Vastaukseni Uutisvuoksen koulukyselyyn

Kysymys:

1. Vieläkö mielestäsi
Imatralla olisi supistetta-
va kouluverkkoa?

2. Millaiset työtilat ovat
sekä opettajille että oppi-
laille turvalliset ja ter-
veelliset?

3. Kun hyvinvointipalve-
luilla on uuden vuoden
alusta yhteinen talousar-
vio, miten taataan se, et-
tei kasvatuksen ja ope-
tuksen varoilla paikata
sosiaali- ja terveyspalve-
lujen menoyllätyksiä ja -
ylityksiä?

4. Miten taataan pätevi-
en lastentarhanopettajien
saaminen ja pysyminen
Imatralla?

Vastaus:

Viola Heistonen,
välit sijayhdistys

1. Kyllä. Koulujen määrä ei
ole itseisarvo. On tähdättävä
opetuksen laatuun. Koulu-
verkkoa supistamalla voi-
daan rahaa käyttää enem-
män laatuun.

2. Koululaitoksen tarkoi-
tus on tuottaa sivistystä, ei-
kä viihtyisää oleskelua.

3. Ei mitenkään.

4. Muodostamalla moni-
puolisia ja toisistaan erilai-
sia opetusryhmiä. Se hou-
kuttelee alalle omistautu-
neita kehittämään omia tai-
tojaan ja erikoistumaan am-
matissa.


Comments