puoluerahoitusvalvonta F> • vaalirahortusvalvonta@vtv.fi

-

 К NS * £ #

Госконтроль 1 (1)
Приложение 4

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ KANDIDATERIKOMMUNALVALET

Человек на муниципальных выборах избран делегатом Тили или альтернативный должны сделать учет финансированием выборов

Отчетность о финансировании выборов должны быть предоставлены Тили National Audit Office последнее 31.12.2012.

Доклады выборов финансирование из других, чем те, выбранных советников или Тили
замены не внесены в реестр счетов и Национального аудиторского офиса публикует их
Не.

Все кандидаты могут сделать предварительный доклад

Предварительный отчет может быть Тили National Audit Office до дня выборов. Переход Готовые

мнения, представленные на бумаге, должны быть представлены Тили контрольно-ревизионное управление в последний 26.10.2012

Пятнадцатой
Исполнитель легче redovisiiingen выборов и förhandsrcdovisningen в электронном
Веб-служба

Все заявления должны быть поданы Тили National Audit Office в связи с муниципальными выборами
может быть составлен в электронном ww.vaalirahoitusvalvonta.fi услуг веб-адрес.

В докладах также может быть дополнен в электронном веб-служб.

Выборы времени начинается за шесть месяцев до дня выборов

отчетность о финансировании избирательных расходов избирательной кампании сообщили в период избирательной кампании
и финансирования, с которыми стоимость кампании должное. Кампания период заканчивается
через две недели после дня голосования.

Декларация если выборы финансирование составляет менее 800 евро

Если бы выборы финансирование составляет менее 800 евро, а отчетность о финансировании выборов

Тоже оставила письменное заявление на этот счет. Письменное заявление также может быть Тили

Госконтроль таким же образом, как отчетность о выборах финансирования.

Письменное заявление может быть также включена дополнительная информация.

Расчеты избирательного финансирования в финансирование избирательных кампаний, по крайней мере 800 EUR

Если финансирование избирательных кампаний, по крайней мере 800 евро, вы должны сделать детальный учет финансированием выборов.
Da цифры должны быть предоставлены все сведения, необходимые для valfinansieringslagen.

Вы можете составить подробный отчет о финансировании избирательных также о финансировании выборов
будет меньше, чем 800 евро. Да, учетная запись должна быть включена заливки полную информацию.

Приходите с вашими избирательной кампании расходы и взносы, вы получите все, начиная от избирательной кампании рано

Отслеживание кампании расходов и финансирования все, начиная от избирательной кампании
Начало дает хорошие возможности, чтобы оставить отчетности избирательного финансирования. Использование
последующий также будет разница между, скажем, частного сектора экономики и расходам
избирательной кампании яснее.

National Audit Office

Почтовый адрес: PB1119, FIN-00101 Хельсинки, Финляндия> Адрес: Antti Street 1, 00100 Helsinki
Телефон: +358 9 4321> Факс: +358 9 432 5820
Comments