SISÄASIAINMINISTERIÖ 04

SISÄASIAINMINISTERIÖ
Projektiryhmässä käytiin keskustelua hankkeessa tuotetun tiedon julkaisemisesta.
Todettiin, että medialla on tapana tarttua sisäisiin turvallisuusuhkiin ja asioita
voidaan vääristää ja liioitella. Tämä tulisi huomioida tiedottamista suunniteltaessa
ja asioiden mittasuhteet tulee tuoda selkeästi esiin. Yksittäistapauksista ei voida
tehdä yleistyksiä, jos määrällistä näyttöä ei ole.
Sisäisten turvallisuusuhkien osalta kiinnitettiin huomiota etnisten ryhmien
sisäisiin vähemmistöihin, kuten seksuaalivähemmistöihin, sekä uskonnon ja
mielipidevapauden toteutumiseen. Joidenkin maahanmuuttajien kohdalla
lähtömaan perinteet ohjaavat elämää, eikä tietoa Suomen perusoikeuksista ja
velvollisuuksista ole riittävästi. Jos suomalaisen yhteiskunnan perusoikeuksia ei
tunneta, ei niitä myöskään osata ottaa huomioon. Perusoikeustiedon jakamista
omalla äidinkielellä pidettiin projektiryhmässä erittäin tärkeänä. IOM on muun
muassa kehittänyt lähtömaissa annettavaa koulutusta Suomeen pyrkiville
maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta. Venäjänkielistä materiaalia
Suomen lainsäädännöstä on jo saatavilla ja oikeusministeriön demokratia yksikkö
valmistelee parhaillaan uutta materiaalia. Internetissä oleva koulutus- ja muun
tiedotusmateriaali ei ryhmän jäsenten mukaan tavoita läheskään kaikkia
maahanmuuttaj ia.
Maahanmuuttajien onnistunutta kotouttamista pidettiin turvallisuuden kannalta
keskeisenä tekijänä. Yksilöiden tai tiettyjen ryhmien syrjäytyminen voi johtaa
ihmisten itsetunnon laskuun ja synnyttää turhautuneisuutta. Etnisten ryhmien
itsetunto rakentuu suhteessa ympäröivän kulttuurin antamaan arvoon ja
perusoikeuksien toteutumiseen. Arvostuksen osoittaminen rakentuu pienistä
teoista, esimerkiksi muslimeiden hautapaikkojen osoittamisesta ja toisten
rituaalien kunnioittamisesta. Projektiryhmäläisten mukaan toisen polven
maahanmuuttajat ovat avainryhmä etnisten ryhmien välisen dynamiikan sekä
positiivisen turvallisuusympäristön muodostumiselle. Huomiota tulisi myös
kiinnittää koulutusjärjestelmän kykyyn reagoida eri taustoista tuleviin oppilaisiin
ja heidän mahdollisuuksiin edetä opinnoissaan. Opetusministeriö tekee
parhaillaan selvitystä eritysluokkasiirtojen vaikutuksista maahanmuuttajien,
romanien ja vammaisten lasten koulussa menestymiseen liittyen.
7. Muut asiat
Projektiryhmässä esitettiin toivomus, että korkeakouluharjoittelijaksi tulisi
rekrytoida maahanmuuttajataustainen nuori. Korkeakouluharjoittelijan
sijoituspaikaksi ehdotettiin vaihtoehtona myös Itä-Suomea.
Projektiryhmä pyysi selvittämään, voidaanko työryhmässä mukana olevien
vapaaehtoisten työntekijöiden ryhmän kokouksiin liittyvät matka- ja
päivärahakustannukset korvata hankkeen budjetista. Pasi Päivinen lupasi selvittää
asian.
8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Työryhmän seuraavien kokousten ajankohdiksi sovittiin 2.4 klo 10-12 ja 3.6 klo
10-12. Kokoukset pidetään sisäasianministeriössä osoitteessa Kirkkokatu 12.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

2012-07-10-12-39-58-01.pdf


Comments