JÄRJESTÖT‎ > ‎

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen - työryhmän kokous - 02

SISÄASIAINMINISTERIÖ
4. Hankkeen työ- ja rahoitussuunnitelma
Pasi Päivinen esitteli hankkeen työ- ja rahoitussuunnitelma. Hankkeessa on
tarkoitus kerätä tietoa eri etnisiä ryhmiä koskevista sisäisistä (ryhmän sisäiset) ja
ulkoisista turvallisuusongelmista ja laatia tämän pohjalta toimintaohjeita ryhmien
turvallisuustilanteen parantamiseksi. Työ tehdään virkatyönä eikä hankkeelle ole
kohdennettu määrärahoja erillisten selvitysten teettämiseen tai muun ulkopuolisen
asiantuntijatyön ostamiseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää näin ollen
kaikkien ryhmän jäsenten aktiivista osallistumista tietojen kokoamisessa sekä
luottamuksellisen suhteen luomista eri toimijoiden kesken. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa Pasi Päivinen laatii työkokouksen pohjalta selvityksen
maahanmuuttajien ja etnisten ryhmien kokemista turvallisuusongelmista
huhtikuun 2009 alkuun mennessä. Selvityksen pohjalta kerätään uutta tietoa sekä
käynnistetään varsinaisen raportin laatiminen, jonka on tarkoitus valmistua
kesäkuun 2009 aikana. Raportin tuloksien pohjalta luodaan toimenpideehdotuksia
viranomaisille maahanmuuttajien ja etnisten ryhmien turvallisuuden
parantamiseksi elämän eri osa-alueilla.
Hanke todettiin haasteelliseksi, minkä vuoksi esitettiin lisäresursseja, kuten
korkeakouluharjoittelijoiden rekrytoimista, kattavamman tietomäärän
hankkimiseksi. Pasi Päivinen lupasi selvittää mahdollisuutta palkata
korkeakouluharjoittelija hankkeelle sisäasiainministeriön oikeusyksikköön. Myös
vähemmistövaltuutetun toimistoon ollaan rekrytoimassa
korkeakouluharjoittelijoita joiden työnkuvasta voidaan tarvittaessa keskustella.
Olemassa olevat aiheeseen liittyvät tutkimushankkeet ja tietolähteet
hyödynnetään tehokkaasti selvityksessä. Väestöntutkimuslaitoksen tekemän
maahanmuuttajatutkimuksen sisältöihin sopisi hyvin esimerkiksi etnisten
vähemmistöjen perheiden sisäiseen dynamiikkaan liittyvät kysymykset.
Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään vuosittain rasististen rikosten seurantaa ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää turvakotipaikkojen tilannetta
sekä yksityisten, että julkisten turvakotien osalta. Monika Naisten liiton
asiakastietoihin on kerätty maahanmuuttajataustaisten naisten antamia tietoja
turvakotiin hakeutumisen syistä kymmenen vuoden ajalta.
5. Projektiryhmän keskinäinen työnjako
Pasi Päivinen esitteli projektiryhmän keskinäistä työnjakoa. Hankekumppaneiden
aktiivinen osallistuminen tiedon keräämisessä on hankkeen onnistumisen
edellytys. Selvityksen laatija Pasi Päivinen tulee olemaan aktiivisesti yhteydessä
kaikkiin projektiryhmän jäseniin ja luo uusia luottamukseen perustuvia yhteyksiä
ryhmän ulkopuolella oleviin tahoihin. Maahanmuuttajien ja etnisten ryhmien
turvallisuuden parantaminen edellyttää "hiljaisen" tiedon saamista olemassa
olevista turvallisuusuhkista sekä valmiuksia tunnistaa yksilöiden perusoikeuksia
loukkaavia käytäntöjä.
Käytiin keskustelua tiedonkeruuseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.
Esimerkiksi lähdesuojakysymykset voivat estää tutkimuslaitoksia tai järjestöjä
antamasta tietojaan hankkeen käyttöön. Ryhmien sisäisistä ongelmista ei

2012-07-10-12-37-31-01.pdf


Comments