JÄRJESTÖT‎ > ‎

Kotimaa SAK Faro

6 I 4.6.2009

Kotimaa

KD Toimitus, kdo~usq,kd h

'

4411

koulutus. lhalaisen mielestä kaikille alle 25-vuotiaille tulisi varmistaa joko koulutusta, harjoittelupaikka tai työpaikka.

lhalainen selvittäisi oppivelvollisuuden pidentämistä SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri ihalainen

työterveyshuolto toimisi kaikilla työpaikoilla niin kuin laki määrää, suomalaiset jäisivät eläkkeelle keskimäärin vuotta nykyistä myöhemmin.

Järjuito laskee, että jopa puoli miljoonaa työikäistä jaa

työterveyshuollon ulkopuolelle. lie ovat muun ITIOAssa pätd.)

haluaa selvittää, auttaisiko oppivelvollisuuden piden täminen ilman koulutuspaikkaa jääviä nuoria. Oppiveh ollisuutta pidennettäisiin kattamaan myös toisen asti en

kätyöläisiäja pienyritysten työntekij(ätit Työmarlddnajärjestöt valmistelevat parhaillaan elidotuksia siitä, miten suomalaiset prtyisivät nykyistä pidempään työdämässä. ($TI)

SAK: työterveyshuolto kuntoon Ammattiliittojen keskusjärjtö SAK pidentäisi tyouria laittamalla työterveyshuollon kuntoon. SAK arvioi, että jos

Kermen Soitun koollekutusumat venäjänkielisten järjestöjen edustajat kannattavat venäjänkielisille virallista vähemmistöasemaa

 • "Venäjänkieliset kielivähemmistöksi"
 • "Kuka edustaa venäjänkielistä vähemmistöä Suomessa?" kysyi Kermen Soitu.
 • (D:n euroehdokas Kermen Soitu oli kutsunut viime viikolla eduskunnan kansalaisinfoon venäjänkielisten järjestöjen edustajia keskustelutilaisuuden aiheesta.

Kirjava ryhmä eri taustoista eri elämäntilanteissa

 • Me venäjänkieliset olemme hyvin kirjava ryhmä, johon kuuluu suomalaisia, virolaisia, kalmukkeja, ukrainalaisia jne. totesi Kermen Sointu.

 • Kaikilla on omat kulttuuriperinteensä, jotka eronvat toisistaan jopa enemmän kuin suomalaisista. Jotkut elävät toimeentulotuella, jotkut OVAt työssä, joka ei vastaa koulutusta, merkittävissäkin osa on asemissa...

Erilaisuus tekee yhteistoiminnan vaikeaksi, totesivat m uu tkin keskustelijat

 • Olemme varmaan niin erilaisia, ettei voi ollayhteispuoluUi etta. Realistisinta on toimia eri puolueiden sisällä, totesi

Venäjänkielisen vähemmistän olkeuksia haluavat ajaa Ljudrnila Sjoblom, Kermen Soitu, Juri Kurhinen, Anna Leskinen ja Viola Haistonen.

Juri Kurhinen,

Projekti- ja yhteistyöjärjestö Alternatiivin puheenjohtaja ja KD:n varaedustaja Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ETNO:ssa.

 • Suurin venäjänkielisten ongelma ei ole poliittinen vaan se, että monet asiantuntijat eivät ole saaneet vastaavaa koulutustaan tyiitii, sanoi Kurhinen. FARO vai maanmiesten neuvosto?

Venäjänkielisillä on monenlaisia kansalaisjärjestöjäkin. Niitii kokoaa yhteisen sateenvarjon alle FARO, eli Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto. Sen toiminnanjohtaja on Anna Leskinen.

 • Meillä oli työryhmä eri edustajiministeriöiden en kanssa ja 2003 teimme raportin venäjänkielisten asemasta ja eri järjestöistä. Sen jälkeen kukaan ei ole sen enempää keksinyt, vaikka kuinka olisi puhuttu venäjänkielisten puolesta. totesi Anna Leskinen.

kin? Mielestäni ei. Maan-

En näe tulevaisuutta sille, että vain etnisellä pohjalla pc'rustettaisilii miesten neuvostot eivät ole ensisijaisesti tarpeellisia ja niihin pitäisi liittyä vapaaehtoisesti, totesi Kertnen Soitu.

