SISÄASIAINMINISTERIÖ

SISÄASIAINMINISTERIÖ
myöskään välttämättä haluta antaa tietoa kaikille. Somaliliitossa työskentelevillä
vapaaehtoisilla on paljon tietoa perheiden kokemista ongelmista, mutta tiedon
systemaattinen kerääminen edellyttäisi henkilöresurssien saamista.
Tiedon hankinnassa tulisi kiinnittää huomiota myös maantieteelliseen
edustavuuteen. Viola Heistonen esitti Kaakkois- ja Itä-Suomen huomioon
ottamista erikseen venäjänkielisten osalta. Imatralla toimiva Venäläinen klubi
voisi perustaa oma tiedonkeruuryhmänsä, mikäli siihen saadaan virallinen
mandaatti projektiryhmältä. Pasi Päivinen lupasi valmistella asiaa.
6. Yleiskeskustelu maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen
kulttuurisista erityispiirteistä johtuvista turvallisuusongelmista
Käytiin keskustelua etnisten ryhmien sisäisistä ja ulkoisista turvallisuusuhkista
seuraavien ennalta annettujen teemojen osalta:
1) Sisäiset uhkat: kunniaväkivalta, pakkoavioliitot, ympärileikkaukset,
väistämisvelvollisuus, perheen sisäinen dynamiikka, sukupuolten tasa-arvoon ja
lasten kasvatuksen menetelmiin sekä ryhmän sisäisten vähemmistöjen asemaan
liittyvät kysymykset
2) Ulkoiset uhkat: rasismi, antisemitismi, islamofobia, etnisten ryhmien väliset
suhteet ja muut ongelmat
Teemoja pidettiin tärkeinä. Ulkoisten uhkien listaan Anita Novitsky ehdotti
lisättäväksi russofobian; joka hyväksyttiin. Ryhmässä myös tiedusteltiin,
kuuluuko hätä- ja pelastuspalveluiden saanti etnisten ryhmien turvallisuuden
teemoihin sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja pitäisikö ne huomioida tämän
ryhmän työssä. Pasi Päivinen lupasi selvittää asian. Myös saamelaisten kokemiin
turvallisuusuhkiin haluttiin kiinnittää huomiota.
Sisäisten turvallisuusuhkien osalta kiinnitettiin huomiota kulttuurisesti haitallisten
perinteiden määrittelemiseen sekä siihen, miten uhkia voidaan tunnistaa
yksittäisten tapauksien yhteydessä. Avainkäsitteet kuten haitallinen perinne tulisi
avata raportissa. Projektiryhmän jäsenien mukaan yleistä tietoa sisäisistä
turvallisuusuhkista on jo saatavilla, mutta käytännön 'toimintaohjeista uhkien
tunnistamiseen asiakastyössä on pulaa. Poliisin käyttämän sisäisen ohjeen
kaltaisia malleja tarvittaisiin myös muille elämän alueille. ETNO:n piirissä
kerättyä materiaalia voidaan myös hyödyntää. Lisäksi sisäisen turvallisuuden
ohjelma sisältää koulutusta, jolla pyritään parantamaan viranomaisten kykyä
tunnistaa eri ryhmiä koskevia turvallisuusuhkia.
Maahanmuuttajien kielitaitokysymykset nousivat esille keskustelussa.
Viranomaisten kyky ymmärtää kielitaidottomia henkilöitä on rajallista ja
tulkkipalveluiden käyttö ei resurssisyistä ole aina mahdollista. Keskinäisen
ymmärryksen ja luottamuksen lisääminen on edellytys maahanmuuttajien
kokemien turvallisuusuhkien tunnistamiselle.
_
_
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-12-38-41-01.pdf


Comments