KD:n venäjankialisten yhteyteen paneeli Sen sijaan hän tarjosi KD:n ryhman venäjänkielisen palveluja.

 • KD:ssa on jo vuosia Eräänlaista "venäjänkielisten Rkp:ta" on Johan Bäckman esittänyt ryhmän yhteisiä etuja ajamaan.

 • En näe tulevaisuutta sille, että vain etnisellä pohjalla perustettaisiin puolue, totesi Leskinen.

toimii myös "maanmiesten koordinoiva neuvosto*, joka ei varsinaisesti ole suomalainen yhdistys, vaan yhteistyössä Venäjän kanssa. Edustaako

Venäjän kulttuurikeskuksessa kokoontunut neuvostominua-

Kermen Soitu.

 • Kannatan Kermenin ideaa paneelista. Siellä voisivat olla yhdessä venäjiinkieliset suomalaiset, maanmiehet ja ulkovenäläiset, sanoi Anna Leskinen.

Ljudmila Sjöblomin mielestä on vaikea ja monisärmäinen kysymvs kuka

kun nanvaltuusto-, kaita eduskunta- ja nst europar-

sissa töissä konsultoivana

ihmisiä eri järjtöista. Veisimme eteenpäin paneelin näkemyksiä ja terveisiii KD:n eduskuntaryhmalle ja muille puolueille, ehdotti yrnme myös KD:n eduskun- taryhmin puoleen tällaisen lakialoitteen tekernisekai - Kaikki kannatanirne, etta oliai enernman myon-

perussuomalaisten

vara-

valtuutettu Imatrallk kysyt "mit en

kasvatamme

lap-

jänkielen ja lapset olifivat

Yhdessä suomalaistan järjestöjen kanssa

ed ustaa

KD:n valtakunnallinen venäjänkielisten järjesto. - Ehdotamme KD:n eduskuntaryhmän yhteyteen jatkuvaati toimivan "pyöreän poydrin" perustamista. Siihen voisi liittyä

Viola Ileistonen, nykyisin

semme, säilytamme venä-

ollut venäjänkielinen järjestö, jolla on ollut ehdoklamenttivaaleiss-a. Tarkoitus on perustaa

 • Kannatarnme venajänkielisten tunnustannsta kieliviihemmistOksi Kaann-

Pakkoruotailho vaihtoahdok si vanäjänkieli

venäjiinkiel isiä Suomessa. Hän on Allianspsykologina.

 • Olen vaimo, tulin rakkauden

perusteellk

En

tarvitse mitaan, olen tvytvviiinen. Kahden vuoden aikana olen saanut paljon, Sjöblom kiitti.

Han kannatti toimmtaa suomenkielisten järjestöjen kautta. - Käyn suomalaisissa kansalaisjärjestöissä. Suomalaiset maksavat itse jäsenmaksut, toimivat omilla raboillaan.

ylpeitä venirjankielisesta kulttuurista". - Profeasori Arto Mustajoki ehdotti, etta voisi valita pakkoruotain tilalle venrijän kielen. Heistosen mielesta venajänkielisille valkeimpia konflikteja syntyy terveyden- ja sosiaalihuollossa. Siella tarvittaessa saada venajankielen tulkki. - On vaikea ratkaista kysymyksiii ennen kuin saadaän venajänkielisille

vältemmiston status, sanoi Viola Heistonen,

teisia eaimerkkejä mediama maahanmuuttajista, jotka ovat opetellert suomen kielen ja tekevat tyota suomalaisen hyvinvointiyhteisku n-

nan eteen, jotta muutama äarit.apaus ei leimaisi kokn venäjänkielista ybteiana, totesi Kermen Soitu. ralsoituakonsultti Kermen Soitu itse tuli Suomeen 1992 ja tyolbstyi heti kielikurssien jälkeen. - Lahdin politiikkaan, kotka Suomessa ei ollut-

kaan kaikki hyvin ja en voinut tuoda vanhaa astiani luokseni. Suomalaisille

viranomaisille kaiklu ovat maabanmuuttajamassaa, sanoi Kermen Soi-

Vähemmistoasama

samaa

Kermen Soitu seti keskustelun johtopaatokset yb-

tu, KD:n Helsingin pärtn

teen:

varapuheenjohtaja Es.

.


Comments